Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 februari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2002003659 bron ministerie van financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 1996 type wet prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002022057 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 apri

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002009126 bron ministerie van justitie Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge gegeven op 15 januari 2002, is ten verzoeke van de heer Keters, Roger, wonende te 8400 Oostende, Wagenstraat 13, de afwezigh type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002009125 bron ministerie van justitie Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel gegeven op 23 januari 2001, is ten verzoeke van Mevr. De Vuyst, Hendrika, wonende te 1790 Affligem, Bellekouter 49, het get

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001011503 bron ministerie van economische zaken Human Resources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 21 maart 2001 wordt aan de heer Felix Aenspeck, informaticus-directeur bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek, met ingang van 1 januari 2002, eervol ontslag uit zijn functies ver De heer Aenspeck wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren en de ambtskled(...) type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001012905 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001012908 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de beroepenclassificatie voor de sector van de montage van bruggen en metalen gebinten type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001013050 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september en 20 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de beroepsopleiding in de metaalsector van de provincie Henegouwen type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001013065 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de berekening van het nettoreferteloon inzake brugpensioen - West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001013067 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de sectorale omkadering van de regimes met nachtprestaties waarover een akkoord werd bereikt na 8 april 1998 type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001013243 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 08/01/2002 pub. 21/02/2002 numac 2001013254 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 21/02/2002 numac 2001013266 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het protocol van nationaal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 29/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014258 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 2000 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002000189 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 7 februari 2002, wordt de heer Mathieu, André, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone LIBRAMONT-CHEVIGNY/BASTENAKEN/BERTOGNE/FAUVILLERS/SAINTE-OD type koninklijk besluit prom. 06/02/2002 pub. 21/02/2002 numac 2002002035 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot intrekking van artikel 27 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002011022 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 13 november 2001 werd de heer Pieter Van Den Bossche, geboren op 26 november 1974, inspecteur bij het Ministerie van Financiën, met ingang van 1 o Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002011020 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 november 2001 wordt met ingang van 1 september 2001, op zijn aanvraag, aan de heer Jan Van der Sluys, geboren op 24 juli 1963, ontslag uit zijn ambt type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 21/02/2002 numac 2002012085 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het protocol van nationaal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002012327 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 11 juli 2001 wordt, met ingang van 1 februari 2002, eervol ontslag verleend aan Mevr. Elisabeth De Ridder, adviseur bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Bij koninklijk b Bij koninklijk besluit van 29 januari 2002 wordt, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag v(...) type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 21/02/2002 numac 2002022046 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Indexering van het bedrag bedoeld bij artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 a Het bedrag bedoeld bij artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vast(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002022066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de s De bedragen vastgesteld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vast(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002040409 bron ministerie van financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de staatsschuld op 31 december 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014223 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 12/10/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014222 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van de koninklijke besluiten van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 20/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014257 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 20/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014260 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 27/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014259 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014261 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de opdracht en de samenstelling van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. 10/12/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014266 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2001 type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002011006 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Bevorderingen door verhoging in weddenschaal Bij ministerieel besluit van 13 november 2000 werd met ingang van 1 augustus 2000, de heer Edouard Wiliquet, statisticus-directeur, bevorderd d Bij ministerieel besluit van 5 december 2000 werd met ingang van 1 oktober 2000, de heer Jacque(...) type ministerieel besluit prom. 23/01/2002 pub. 21/02/2002 numac 2002011046 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2002 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 18/02/2002 pub. 21/02/2002 numac 2002016047 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 03/01/2002 pub. 21/02/2002 numac 2002022022 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie

decreet

type decreet prom. 21/12/2001 pub. 21/02/2002 numac 2002035083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002009167 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 31 januari 2002 werd de heer Groenen, J., ereraadsheer in het arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen, vanaf 11 februari 2002, om het ambt van plaatsvervangend magistraat

