Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 februari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002003068 bron ministerie van financien Administratie van de kadaster, registratie en domeinen Vervreemding onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waaalse Gewest is voornemens uit te Stad Bergen (vroeger Cuesmes) Een perceel grond gelegen voie de Wasmes, gekadastreerd of vroeger(...) type programmawet prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002003067 bron ministerie van financien Administratie van de kadaster, registratie en domeinen Vervreemding onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waaalse Gewest is voornemens uit te Stad Bergen (vroeger Cuesmes) Een perceel grond gelegen voie de Wasmes, gekadastreerd of vroeger(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002054009 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van De Meerleer, Auguste De Meerleer, Auguste, ongehuwd, geboren te Etterbeek op 22 maart 1 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, de registratie en de domeinen,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 22/02/2002 numac 2001002129 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 22/02/2002 numac 2001012916 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de bijdrage voor vorming en opleiding voor de bedienden van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 22/02/2002 numac 2001013095 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van het nationaal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 22/02/2002 numac 2001013107 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 omtrent een tewerkstellingsakkoord zoals bedoeld in hoofdstuk IV van titel III van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen voor de jaren 1997 en 1998 type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 22/02/2002 numac 2001013174 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 1998 inzake de sectorale omkadering voor het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2001013277 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, houdende dubbel vakantiegeld voor de derde dag van de vierde vakantieweek in 1995 en 1996 type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2001013279 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1991, betreffende tewerkstellingsmaatregelen type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2001013278 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, houdende een bijkomende brugpensioenregeling in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2001013281 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de administratiekosten type koninklijk besluit prom. 04/10/2001 pub. 22/02/2002 numac 2001022903 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 650 000 BEF aan de stad Brugge, Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap betreffende de uitgave van de geïnformatiseerde toegankelijkheidsgids Brugge 2002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002007306 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3798 van 22 november 2001 : Worden bevorderd tot Officier in de ****, zullen het militair ordeteken dragen en als houder van deze nieuwe **** **** datum van 8 april 2000 : Medische dienst Geneesheer-majoor ****, ****.****.****. Op datum(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002009171 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 februari 2002 : - is Mevr. Bronkaert, I., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Charleroi; - is Mevr. Gérard, I., advocaat, benoemd tot plaatsve - is de aanwijzing van de heer Godbille, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van (...) type koninklijk besluit prom. 11/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002011039 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 11/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002011040 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - provincie- en gemeentepersoneel type koninklijk besluit prom. 11/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002011041 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - provincie- en gemeentepersoneel type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002012006 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het dubbel vakantiegeld voor de derde dag van de vierde vakantieweek in 1997 en 1998 type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002012009 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de tewerkstellingsmaatregelen type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002012071 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot coördinatie van sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 omtrent een tewerkstellingsakkoord zoals bedoeld in hoofdstuk IV van titel III van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen voor de jaren 1997 en 1998 type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002012069 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002012254 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 131octies in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 144 van hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002014020 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022099 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002003086 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1996 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002009128 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministeriële besluiten van 7 januari 2002 zijn : - Mevr. V. Godefroid, afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Aarlen, benoemd tot voorzitter van deze commissie; type ministerieel besluit prom. 11/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002014015 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen type ministerieel besluit prom. 05/02/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002021037 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 101.222 van 28 november 2001 in zake A. Lamette tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « 1. Schendt artikel 1, 1°, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psychol(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten POLITIEZONE ANDERLECHT - VORST - SINT-GILLIS. - Bij besluit van 16 januari 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 17 december 2001 waarbij de politieraad de begroting voor het dienstjaar 2002 van ANDERLECHT. - Bij besluit van 23 januari 2002 wordt de beslissing van 6 december 2001 waarbij d(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002027190 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro in de besluiten betreffende de aangelegenheden waarvoor de Minister van Tewerkstelling en Vorming bevoegd is type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002027191 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro in de besluiten betreffende de aangelegenheden waarvoor de uitoefening van de bevoegdheid door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest overgemaakt werd en die onder de Minister van Tewerkstelling en Vorming ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002027189 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de goederen die bestemd zijn voor de activiteiten van het "Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau" en die overgedragen worden aan de "Société publique de Gestion de l'Eau" (Openbare maatschappij voor waterbeheer)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2001 pub. 22/02/2002 numac 2002029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2001 pub. 22/02/2002 numac 2002029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gemiddelde gewogen brutokost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtsgroep voor het jaar 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2001 pub. 22/02/2002 numac 2002029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van een begeleidingscomité voor de toegang tot Internet via de server van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Departement Cultuur en Sociale Zaken Het Belgische Rode Kruis. - Legaten Bij koninklijk besluit van 9 januari 2002 van de Regering van de Franse Gemeenschap wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002031027 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2001 tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002031046 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 juni 2001, worden ingeschreven op de b(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002031045 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 worden beschermd als monumen(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002031047 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001, wordt ingesteld de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002031048 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001, wordt ingesteld de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002031050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001, wordt ingesteld de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002031049 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001, wordt ingesteld de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002031051 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001, wordt ingesteld de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002031058 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001, wordt ingesteld de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002031057 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001, wordt ingesteld de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002031056 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001, wordt ingesteld de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2001 pub. 22/02/2002 numac 2002031067 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ukkel tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 17 « Wijk Kauwberg », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 31 januari 1959

