Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 januari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 25/01/2002 numac 2001001142 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1987 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdiensten en tegen derden die hulp verlenen aan een slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 25/01/2002 numac 2001012909 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 25/01/2002 numac 2001013049 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de sectorale omkadering van de regimes met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002009059 bron ministerie van justitie Tuchtcommissie en beroepscommissie van het Instituut voor bedrijfsjuristen Bij koninklijke besluiten van 8 november 2001 : Zijn benoemd in de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut voor bedrijfsjuristen : - als voor - als plaatsvervangend voorzitter, de heer Demeyer, S., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002011016 bron ministerie van economische zaken Installaties voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning Bij koninklijk besluit van 30 november 2001 wordt een individuele vergunning aan de N.V. ELECTRABEL toegekend voor de verbouwing van de installatie voor elektriciteitsproductie, type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002012075 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 december 2001 wordt met ingang van 15 januari 2000, op eigen verzoek, ontslag verleend aan de heer Paul Windey, uit zijn functies van adjunct-adviseur. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002012080 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2002 is aan de heer Castagne, Jean-Marie, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 1 augustus 2001, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als w type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002016026 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Overplaatsing via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 19 december 2001 wordt de heer Mathieu Hubaux, bestuursinspecteur bij het Ministerie van Financiën, met ingang van 1 november 2001, via vrijwillige mobiliteit, in hoedanigheid Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 25/01/2002 numac 2002022024 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanstelling van de administrateur-generaal van het Instituut voor veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. 18/12/2001 pub. 25/01/2002 numac 2002022020 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel voor hetwelk het Limburgs Universitair Centrum niet is onderworpen aan de socialezekerheidsbijdragen voor de sector gezinsbijslag en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2001 houdende bepalingen betreffende de personeelsleden van de zeevaartpolitie die naar de rijkswacht zijn overgeplaatst type ministerieel besluit prom. 10/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002003021 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 18/12/2001 pub. 25/01/2002 numac 2002027045 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen in het reglement van leningen die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" worden toegekend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 25/01/2002 numac 2002027046 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 maart 1999 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/12/2001 pub. 25/01/2002 numac 2002029031 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake etische gedragsregels voor de hulpverlening aan de jeugd

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002041701 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 27(...)

document

type document prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2001002152 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het directiecomité van de FOD 'Financiën' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 8 februari 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professione(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 8 februari 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van univers(...) type document prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2001002153 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het directiecomité van de FOD "Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 8 februari 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschik(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 8 februari 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van univers(...) type document prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002002016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het directiecomité van de FOD 'Economie, KMO, Middenstand en Energie' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 8 februari 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal (...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 8 februari 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onder(...) type document prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002009061 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 20 december 2001, heeft Mevr. Houtman, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van type document prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002009062 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk De aanwijzing van de heer Dujardin, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 26 februari De aanwijzing van de heer Allegaert, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot(...) type document prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002009060 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De heer Beirens, J., raadsheer in het hof van beroep te Gent, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 11 maart 2002. type document prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002009063 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brugge De aanwijzing van de heer Nauwelaerts, E., rechter in de arbeidsrechtbank te Brugge, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 26 maart 2002.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002007003 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 3842 van 21 december 2001, wordt de heer Philippe Thilly, van de Franse taalrol, op 1 oktober 2001, door verhoging in graad op het tweetalig kader, tot directeur-generaal bij het Bestuur Bij koninklijk besluit nr. 3843 van 21 december 2001, wordt de heer Ludwig Van Der Veken, van d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002012079 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 januari 2002 is de heer Thomas, Gilbert, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Pasteels, An

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002031008 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2001, wordt Mevr. Sophie Stevens definitief benoemd op 1 juni 2001 in de hoedanigheid van attachee , bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002009058 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2002, dient als nieti type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002022084 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaten De betrekking van administrateur-generaal van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid werd door het Beheerscomité van deze instelling vacant verklaard. Overeenkomstig artikel 9 van de wet van 25 april 1963 betreffende he type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002015001 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Oproep tot de kandidaten voor een betrekking als assistent-deskundige Elk jaar stelt het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking jonge specialisten, universitairen of houders van een diploma hoger onderwijs, ter beschikking van v(...) Van de kandidaten wordt een nuttige beroepservaring van minstens twee jaar verwacht. De leeftijd(...)

document

type document prom. -- pub. 25/01/2002 numac 2002012056 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 14 december 2001 werd de heer Luyckx, Willy, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Bergen, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aan
^