Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 februari 2002

Snelle toegang:

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 21/02/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002021034 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Wijziging aan de Grondwet (2) type wijziging aan de grondwet prom. 21/02/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002021041 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Wijziging aan de Grondwet (2)

wet

type wet prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 26/02/2002 numac 2001011410 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring der proeven-tarieven, vastgesteld door de Bestuurscommissie van de Proefbank voor vuurwapens type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002000094 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiezone Bij koninklijk besluit van 17 januari 2002 wordt de lokale politie van de politiezone van Aarschot ingesteld op datum van 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit van 18 januari 2002 wordt de lokale politie van de politiezone va Bij koninklijk besluit van 18 januari 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van Bugg(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002000195 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 7 februari 2002 wordt de heer Duhamel, Joost, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm voor een termijn van vijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002007025 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr 3857 van 10 januari 2002, wordt luitenant-kolonel A. Crepin, korps van de artillerie tot het rustpensioen toegelaten op 1 april 2002 in toepassing der samengeordende wetten op de mili type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002007023 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 3855 van 10 januari 2002, worden de hierboven vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 juli 2002 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, **** **** Korps van de infanterie Luitenant-kolonel ****, ****. Kapitein-commandant ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002007027 bron ministerie van landsverdediging Kabinet. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr 3838 van 21 december 2001, wordt kolonel militair administrateur B. Somers, op 17 december 2001, ontslagen uit het ambt van chef van het administratief en technisch secretariaat van de Wordt geneesheer-kolonel A. Vilet, op 17 december 2001 aangewezen voor het ambt van chef van het ad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002007029 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3847 van 31 december 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aange Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002007034 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 3863 van 17 januari 2002, worden de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 3566 van 21 juni 2001 ingetrokken wat betreft de pensionering, op 1 januari 2002, van de kapit type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002007032 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3861 van 17 januari 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de luchtmacht Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002007031 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3853 van 10 januari 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aangeb Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002007035 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 3864 van 17 januari 2002 : Wordt de kapitein-commandant beroepsofficier ****, ****., van de landmacht, korps van de artillerie, ten tijdelijke titel voor de duur van twee jaar, op **** **** de geneesheer-kapitein beroepsofficier ****, ****., van de medische dienst, medisch ****(...) type koninklijk besluit prom. 31/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002007045 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanstelling van een vice-admiraal tot de graad van admiraal type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002007046 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3867 van 25 januari 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat zij bij het kader der beroepsofficieren van de medische dienst **** **** op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002007047 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3872 van 3 februari 2002 : Wordt generaal-majoor ****. ****, op 1 februari 2002 ontslagen uit het ambt van commandant van het **** Hoger **** **** **** generaal-majoor ****. Van den Put, op 1 februari 2002 aangewezen voor het ambt van commandant va(...) type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002012019 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de betaling van de carensdagen, in uitvoering van artikel 4.4. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002012022 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds, in uitvoering van artikel 4.2., § 1 en van artikel 6, § 5, van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002012021 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de eindejaarspremie, in uitvoering van artikel 4.6. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002012023 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende werkzekerheid, in uitvoering van artikel 3.1. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002012028 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende brugpensioen vanaf 58 jaar, in uitvoering van artikel 5.3.1. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002012031 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende meldingsplicht contracten bepaalde duur, uitzendarbeid en onderaanneming, in uitvoering van artikel 3.3. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002012326 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 162 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 05/02/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002012345 bron ministerie van justitie en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 3, tweede lid, en 7, § 1, derde lid, van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002014025 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000072 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan het personeel dat titularis is van operationele graden bij de Civiele Bescherming type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002007037 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag **** ministerieel besluit ****. 82648 van 30 januari 2002, wordt luitenant-generaal vlieger ****. **** op 1 januari 2002 ontslagen bij de permanente ****(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002009186 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 20 februari 2002 : - is een einde gesteld aan de opdrachten om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : - van de heer De Bruyne, G., eerstaa - van Mevr. De Baerdemaeker, K., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - van Mevr. De (...) type ministerieel besluit prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002014026 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002009180 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 18 februari 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, is een einde gesteld aan de opdracht van de heer Slachmuylders, F., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeids Bij beschikking van 18 februari 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwer(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 26/02/2002 numac 2001031446 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen en betreffende de indeling van de betrokken installaties