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002035164 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Overeenkomst ter Bestrijding van Doping Neerlegging van de ratificatie-instrumenten De Overeenkomst ter Bestrijding van Doping , gesloten in het kader van de Raad van Europa, werd door België ondertekend op 16 november 1989. Het Vlaa(...) De Vlaamse regering ratificeerde de Overeenkomst op 20 april 2001 (Belgisch Staatsblad van 6 septem(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002003085 bron ministerie van financien Mededeling over de lijst van de Belgische gereglementeerde markten Overeenkomstig artikel 1, § 3, vierde lid, van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemidd Op 31 december 2000 waren volgende markten opgenomen op de lijst, krachtens het ministerieel beslui(...) type bericht prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002011061 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0009 : C.V.B.A. Record/N.V. Westkrediet Op 11 februari 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde c Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de banksector. De Raad voor de Mededin(...) type bericht prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002018013 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De Belgische Kamer der Podologen heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2001. Deze zaa(...) type bericht prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002021031 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 3 december 2001 in zake het openbaar ministerie tegen J. T'Jollyn en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « 1. Schendt artikel 158 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke(...) type bericht prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002021036 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 30 oktober 2001 in zake H. Claes en E. Verlinden tegen de n.v. KBC Bank, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i « Schenden de artikelen 50, alinea 2, en 1034 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 va(...) type bericht prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002021038 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 10 januari 2002 in zake I. Houbrechts tegen de Katholieke Universiteit Leuven, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho « Schendt artikel 104 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002041702 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 28(...) Entrepreneurs nouvellement enregistrés ou entrepreneurs pour lesquels une modification dans les cat(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002002047 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selectie te verlengen : - Voorzitter van het Directiecomité : van de FOD « Financiën » gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 24 van 25 januari 2002, respectievelijk De kandidaturen voor de vermelde selecties kunnen worden ingediend tot en met 8 maart 2002. Aan(...)

document

type document prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002002048 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 12 maart 2002 over een managementervaring van minstens vijf jaar beschikken.(...) 3. Vereist(e) diploma('s) op 12 maart 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universit(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002009064 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 11 15 januari 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 64/2002 van de Commissie van 14 januari 2002 tot vaststelling van forf(...) * Verordening (EG) nr. 65/2002 van de Commissie van 14 januari 2002 houdende de zevende wijziging (...) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002009162 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 35 6 februari 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 215/2002 van de Raad van 28 januari 2002 tot instelling van een defi(...) Verordening (EG) nr. 216/2002 van de Commissie van 5 februari 2002 tot vaststelling van forfaitaire(...)

document

type document prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002009170 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De aanwijzing van Mevr. Schelkens, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 4 maart type document prom. -- pub. 22/02/2002 numac 2002031026 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten POLITIEZONE BRUSSEL-WEST. - Bij besluit van 10 januari 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 13 november 2001 waarbij de politieraad van de politiezone Brussel-West de begroting van het dienstjaar ETTERBEEK. - Bij besluit van 21 december 2001 wordt goedgekeurd de beslissing van 17 september (...)
^