Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 februari 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 09/02/2002 numac 2001013212 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en het Waalse Gewest betreffende de startbaanovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 09/02/2002 numac 2001013211 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de startbaanovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 09/02/2002 numac 2001013213 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 09/02/2002 numac 2001013216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van de partnership-overeenkomst van 11 april 2000 tussen de Staat en de nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreffende de startbaanovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 09/02/2002 numac 2001013215 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en de Franstalige Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 09/02/2002 numac 2001013222 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van de partnership-overeenkomst van 11 april 2000 tussen de Staat en de nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreffende de startbaanovereenkomst type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 09/02/2002 numac 2002003026 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende toekenning van een europroductiepremie aan de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002003025 bron ministerie van financien Amortisatiekas. - Commissie van Toezicht. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 22 november 2001, wordt de heer Luc Henry, benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht van de Amortisatiekas voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februa type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002003024 bron ministerie van financien Amortisatiekas. - Commissie van Toezicht Verlenging van het mandaat Bij koninklijk besluit van 22 november 2001, wordt het mandaat van de heer Herwig Smissaert, lid van de Commissie van Toezicht van de Amortisatiekas, hernieuwd voor een term type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002009103 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 22 januari 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de inst Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de instell(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002009124 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 januari 2002, zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Luik, Mevr. Gilles, A., beambte op arbeidsovereenkomst bij de rechtbank van koophandel te Nijvel; - - griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen, de heer Huysmans, F., eerstaanweze(...) type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 09/02/2002 numac 2002012266 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1985 houdende oprichting van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen en tot vaststelling van zijn bevoegdheid en zijn aantal leden type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 09/02/2002 numac 2002022076 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 09/02/2002 numac 2002022100 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van mandaten binnen het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 09/02/2002 numac 2002022101 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de Voorzitter binnen het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 18/01/2002 pub. 09/02/2002 numac 2002022114 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de jaren 1999 en 2000, van het bedrag en de voorwaarden van het ten laste nemen door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van de kosten, verbonden aan de mededeling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten meedelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/2002 pub. 09/02/2002 numac 2002007036 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende de aanduiding van opperofficieren belast met een bijzonder mandaat als voorzitter van het bevorderingscomité voor de graad van adjudant-majoor type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002009065 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Bij ministerieel besluit van 14 januari 2002 wordt het ministerieel besluit van 10 augustus 2000 houdende de aanduiding van de heer Jacques Barbeaux tot effectief ambtenaar bij de probatiecommissie t type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002027130 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 januari 2002 wordt de vennootschap « SGS EcoCare s.a. » met ingang van 7 januari 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende ca - ruimtelijke ordening, grote vervoerinfrastructuren en stuwdammen; - ruimtelijke ordening, midd(...) type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 09/02/2002 numac 2002035172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure voor dopingcontrole van de Women's Tennis Association en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002009123 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 14 januari 2002 werd de heer Delvaux, E., emeritus kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen om het amb van plaatsvervangend raadsheer uit t Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Brusse(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2002 pub. 09/02/2002 numac 2002027131 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de verdeelsleutel voor de toekenning van toelagen aan de plaatselijke besturen die contractuelen tewerkstellen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 09/02/2002 numac 2002035095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot verdeling van de trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds voor het jaar 2001 onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 09/02/2002 numac 2002035141 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002003033 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen - Sector kadaster Mutatie Bij besluit van 10 januari 2002, wordt de heer Peeters, Jan M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de administratie van het kadaster

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002003037 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 547 van 20 december 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002003038 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 538 van 21 december 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002003036 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 423 van 10 december 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002003039 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 519 van 18 december 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002003040 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 531 van 20 december 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002003041 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 259 van 15 januari 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002003042 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 424 van 10 januari 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002003043 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 548 van 18 januari 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002003046 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 532 van 18 januari 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002003044 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 539 van 25 januari 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002003045 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 520 van 18 januari 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2002 numac 2002009122 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de arbeidsrechtbank te Mechelen : 1, vanaf 1 september 2002; - adjunct-griffier : - bij de politierechtbank te Nijvel : 1; - bij het vredegerecht van het eerste kanton Antwerpe - hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Mechelen : 1, vanaf 1 september 2002;
^