Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/03/2002 numac 2002009185 bron ministerie van justitie Richtlijn tot regeling van de taakverdeling, de samenwerking, de coördinatie en de integratie tussen de lokale en de federale politie inzake de opdrachten van gerechtelijke politie I. INLEIDING 1.1. Deze richtlijn wordt van kracht op 1 maart 1.2. Deze richtlijn wordt uitgevaardigd op grond van artikel 5, derde lid, van de wet op het politi(...) type wet prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 bron ministerie van justitie Wet betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type wet prom. -- pub. 01/03/2002 numac 2002018010 bron federale kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen Onderzoek van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen voor de provincie-, de gemeente- en de districtsraadsverkiezingen en voor de rechtstr Overeenkomstig artikel 10, § 3, van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de cont(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/09/2001 pub. 01/03/2002 numac 2001012943 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 27/09/2001 pub. 01/03/2002 numac 2001012967 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 01/03/2002 numac 2001013183 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2001013242 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, tot vaststelling van de lonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2002 numac 2002000202 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 17 februari 2002 wordt de heer Van Asch, Jan, aangesteld tot korpschef van de lokale politiezone Berlaar/Nijlen, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2002 numac 2002000200 bron ministerie van binnenlandse zaken Instelling lokale politie Bij koninklijk besluit van 7 februari 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst ingesteld op datum van 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit van 7 februari 2002, wordt de Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van Heu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2002 numac 2002000203 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 17 februari 2002 wordt de heer Reenaers, Benedict, aangesteld tot korpschef van de lokale politiezone Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen, voor een termijn van vijf jaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2002 numac 2002000204 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 17 februari 2002 wordt de heer Vandenbosch, Jacques, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Geldenaken/Hélécine/Orp-Jauche/Ramillies/Perwijs, v type koninklijk besluit prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009205 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot oprichting van een Centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002012008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden van de bedienden type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002012027 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 18/02/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002012324 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 03/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002014002 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Hoogstraten van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 27/02/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002022165 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/02/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002022136 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van bepaalde immunulogische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik aan een medisch voorschrift wordt onderworpen type ministerieel besluit prom. 11/02/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002022135 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2001 tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/03/2002 numac 2002027216 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 2 januari 2002 wordt het nieuwe huishoudelijk reglement van de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening van Vloesberg zoals aangenomen tijdens de beraadslaging van 2 j Bedoeld reglement ligt ter inzage bij de Afdeling Inrichting en Stedenbouw, rue des Brigades d'Irla(...) type ministerieel besluit prom. 18/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002035225 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/03/2002 numac 2002021042 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 155/2001 van 4 december 2001 Rolnummers 2000 en 2001 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 66 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij artikel 13 van de wet van 6 juli 1994, Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, de rechters L. Françoi(...)

beschikking

type beschikking prom. 21/02/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002031071 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de controle van de Regeringsmededelingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002027223 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het toekennen van bepaalde voordelen aan de stagiairs die een beroepsopleiding krijgen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002029103 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling en tot vaststelling van de modaliteiten van subsidiëring van de gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge kind, erkend door de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031075 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende benoeming door verandering van graad van de heer Jean-Jacques Masquelier tot de graad van bestuursdirecteur type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031074 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende benoeming door verhoging in graad van de heer Luc Legrand tot de graad van adviseur-diensthoofd type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031073 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende benoeming door verandering van graad van de heer Philippe Legrain tot de graad van adviseur diensthoofd type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031076 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende benoeming door verandering van graad van de heer Claude Paulet tot de graad van adviseur-diensthoofd type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031077 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bevordering door verhoging in graad van Mevr. Nicole Ryckmans tot de graad van adviseur-diensthoofd type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031078 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bevordering door verhoging in graad van de heer Christian Bonnert tot de graad van bestuursdirecteur type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031079 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bevordering door verhoging in graad van Mevr. Jacqueline Heyman tot de graad van bestuursdirecteur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031083 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 12 "Beaulieu" goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 januari 1988

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031080 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewesthoudende bevordering door verhoging van graad van de heer Jean-Jacques Masquelier tot de graad van bestuursdirecteur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002035254 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en de bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/03/2002 numac 2002021047 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij vonnis van 31 oktober 2001 in zake M. Schmitz en zijn echtgenote M. Hurtgen tegen het Waalse agentschap voor de integratie van gehandicapte « Schendt artikel 22 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 6 april 1995 de artikelen 39, 134(...)

erratum

type erratum prom. 12/10/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002035253 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2002 numac 2002022138 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverleningen. - Benoemingen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/03/2002 numac 2002000205 bron ministerie van binnenlandse zaken Werving in 2002 van aspirant-officieren voor het operationeel kader van de geïntegreerde politie De federale politie zal in 2002 een vergelijkend examen organiseren om officieren voor de geïntegreerde politie aan te (...) Aanwerving op basis van een diploma van niveau 1 : 25 vacatures : ****) In 2002 zullen via dit ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/03/2002 numac 2002012381 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brugge De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individuele arb(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend exame(...)

document

type document prom. -- pub. 01/03/2002 numac 2002016052 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Te begeven mandaten In de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen zijn drie mandaten van beheerder te begeven.
^