Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 februari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002014010 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Verstrijken van het beheerscontract tussen De Post en de Belgische Staat Het beheerscontract tussen De Post en de Belgische Staat, gesloten voor een duur van vijf jaren op basis van de artikelen 4 en volgende van de wet van 21 maart 1991 betreff Op basis van de bepalingen van het artikel 5, § 3, tweede lid, van de wet van 21 maart 1991, w(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 02/02/2002 numac 2001012906 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het eerste en tweede kwartaal 2001 aan het « Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven » - Beheer van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 02/02/2002 numac 2001012907 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 02/02/2002 numac 2001013055 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 02/02/2002 numac 2001013102 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 02/02/2002 numac 2001013104 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, houdende oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de petroleumsector" type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 02/02/2002 numac 2001013241 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 31/12/2001 pub. 02/02/2002 numac 2002007019 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het ambt van sommige opperofficieren en opperambtenaren type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002009098 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2001 is de aanwijzing van Mevr. Scherrens, G., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bi Bij koninklijk besluit van 28 november 2001 is de aanwijzing van de heer Quinten, R., substituu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002009099 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 januari 2002 is, met ingang van 1 november 2001, een einde gesteld aan de functies van de heer Maeckelbergh, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Veurne. Betrokkene ma Bij koninklijk besluit van 23 januari 2002 is, met ingang van 1 januari 2002, een einde gesteld(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002016037 bron ministerie van middenstand en landbouw Toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende inrichtingsreglement van de diergeneeskundige diensten Bij ministeriële besluiten van 20 december 2001 worden benoemd tot sanitaire dierenartsen : - Mevrouw Véronique CREMER, erken - Mevrouw Aurélie CHRISTIAENS, erkende dierenarts te Andenne; - Mevrouw Ludwine DELBEKE, erkende(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002027101 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 28 november 2001 wordt de vennootschap « Incitec s.p.r.l. » met ingang van 8 september 2001 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgend - ruimtelijke ordening, middelgrote ontwerpen, met name landelijke en recreatie-uitrustingen en -in(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002027102 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Bij het arrest van de Raad van State nr. 100.963 van 21 november 2001, Afdeling Administratie, VI e Kamer, wordt het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 1996 tot wijziging van he

beschikking

type beschikking prom. 06/12/2001 pub. 02/02/2002 numac 2002031024 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende diverse wijzigingen betreffende de milieuvergunningen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/11/2001 pub. 02/02/2002 numac 2002031011 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2001 pub. 02/02/2002 numac 2002035009 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002014012 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Verlenging van het beheerscontract tussen Belgacom en de Belgische Staat. - Advies Het beheerscontract tussen Belgacom en de Belgische Staat, gesloten voor een duur van drie jaren op basis van de artikelen 4 en volgende van de wet van 21 maart 1 Op basis van de bepalingen vastgelegd in het artikel 5, § 3, 2 e alinea, van de wet (...) type bericht prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002021021 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 januari 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 januari 200 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2327 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

erkenning

type erkenning prom. 17/12/2001 pub. 02/02/2002 numac 2001036468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de administrateur-generaal tot vaststelling van het model van aanvraagformulier voor de erkenning als bodemsaneringsdeskundige

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008034 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige onroerend erfgoedconsulent (m/v) (rang A1) voor de Afdeling Monumenten en Landschappen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma(`s) op(...) type lijst prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige bedrijfsadviseurs (rang A1) voor het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten(...) 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma(`s) op 16 februari 2002 : - diplom(...) type lijst prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008035 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** **** (rang ****1) voor de Afdeling Wervingen en **** (Ministerie van de **** ****) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee jaar geldig blijft. 2. Vereist diploma op 16 februari 2002 : Diploma van ****(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** controleurs bij het **** van de Luchtvaart (****/****) - **** van Verkeer en **** (****01827). - Uitslagen2002/08010 Rangschikking van de ****(...) 1. ****, Kris, Schoten 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****-**** 4. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** adjunct-adviseurs (****/****), voor het **** voor Historische Documentatie - **** van **** (****01036). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van (...) 1. Van ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, **** 4(...)

document

type document prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs (m/v), voor de afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit van de Administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV01(...) Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie voor toelating tot de stage : 1. (...) type document prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs van financiën (rang 13) (ANG01027). - Uitslagen Geen laureaten (...) type document prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) (m/v) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse open(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de vergelijkende selectie voor toelating tot de stage(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** maatschappelijk assistent voor het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, Geer type samenstelling prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008022 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** ingenieurs voor het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de(...) 1. ****, ****, ****-****-**** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008026 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** ingenieurs voor het Ministerie van Verkeer en **** (****01070). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, ****-****, **** 2. **** **** ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008025 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** gegradueerde , Sociaal Werker, voor het Ministerie van de **** **** (****99002) - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008024 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct voor het Ministerie van de **** **** (****00004) - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend(...) 1. ****, ****, LA **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008023 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct voor het Ministerie van de **** **** (****00003) - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend(...) 1. DE ****, ****, ****-****'**** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008028 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van Nederlandstalige selectieadviseurs (rng 10) voor Selor, Ministerie van Ambtenarenzaken (ANG01040). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde sollicitanten van het vergelijkende selectie voor toelating to(...) 1. Huylebroek, Lieve, Sint-Niklaas 2. Van Damme, Veerle, Bonheiden type samenstelling prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008029 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van Nederlandstalige selectiecorrespondenten (rang 26) voor Selor, Ministerie van Ambtenarenzaken (ANG01843). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde sollicitanten van het vergelijkende selectie voor toela(...) 1. Webers, Greet, Heusden-Zolder 2. Desmet, Véronique, Halle

document

type document prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008030 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (m/v) (rang 10) voor het Federaal Planbureau Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toe(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma(`s) op(...) type document prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor de afdeling Communicatie en Ontvangst Na deze selectie wordt een lijst aangelegd die twee jaar geldig blijft. T(...) 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 16 februari 2002 : Eén van de volg(...) type document prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technische assistenten (m/v) (rang D1) voor de Administratie Waterwegen en Zeewezen van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma : er word(...) type document prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008031 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technici (m/v) (rang C1) voor de afdeling Maritieme Toegang van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - standplaats Antwerpen Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma(`s) o(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002015000 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Nationale Orden. - Benoemingen en bevorderingen Hoofdbestuur Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 werd benoemd : Officier in de Leopoldsorde Mevr. Gertrude Bosschaert, adviseur-generaal. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen en z Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 werd benoemd : Ridder in de Leopoldsorde De heer (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002009100 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele : 1; - griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Namen : 1, vanaf 1 augustus 2002; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/02/2002 numac 2002008020 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen **** van **** adjunct-adviseurs (****/****), voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** (****00058) (rang 10). - Uitslagen **** van de ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****-****, ****-les-**** 3. **** ****, ****(...)

document

type document prom. 17/12/2001 pub. 02/02/2002 numac 2001036467 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de administrateur-generaal tot vaststelling van het model van aanvraagformulier voor bodemattest type document prom. 17/12/2001 pub. 02/02/2002 numac 2001036469 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de administrateur-generaal tot vaststelling van het model van aanvraagformulier voor uittreksel uit de gemeentelijke inventaris
^