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002027199 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie van het "Parc naturel des Hauts-Pays" type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002027200 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering ter benoeming van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de commissie voor de gezondheidspromotie op school

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2001 pub. 26/02/2002 numac 2002031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van de euro in de ordonnanties en de uitvoeringsbesluiten inzake Financiën

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/12/2001 pub. 26/02/2002 numac 2002000069 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 20 betreffende de betalingsmodaliteiten in de politiezones vanaf 1 januari 2002 type omzendbrief prom. 23/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000123 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 13ter betreffende de budgetten van de politiezones. - Controle conformiteit van de gemeentelijke dotaties type omzendbrief prom. 17/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002027196 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2002/MINFP/001 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2002 samenvallen met een niet-werkdag

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002021040 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 21 december 2001 in zake R. Papen tegen C. Van Den Bulck, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 31 « Schendt artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoegd bij artikel 6 van de wet van 1(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002012000 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de paritaire comités op datum van 1 februari 2002. - Deze lijst geeft de benaming en het administratief nummer weer van de bij koninklijk besluit opgerichte paritaire comités en subcomités 1. Paritaire organen bevoegd voor de werkn(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002000050 bron ministerie van binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 21 december 2001, op pagina 44585 moet in de Nederlandstalige tekst van de publicatie bij wijze van uittreksel, waarbij Mevr. Hilde Engels wordt aangeduid als g In het Belgisch Staatsblad van 21 december 2001, op pagina 44585 moet in de Nederlandstalige te(...)

document

type document prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002009181 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen De aanwijzing van de heer Bergeret, A., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 26 maart 2002. type document prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002009182 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Gent De aanwijzing van de heer Tack, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 26 maart 2002. De

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002095005 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een totale portefeuilleoverdracht van een Belgisch bijkantoor van een onderneming in de Europese Economische Ruimte aan een onderneming naar Belgisch recht De portefeuille van de verzekering Deze overdracht werd in Duitsland op 14 december 2001 door de « Bundesaufsichtsamt für das Versiche(...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002095004 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datu De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekeringsnemers, ve(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002003098 bron ministerie van financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2002, wordt de heer Guy Schrans tot lid van het directiecomité van het beschermi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002007010 bron ministerie van landsverdediging Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut Benoeming. - Ontheffing Bij koninklijk besluit nr. 3826 van 6 december 2001. Kolonel VLW.Ir. Christian Larbanois, wordt tot Voorzitter van het Comité van beheer van het Nationaal Geog De betrokkene wordt, als vertegenwoordiger van de Minister van Landsverdediging uit zijn mandaat va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002007028 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Ontslagen Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 3846 van 21 december 2001, wordt generaal-majoor ****. ****, benoemd tot vleugeladjudant des ****, op 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit ****. 38 Hij wordt benoemd tot ere-vleugeladjudant des **** op 1 januari 2002. Bij koninklijk ****(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002009183 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van notaris ter standplaats Diest, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2002, dient als nietig beschouwd te worden. type vacante bettreking prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002009187 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van koophandel te Leuven : 1; - bij het vredegerecht van het kanton : - Geraardsbergen-Brakel : 1, vanaf 12 september 2002; - Edingen-Lens : 1 - gerechtelijk technisch assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002012278 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer André Honoré De betrokken organisaties wor De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002012279 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant, ter vervanging van de heer Gilbert Navet De betrokken organis De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/02/2002 numac 2002012310 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant, ter vervanging van de heer Franz Eloy De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)
^