Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 februari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2001001227 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning al beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 ju Bij ministerieel besluit van 6 november 2001 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligings(...) type wet prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2002009112 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 en 6 Rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel Franstalige Commissie Plaatsvervangend voorzit(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/2002 pub. 06/02/2002 numac 2001002179 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 03/11/2001 pub. 06/02/2002 numac 2001011458 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - kleding- en confectienijverheid type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 06/02/2002 numac 2001011461 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 06/02/2002 numac 2001011462 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - goederenvervoer over de weg - goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 06/02/2002 numac 2001011463 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - goederenvervoer over de weg - goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2001013264 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de referteperiode en de wijze van berekening van het aantal taken met betrekking tot de intrekking van de erkenning als havenarbeider in het Antwerpse havengebied type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2001015141 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Intrekking ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 2001 wordt het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 waarbij aan Mevr. Snoecx, Anni, adviseur, eervol ontslag wordt verleend, ingetrokken. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2002009111 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 januari 2002, dat in werking treedt op 28 februari 2002, is de heer Roche, J., vrederechter van het kanton Malmedy-Spa-Stavelot, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pens Bij koninklijke besluiten van 23 januari 2002 : - is aan Mevr. Decocq, I., op haar verzoek, (...) type koninklijk besluit prom. 08/01/2002 pub. 06/02/2002 numac 2002011008 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 waarbij een maandelijks statistisch onderzoek bij steekproef naar het omzetcijfer verwezenlijkt door de kleinhandelsondernemingen wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2002011049 bron ministerie van economische zaken Installaties voor elektriciteitsproductie. - Individuele vergunning Bij koninklijk besluit van 8 januari 2002 wordt een individuele vergunning aan de N.V. Electrabel toegekend voor de verbouwing van de installatie voor elektriciteitsproductie, type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 06/02/2002 numac 2002012227 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2002012267 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 22 januari 2002 wordt de Burgerlijke Medaille eerste klasse verleend aan de **** raadsheren en rechters in sociale zaken : De heer **** ****, raadsheer in sociale zaken bij he De heer **** ****, raadsheer in sociale zaken bij het **** te ****; De heer **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 08/01/2002 pub. 06/02/2002 numac 2002014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht DE POST type koninklijk besluit prom. 08/01/2002 pub. 06/02/2002 numac 2002014007 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht DE POST type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002016023 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type koninklijk besluit prom. 16/01/2002 pub. 06/02/2002 numac 2002022065 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 06/02/2002 numac 2002012077 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, aan de sectorale fondsen van de privé- non-profit sector type ministerieel besluit prom. 20/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002016024 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2002027116 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 14 november 2001 wordt de heer Jean-Claude Fontaine, inspecteur-generaal, in ruste gesteld met ingang van 1 mei 2001. Bij ministerieel besluit van 4 december 2001 wordt de heer Arnold Geirnaert, att Bij ministerieel besluit van 17 december 2001 wordt de heer Guy Hochart, eerste attaché, in rus(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2002009113 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vernietiging Bij arrest nr. 101.446 van 3 december 2001 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 26 juni 2001, houdende de benoeming van Marc Dreessen tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondisseme

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2002021013 bron arbitragehof Arrest nr. 13/2002 van 16 januari 2002 Rolnummers : 2119 en 2120 In zake : de beroepen tot vernietiging van - de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 20 juli 2000 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord - de wet van 12 maart 2000 betreffende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Gemeens(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2002021022 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 151/2001 van 28 november 2001 Rolnummer 2024 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 43, § 2, zesde lid, a), van het gecoördineerd decreet van het Vlaamse Gewest van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelij Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2002021023 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 152/2001 van 28 november 2001 Rolnummer 2034 In zake : de prejudiciële vraag betreffende het koninklijk besluit nr. 464 van 25 september 1986 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten der Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters R. Henn(...)

decreet

type decreet prom. 20/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002027121 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuovereenkomsten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002027122 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen door het invoeren van een terugnameplicht voor bepaalde goederen of afvalstoffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002035097 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van sommige bepalingen inzake de regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening, wat de invoering van de euro betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002035099 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de herverdeling van de budgetten, in het kader van de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector 2000-2005, voor het begrotingsjaar 2001 naar de functionele basisallocaties type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002035100 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 april 1993 tot verlening van een vaarvergunning in de vorm van een waterwegenvignet type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002035102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling tot ontvankelijkheid van de eerste fase van de infrastructuurwerken uitgevoerd op het bedrijventerrein « Schaapbrugge-Lekkenstraat » tot realisatie van een multimodale terminal op het kanaal Roeselare-Leie te Roeselare type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002035153 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van artikel 87, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2001001151 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2001 wordt de onderneming Eurocabling B.V.B.A., gevestigd (...) type erkenning prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2001001152 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2001 wordt het enige artikel van het ministerieel besluit (...) type erkenning prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2001001213 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij ministerieel besluit van 8 oktober 2001 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingso(...) type erkenning prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2001001225 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij ministerieel besluit van 14 november 2001 wordt het ministerieel besluit van 19 april 2000, gew(...) type erkenning prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2001001226 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij ministerieel besluit van 6 november 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augu(...) type erkenning prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2001001224 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 Bij ministerieel besluit van 6 november 2001 wordt de heer Pennartz, Benoît, die zijn activiteiten (...) type erkenning prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2002000035 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij ministerieel besluit van 26 november 2001 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiliging(...) type erkenning prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2002000034 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 Bij ministerieel besluit van 27 november 2001 wordt de heer Yves Achten, die zijn activiteiten uito(...) type erkenning prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2002000141 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 okto(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2001015147 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in **** De regering van de **** **** heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en **** **** laten weten dat de functies van Mevr. **** **** ****'****, echtgenote S

erratum

type erratum prom. 24/01/2002 pub. 06/02/2002 numac 2002000136 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 15 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2002 numac 2001015145 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 december 2001 wordt de heer Geert Deserranno, , met ingang van 1 december 2001 benoemd tot de graad van adjunct-adviseur in vast verband bij het Ministerie van Buitenlands(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)
^