Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 maart 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2001001209 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 06/03/2002 numac 2001013009 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998 betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002009213 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 februari 2002 is de aanwijzing van de heer Bresoux, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002012001 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002012002 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002012005 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002012004 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de **** handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 betreffende een regeling van ontslagbegeleiding en **** type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002012024 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 betreffende de vakantie, het kort verzuim, de wettelijke feestdagen en de regionale verlofdagen type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002012026 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002012042 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende het brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002011073 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand januari 2002 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor ele N C = 1,1206 N E = 1,2921 type ministerieel besluit prom. 26/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002012325 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vervanging van het werkend lid en aanduiding van het plaatsvervangend lid die de Minister van Werkgelegenheid vertegenwoordigen in het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002012380 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Bij ministerieel besluit van 19 februari 2002 is de S.A.R.L. BRIC'ELIPSE, rue Henri Durre 323A, te 59590 Raismes , erkend(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002015033 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij ministeriele besluiten van 29 oktober 2001 werden de hiernavolgende ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : De heer Léonard Gorssen, Kanselier te Ottawa; Mevr. Nicole de Clippel De heren : Paul De Vos, Kanselier te Tunis; Frank Felix, Kanselier bij het Consulaat-Genera(...) type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016003 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016018 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van bietenzaad van landbouwrassen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016016 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016015 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016017 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie type ministerieel besluit prom. 18/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002022154 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 14 januari 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002015031 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - Koninklijke besluiten van 8 januari 2002 : Mevr. Beatrix Van Hemeldonck, Ambassadeur te De heer Robert Vanreusel, Ambassadeur te San José. - Koninklijke besluiten van 21 januari 2002 (...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002009214 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 18 februari 2002 werd de heer Nys, J., ere-kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen, vanaf 25 februari 2002, om het ambt van plaatsvervangen

beschikking

type beschikking prom. 21/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002031072 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2001 pub. 06/03/2002 numac 2001029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 1999 tot vaststelling van de vorm en de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2001 pub. 06/03/2002 numac 2001029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van twee bijkomende overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2001-2002, in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap ingericht of gesubsidieerd is type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2001 pub. 06/03/2002 numac 2001029527 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing voor het schooljaar 2001-2002 van artikel 12, § 1, van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2001 pub. 06/03/2002 numac 2001029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2001 pub. 06/03/2002 numac 2001029539 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg-Schuman » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2001 pub. 06/03/2002 numac 2001029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002027228 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie en de toekenning van toelagen wegens hun vormings- en bewustmakingsactiviteiten betreffende het Waalse natuurlijk patrimonium

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Medische Commissie voor controle op de bokssport type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002031054 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juli 2001, worden beschermd als monument, omwille van hun historische en artistieke waarde, de totaliteit van de twee vleugels van het voormalig Klooster va Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002031055 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 juni 2001, wordt beschermd als monument, omwille van zijn historische en artistieke waarde, de totaliteit van villa-museum David en Alice van Buuren, hierb Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002031062 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002031063 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de meergemeentelijke politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/01/1997 pub. 06/03/2002 numac 2002031069 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 1994 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2001016310 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C 241 van 29.08.2001 (2001/C 241/04) Lid-Staat van aanvraag : Griekenland Naam van het (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002018014 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Kurt Van Raemdonck, wonende te 9160 Lokeren, Sint-Jozefstraat 63, heeft op 1 februari 200 Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 116.280/IX-3203. Voor de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002021051 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 27 november 2001 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen de n.v. Art System en G. Leplat, in zijn hoedanigheid van comm « Schendt artikel 30 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord de artikelen (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002000148 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Voorwaarden Bij ministerieel besluit van 24 december 199 Op 22 juni 2000 heeft Mevr. Beatrix De Meyer het bijscholingscertificaat voor de module leidinggeve(...) type erkenning prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002000145 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 Bij ministerieel besluit van 7 december 2001 wordt de onderneming Alarmtec B.V.B.A., gevestigd te 7(...) type erkenning prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002000147 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij ministerieel besluit van 7 december 2001 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligings(...) type erkenning prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002000149 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij ministerieel besluit van 9 januari 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 septe(...) type erkenning prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002000177 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij ministerieel besluit van 7 december 2001 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligings(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002000155 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1 Bij ministerieel besluit van 9 januari 2002 wordt de vergunning tot het organiseren van een interne(...) type vergunning prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002000156 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 11 Bij ministerieel besluit van 22 januari 2002 wordt de vergunning tot het organiseren van een in(...) type vergunning prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002000159 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 14 januari 2002 De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van toezicht op en bescherming va(...)

erratum

type erratum prom. 30/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002003106 bron ministerie van financien Programmawet. - Erratum

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002011072 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand februari 2002 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand februari 2002 respectievelijk vastges Iga = 0,7786 Igd = 1,3825

document

type document prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002021035 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Actie ter aanmoediging van de terugkeer naar Belgische onderzoekscentra van jonge Belgische onderzoekers die buiten de Europese Unie verblijven 1. Inleiding Deze oproep is bestemd voor postdoctorale wetenschappers of daarmee

erratum

type erratum prom. 10/11/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002022159 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 10 augustus 2001 houdende aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002031082 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de steden en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 5 februari 2002 worden de gemeenteraadsbeslissing van 6 december 2001 en de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 december 2001 van Anderlec BRUSSEL. - Bij besluit van 7 februari 2002 wordt de gemeenteraadsbeslissing van de stad Brussel(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002015032 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 12 december 2001 werden de hiernavermelde ambtenaren op 1 juli 2001 vast benoemd in de derde administratieve klasse : De heren Pierre-P type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002022140 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koni Bij hetzelfde besluit worden benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, als vertegenwoordigers va(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002009212 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2002, bladzijde 7163, regels 57 en 58, is de vacante plaats van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002009215 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - griffier bij het vredegerecht van het tiende kanton Antwerpen : 1, vanaf 1 juli 2002. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de he De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002022141 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscom - wordt de heer Vanhaverbeke, Stephan, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdi(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002022142 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninkijk besluit van 4 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2002 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscom - wordt de heer De Grijse, Vic, benoemd tot lid van het Beheerscomté van voornoemde Rijksdienst, in(...)

document

type document prom. -- pub. 06/03/2002 numac 2002024001 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijsten van de bestuurders van de ziekenfondsen en van de maatschappijen van onderlinge bijstand De raad van bestuur van het ziekenfonds "Christelijk Ziekenfonds Sint-Michielsbond" , gevestigd te Vilvoorde, wordt op 1 januari 2002(...) Voorzitter : Pots, Pierre, Sint-Katharina-Lombeek. Ondervoorzitter : Messiaen, Piet, Humbeek.
^