Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 februari 2002

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2002009055 bron ministerie van justitie Bestuur van de Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde gegeven op 28 december 2001, is ten verzoeke van Mevr. Braem-Ge type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2002009056 bron ministerie van justitie Bestuur van de Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent gegeven op 19 december 1996, is ten verzoeke van de heer Creve, Alex,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002003010 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de **** **** voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van de uitgaven verbonden aan de werving van statutair personeel type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002003012 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de wijziging van het indexcijfer der consumptieprijzen en de sociale programmatie type koninklijk besluit prom. 20/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002003011 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen en de sociale programmatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2002009105 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002 is de heer de Salle, M., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Doornik. Bij koninklijk besluit van 28 januari Bij koninklijk besluit van 28 januari 2002 is Mevr. Vandeputte, K., gerechtelijk stagiair in de(...) type koninklijk besluit prom. 24/01/2002 pub. 05/02/2002 numac 2002012251 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 110 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2002009110 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 7 december 2001 wordt Mevr. Goossens, S., technicus der vorsing bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, Centrum voor onderzoek in dierengene Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 23/01/2002 pub. 05/02/2002 numac 2002035131 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de definiëring van de objectieve parameters voor de centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2002021020 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 4 december 2001 in zake B. Delhaye tegen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het Algemeen Christelijk Vakverbond, waarvan de « Bevat artikel 9 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, in die zin ge(...)

arrest

type arrest prom. 26/10/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002035152 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik « hefboomkrediet - loopbaanadvisering »

decreet

type decreet prom. 20/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002027118 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1981 type decreet prom. 20/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002027119 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1982

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002027100 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 januari 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2002 pub. 05/02/2002 numac 2002027113 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Marais de Prouvy et Rawez" te Chiny en Tintigny type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002027114 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 februari 1999 tot benoeming van de leden van de Oriëntatieraad van de "Office de Promotion des Voies navigables" type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2002 pub. 05/02/2002 numac 2002027115 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vernieuwing van de helft van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" en tot benoeming van de voorzitter en ondervoorzitter

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/01/2002 pub. 05/02/2002 numac 2002031030 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van een ambtenaar om, per proces-verbaal, de stedenbouwkundige overtredingen vermeld in Titel VI van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, op te sporen en vast te stellen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/01/2002 pub. 05/02/2002 numac 2002031031 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 1992 houdende benoeming van de leden van het stedenbouwkundig college

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2002021017 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 18 en 27 december 2001 een vordering tot schorsing Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A 114.295/ X-10.175, G/A 114.555/X-10.721 en G/A(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2002003057 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2001009020 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 340 21 december 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2499/2001 van de Raad van 19 december 2001 tot wijziging van Veror(...) L 341 22 december 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2001040610 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie Maandelijkse Schatkisttoestand Toestand op 31 oktober 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2002009050 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 1 3 januari 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1/2002 van de Commissie van 28 december 2001 tot vaststelling van uitv(...) L 2 4 januari 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Ver(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2002009106 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Benoeming. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad nr. 267 van 22 september 2001, pagina 31966, van de benoeming van de heer De Kinder, J., dient in de Nederlandse teks type erratum prom. 10/01/2002 pub. 05/02/2002 numac 2002022104 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten. - Erratum

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2002095003 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekeringsnemers, ve(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2002022064 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden Bij kon 1° Als vertegenwoordigers van de Belgische universiteiten : - de heren Chevalier, P., De Hoon, (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2002009107 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt één van de plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 april 2(...) - te Gent : 2 (waarvan 1 vanaf 9 juli 2003; 1 vanaf 20 juli 2003). Deze plaatsen vervangen deze (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/02/2002 numac 2002008037 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Samenstelling van een **** van **** adviseurs voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en **** (****01078) (rang 12). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van (...) 1. ****, ****, ****, ****-**** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****(...)
^