Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002003083 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2001003646 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de Algemene Verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 08/03/2002 numac 2001022948 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002009227 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 november 2001 is de heer Lefebvre, P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002009228 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001, dat in werking treedt op 8 april 2002, is de heer Lefebvre, P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is hem Bij koninklijk besluit van 22 februari 2002, dat in werking treedt op de dag van de eedafleggin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002009229 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 27 februari 2002 : - is aan de heer Coumanne, N., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik. Het is hem vergund de t - is aan de heer Massart, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaard(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002012397 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is aan de heer Navet, Gilbert, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 26 juli 2001, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever type koninklijk besluit prom. 20/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002012225 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de verplichte forfaitaire minimumbijdragen uit hoofde van de prestaties van de preventieadviseurs van die diensten, en wat betreft de erkenning van die diensten, en tot wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002012234 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36terdecies van 16 oktober 2000, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 van 27 november 1981 houdende conservatoire maatregelen betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002012398 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is aan de heer Eloy, Franz, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 11 december 2001, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgeve type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002012399 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is aan de heer Vercaeren, Marcel, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 16 maart 2001, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkg type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002012400 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is aan de heer Honoré, André, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 2 februari 2001, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werke type koninklijk besluit prom. 18/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002022126 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bevestiging van de lijst van de op 1 januari 2002 vergoedbare farmaceutische specialiteiten, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, b) en c) van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002000206 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming in de wedde van de leden van de gemeentepolitie die deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde beroepsopleidingen die met periodes van actieve dienst worden gelijkgesteld type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002000209 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdpolitiecommissaris. - Tuchtstraf Bij ministerieel besluit van 26 februari 2002 wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken de tuchtstraf van één maand schorsing opgelegd aan de heer Noël Hoeven, hoofdpolitiecommissaris te Sint-Pieters-Lee type ministerieel besluit prom. 07/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002007048 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter bepaling van het aantal aanvullingsofficieren dat als kandidaat-beroepsofficier kan aanvaard worden, beroepsonderofficieren dat als kandidaat-aanvullingsofficier kan aanvaard worden, aanvullingsonderofficieren dat als kandidaat-beroepsonderofficier kan aanvaard worden en beroepsvrijwilligers dat als kandidaat-aanvullingsonderofficier kan aanvaard worden, in 2002 type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002007051 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002027238 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Onbevaarbare waterlopen Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.8.268 van 8 februari 2002 wordt het afladen van de vaartuigen bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het verkeer v Dat plan ligt ter inzage bij het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, Afdeli(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002027239 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 4 februari 2002 wordt de vereniging van natuurlijke personen « B.D.H.P. » niet erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke structuurplannen en gemeent Bij ministerieel besluit van 4 februari 2002 wordt de « n.v. Aries Engineering Environment », m(...) type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002027240 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 25/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002035327 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole in 2002

arrest

type arrest prom. 06/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002035206 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de administrateur-generaal tot vaststelling van het model van meldingsformulier voor sluiting van een inrichting of stopzetting van een activiteit type arrest prom. 06/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002035207 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de administrateur-generaal tot vaststelling van het model van meldingsformulier voor overdracht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002027241 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 wordt de heer Bernard Marchand eervol ontslag verleend uit zijn ambt van kabinetschef van de vice-president, Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Tech Bij hetzelfde besluit wordt de heer Bernard Marchand veroorloofd om de eretitel van zijn ambt te vo(...) type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002027247 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de vangst, het houden en het vervoer van vissoorten gevangen in de waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest beperkt wordt type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002027246 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij bij wijze van uitzondering afgeweken wordt van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest, artikel 5, § 1

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/11/2001 pub. 08/03/2002 numac 2002031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van personeelsleden van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2001 pub. 08/03/2002 numac 2002035267 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de uitvoering van de tenlastenemingen in het kader van de zorgverzekering

erratum

type erratum prom. 25/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002002061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Telecommunicatie. - Erratum type erratum prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002095008 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee voorzorgsinstellingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 66 van 27 februar In bericht nr. 4849, Franse tekst, gelieve te lezen : « Huntsman Pension Fund » (code administratif(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002012401 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is Mevr. Godtbil, Jeannine, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer De Vleesch

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2002 numac 2002009230 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik : 1. De kandidaat voor een ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot de heer Minister van
^