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 9101 « rue Daoust », te Dinant, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te v Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 8201 « chaussée d'Houffalize », te Bastogne, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheid Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 8501 « rue sur la Terme 1 », te Virton, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscent Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 8101 « rue Sesselich », te Arlon, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029601 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 9103 « rue de l'Aubépine », te Beauraing, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidsce Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 9302 « rue Albert 1 er 3 », te Gembloux, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezo Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029607 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 9207 « rue de l'Hôpital 23 », te Andenne, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidsce Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029612 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Vrij Gezondheidscentrum nr. 2114 « rue de l'Eglise 59 » te 1060 Brussel, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029600 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001, wordt het Gezondheidscentrum nr. 5306 « rue des Canoniers 1 », te Mons, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te voeren Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029603 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 8301 « rue Erène 1 », te Marche-en-Famenne, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheids Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 9301 « rue Gérard de Cambrai 18 », te Florennes, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezond Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029608 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 9302 « ruelle Cracsot 12 », te Couvin, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentr Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029609 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 9203 « rue Duculot », te Tamines, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 9102 « rue Walter Soeur », te Ciney, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 8403, « rue des Bastions 3 », te Bouillon, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidsce Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029616 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Gezondheidscentrum van het Rode Kruis nr. 2307, Strijdersstraat 133, te 1310 Terhulpen, ertoe gemachtigd de titel van erkend gez Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde gesubsidieerbare prestaties : - tuberculinepro(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Gezondheidscentrum nr. 2125, « rue de l'Hôpital 35 » te Brussel, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te voer Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029615 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Gezondheidscentrum nr. 5401 « rue Ferrer 196 », te Haine-Saint-Paul, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Intercommunaal Gezondheidscentrum nr. 5695 « rue Victor Corné », te Mouscron, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidsce Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Gezondheidscentrum nr. 6214, « rue de Sluse 17 », te Visé, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te voeren, g Deze erkenning is geldig voor de hierna subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeven op de h(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029619 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het « Centre intercommunal de Santé pour le canton de Pâturages » nr. 5301, rue Grande 17, te 7260 Colfontaine , ertoe ge(...) Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029620 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Gemeentelijk Gezondheidscentrum nr. 2109, Vinkstraat 127, te Watermael-Boitsfort, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondhe Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029618 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 2308 « chaussée de Tirlemont 89 » te Jodoigne, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondhei Deze erkenning is geldigvoor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029624 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het « Centre de Santé régional » nr. 9204, « rue Mazy 22 », te Jambes, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te vo Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Vrij Gezondheidscentrum nr. 2307, « chemin des Roussettes 15 », te 1420 Braine-l'Alleud, ertoe gemachtigd de titel van erkend g Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029626 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Gezondheidscentrum « Cardinal Mercier » , Kardinaal Mercierplein 4, te 1090 Brussel, ertoe gemachtigd de titel(...) Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 8502 « rue Jean Jaurès », te 6791 Athus, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidcent Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2001029623 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Provinciaal Gezondheidscentrum nr. 2119 « Clos Chapelle aux Champs 20 » te 1200 Brussel, ertoe gemachtigd de titel van erkend g Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Vrij Gezondheidscentrum nr. 9204, Schutterslaan 17, te Nijvel, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te voeren Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Gemeentelijk Gezondheidscentrum nr. 2108, Aumalestraat 21, te Brussel, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum t Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/12/2001 pub. 21/02/2002 numac 2002029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1967 tot bevordering van de Franstalige filmcultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 october 2001, wordt het Vrij Gezondheidscentrum nr. 2303 « place de la Cure 2 », te Wavre, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidcentrum te vo Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002029008 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Vrij Gezondheidscentrum nr. 5212 « rue des Fabriques 35 », te Gosselies, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentru Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculuineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Gemeentelijk Gezondheidscentrum nr. 5603, « drève Verte Chasse 7 », te Péruwelz, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheid Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002029015 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Gemeentelijk Gezondheidscentrum nr. 2305, « avenue des Combattants 9 », te Ottignies, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezon Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Gemeentelijk Gezondheidscentrum nr. 2115, steenweg op Alsemberg 883, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezon Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/01/2002 pub. 21/02/2002 numac 2002031036 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de kwaliteit van het leidingwater type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002031052 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001, worden beschermd als monume(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002031053 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001, worden beschermd als geheel(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 21/02/2002 numac 2002035188 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende de toekenning van een toelage voor overwerk aan sommige leden van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002029012 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Gemeentelijk Gezondheidscentrum nr. 2127, Studentenstraat, 14A, te 1060 Brussel, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheid Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002029013 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het « Centre de santé médico-social de Carloo-St.-Job » nr. 2101, « J.P. Carsoellaan 2 », te Ukkel ertoe gemachtigd de titel van erk Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het « Centre intercommunal de Santé » nr. 2301, « rue Reine Astrid 61 », te Tubeke, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheids Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Gemeentelijk Gezondheidscentrum nr. 2111, rue A. Vandenschrieck 77, te Jette, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidsce Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Vrij Gezondheidscentrum Xavier Francotte nr. 6203, « rue des Carmes 22 », te Luik, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondhe Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2001, wordt het Gezondheidscentrum nr. 6201 van de v.z.w. « Centre liégeois de Médecine préventive », « rue Trappé 20 », te Luik, ertoe gemachti Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002008047 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige bedrijfsadviseurs (rang A1) voor het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO). - Erratum Betreft de selectie die verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2002. Er zijn wijzigingen(...) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee jaar geldig blijft. Toelaatba(...) type erratum prom. 07/06/2001 pub. 21/02/2002 numac 2002029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de verwijzingstabellen voor de disciplinaire en interdisciplinaire opleiding bepaald bij het decreet van 12 december 2000 houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzers en regenten. - Errata type erratum prom. 08/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2002029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de euro. - Errata type erratum prom. 23/05/2001 pub. 21/02/2002 numac 2002031009 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegaties van bevoegdheden toegekend aan sommige personeelsleden van het Bestuur Uitrusting en Vervoer. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/2002 numac 2002009168 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum Dient als nietig te worden beschouwd, de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2002, pagina 5906, van de vacante plaatsen van : - toegevoegd substituut-procureur des Koni - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers; - vrederechte(...)
^