Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 februari 2002

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/02/2002 numac 2002055010 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** ****, **** ****, **** van ****, **** Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, om na(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 28/02/2002 numac 2001010067 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1998 waarbij het Ministerie van Justitie gemachtigd wordt personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 28/02/2002 numac 2001010069 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 28/02/2002 numac 2001012904 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de tewerkstellings- en de arbeidstijd in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 28/02/2002 numac 2001013011 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent" type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 28/02/2002 numac 2001013035 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2000 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van speciale autobusdiensten type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 28/02/2002 numac 2001013045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 28/02/2002 numac 2001013062 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 28/02/2002 numac 2001013084 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 27/11/2001 pub. 28/02/2002 numac 2001013161 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de huisbewaarders van flatgebouwen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 28/02/2002 numac 2002000108 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende nominatieve aanwijzing in uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 28/02/2002 numac 2001013169 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding en in de kosten voor de geneeskundige schifting van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 28/02/2002 numac 2001013276 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2000, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het Sociaal Fonds voor de warenhuizen aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 28/02/2002 numac 2002012063 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 28/02/2002 numac 2002016009 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 mei 2001 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 28/02/2002 numac 2002016008 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 mei 2001 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 28/02/2002 numac 2002022139 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, antihormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-infectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire werking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2002 pub. 28/02/2002 numac 2001010068 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2002 numac 2002009189 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 21 februari 2002 : - blijft tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel, Mevr. Van Wesemael, E., eerstaanwezend - is een einde gesteld aan de opdracht van Mevr. Mathot, M., griffier bij de bestendige krijgsraad, (...) type ministerieel besluit prom. 21/02/2002 pub. 28/02/2002 numac 2002022164 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 28/01/2002 pub. 28/02/2002 numac 2002027219 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 08/01/2002 pub. 28/02/2002 numac 2002027218 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 28/02/2002 numac 2002022127 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 102.576 uitgesproken door de Raad van State op 17 januari 2002 vernietigt het koninklijk besluit van 28 september 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot v(...)

decreet

type decreet prom. 01/02/2002 pub. 28/02/2002 numac 2002035203 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 28/02/2002 numac 2002009194 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel. Bij beschikking van 21 januari 2002 werd de heer Pijls, J., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 30 maart 2002, om het a

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2001 pub. 28/02/2002 numac 2002029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie het vrij confessioneel secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 28/02/2002 numac 2002035251 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2001 pub. 28/02/2002 numac 2002029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juni 1996 tot vaststelling van de samenstelling en de werkingsregels van de centrale reaffectatiecommissie voor het gesubsidieerd vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, hoger onderwijs van het korte type, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/02/2002 numac 2002022085 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst der industrieapothekers voorzien door artikel 11 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen Achtste aanvulling van de lijst gepubliceerd in het Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 28/02/2002 numac 2002009192 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout De aanwijzing van Mevr. Vrints, M., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 maa type document prom. -- pub. 28/02/2002 numac 2002009193 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel Is de aanwijzing tot ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel hernieuwd, voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 maart 2002, van : - de heer Boucquey, J., jeugdrechter; - de heer Vandermeersch, D., onderzoeksrechter; - de heer Moeremans, D., rechter; - de hee(...)

erratum

type erratum prom. 20/12/2001 pub. 28/02/2002 numac 2002029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bespoediging van de benoemingen van de personeelsleden uit het onderwijs van de Franse Gemeenschap. - Errata

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 28/02/2002 numac 2002040302 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2002 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2002, 110,40 punten bedraagt, tegenover 110,22 punten in januari Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2002 numac 2002007009 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3822 van 6 december 2001, wordt Mevr. Christel Meert, op 1 september 2001, in vast verband tot repetitor, aan de Koninklijke Militaire School benoemd. Een beroep tot nietigverklaring va Bij koninklijk besluit nr. 3825 van 6 december 2001 wordt Mevr. Ingrid Vanden Berghe, op 1 janu(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2002 numac 2002009191 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het kanton Sprimont : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de Minister van Justitie, Dir De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2002 numac 2002009195 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof te Brussel : 1 . Deze plaats dient te worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat. Voor deze vacante betrekking, hoort de algem(...) - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent : 3. De eerste aanwij(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2002 numac 2002012377 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Jacques Mabille De betrokken organisaties wo De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

document

type document prom. -- pub. 28/02/2002 numac 2001040611 bron administratie van de thesaurie Toestand op 30 november 2001 - Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^