Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002009199 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2002 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 6 februari 2002 is machtiging verleend aan ****. ****, **** Hélè(...) type wet prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002009225 bron ministerie van justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van april 2002 Het Ministerie De aanvragen tot inschrijving moeten vóór 31maart 2002, bij middel van een kopie van het hierbijgev(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002054011 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, weduwe van ****, ****, geboren Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002000208 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 21 februari 2002 wordt de heer Debaets, Roland, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Aalter/Knesselare, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002002050 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 07/03/2002 numac 2002003103 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de **** **** voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van de uitgaven verbonden aan de werving van statutair personeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002009219 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2002 : - is de heer Valvekens, P., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Etterbeek, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - is Mevr. Mathys, D., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, benoemd t(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002009218 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2002 : - is benoemd tot griffier bij het hof van beroep te Brussel, Mevr. Van Impe, D., eerstaanwezend adjunct-griffier bij dit hof; - dat in werking treedt op 1 maart 2002, is - is benoemd tot griffier bij dit rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, de heer Godin, R., eerstaa(...) type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002012223 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002012402 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is aan de heer Luyckx, Willy, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 14 december 2001, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkne type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002012403 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is aan de heer Charlier, Pierre, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 17 januari 2002, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werk type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002016046 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002003100 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 maart 1999-2002-2004-2006, voor de periode van 4 maart 2002 tot 3 maart 2004 bevestigt type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002022149 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002003091 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Unie ressorteren De Commiss Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brus(...) type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002003092 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Unie of van een land dat behoort tot de Europese Economisch De Commissie voor het Bank- en Financiewezen maakt met toepassing van artikel 110 van de wet van 6 (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002027232 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des Déchets » Erkende ophalers en vervoerders van dierlijke afvalstoffen (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 1993 betreffende de dierlijke afvalstoffen) Deze l(...) Thema « Afvalstoffen » - Rubriek « Ondernemingen en Installaties » Toestand op 01/01/2002 type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002027237 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des Déchets » Erkende centra voor de verzameling of de valorisatie van dierlijke afvalstoffen (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 1993 betreffende de dierlijke af(...) Deze lijst ligt ter inzage op het Internet : http :/wallonie.be/dgrne/home.htm Thema « Afvalstoffen(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002027236 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des Déchets » Centra voor valorisatie, verwijdering, voorbehandeling of verzameling van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 30(...) Deze lijst ligt ter inzage op het Internet : http :/wallonie.be/dgrne/home.htm Thema « Afvalst(...) type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002027245 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitvoering van specifieke steunregelingen voor investeringen voorzien in de Enige Programmeringsdocumenten Doelstelling 2 "Maas-Vesder" en "Plattelandsgebieden"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2002-2003 prioritair tijdelijk personeelslid te worden

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002011081 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0013 : GE/BetzDearborn Op 22 februari 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van waterconditionering door ch(...) type bericht prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002011082 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0014 : Electronic Data Systems Belgium N.V./Atraxis Belgium N.V. Op 22 februari 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de informaticadiensten. (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002002057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selectie te verlengen : - Voorzitter van het Directiecomité van de FOD « Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking », gepubliceerd in het Belgisch Sta De kandidaturen voor de vermelde selecties kunnen worden ingediend tot en met 19 maart 2002. Aa(...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002095007 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Con De door de Controledienst goedgekeurde verrichting geldt ten aanzien van alle begunstigden beoogd d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002009217 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1, vanaf 1 december 2002; - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Brussel : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te - bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 1; - bij de rechtbank van koophandel te Bru(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002012395 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi, ter vervanging van de heer Pierre Charlier De betrokken organisa De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002012396 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Bergen, ter vervanging van de heer Willy Luyckx De betrokken organ De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

document

type document prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002027230 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des Déchets » Erkende ophalers van afgewerkte oliën in het Waalse Gewest (overeenkomstig het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de afgewerkte oliën) Deze li(...) Thema « Afvalstoffen » - Rubriek « Ondernemingen en Installaties » Toestand op 01/01/2002 type document prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002027231 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des Déchets » Erkende ophalers en vervoerders van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 30 april 1994 betreffende de ziekenhu(...) Deze lijst ligt ter inzage op het Internet : http :/wallonie.be/dgrne/home.htm Thema « Afvalstoffen(...) type document prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002027229 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des Déchets » Erkende ophalers van gevaarlijke afvalstoffen (overeenkomstig de besluiten van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de giftige of gevaarlijke afvalstoffen, (...) Deze lijst ligt ter inzage op het Internet : http :/wallonie.be/dgrne/home.htm Thema « Afvalstoffen(...) type document prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002027235 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des Déchets » Erkende centra voor valorisatie, verwijdering, voorbehandeling of verzameling van giftige of gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB's EN PCT's (overeenkomstig de besluiten (...) Deze lijst ligt ter inzage op het Internet : http :/wallonie.be/dgrne/home.htm Thema « Afvalstoffen(...) type document prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002027233 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des Déchets » Erkende vervoerders van giftige of gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën of PCB's/PCT'S (overeenkomstig de besluiten van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreff(...) Deze lijst ligt ter inzage op het Internet : http :/wallonie.be/dgrne/home.htm Thema « Afvalstoffen(...) type document prom. -- pub. 07/03/2002 numac 2002027234 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des Déchets » Analyselaboratoria erkend door het Waalse Gewest (overeenkomstig het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 juli 1987 betreffende het toezicht op de uitvoering van de bepal(...) Deze lijst ligt ter inzage op het Internet : http :/wallonie.be/dgrne/home.htm Thema « Afvalstoffen(...)
^