Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 januari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002009052 bron ministerie van justitie Examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van maart 2002 Het Min De aanvragen tot inschrijving moeten vóór 24 februari 2002, bij middel van een kopie van het hierbi(...) type wet prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002011038 bron ministerie van economische zaken Verbod tot het in de handel brengen van snoep genaamd « konjac-gelei » of « mini-gelei » De directeur-generaal van het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid van het Ministerie van Economische Zaken, Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende Gelet op het ministerieel besluit van 10 augustus 2001 houdende delegatie van bevoegdheid voor de t(...) type wet prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002041301 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand januari 2002 is sa Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,220 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002009024 bron ministerie van justitie Bestuur van de Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, gegeven op 29 oktober 2001, is ten verzoeke van Mevr. Hoebrechts,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2001001238 bron ministerie van binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juli 2001, wordt de heer Jean-Paul MOERMAN, gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt vanaf d Bij koninklijke besluiten van 23 november 2001 zijn de volgende promoties, benoemingen en decor(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2001001239 bron ministerie van binnenlandse zaken Paleis. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 mei 2001 is de Heer DE JAEGER Jacques, Hoofd van de Koninklijke Garage van het Paleis te Brussel, tot Ridder in de Kroonorde benoemd. Hij neemt vanaf de datum van het besluit zijn rang in Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2001 is de Heer DERYCKE Erik, Lid van de Kamer van volksv(...) type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001003503 bron ministerie van financien Koninklijk besluit ter vaststelling van de vergoedingen en presentiegelden van de leden van de raad van bestuur van het Zilverfonds type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001003540 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten van het Zilverfonds type koninklijk besluit prom. 13/09/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001011406 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001011408 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 1993 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001012892 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de inning werkingsmiddelen « Fonds voor Tewerkstelling in de Metaalnijverheid » in de metaalsector van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001012899 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001013100 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 1991, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie in de metaalsector voor de streek van het Centrum type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001013106 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de solidariteitsbijdrage in de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001013178 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende een solidariteitsbijdrage voor de streek van het Centrum type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001013240 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de aanvullende vorming van de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid betreft, van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001013263 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de intrekkings- en schorsingsprocedure van de erkenning als havenarbeider alsmede de modaliteiten van zijn verdediging voor de administratieve commissie opgericht in de schoot van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2001014229 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2001, dat in werking treedt op 1 oktober 2002, wordt aan de heer André Patty eervol ontslag verleend uit zijn functies van industrieel ingenieur-directeur bij het Bestuur van W Hij wordt gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te v(...) type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001016405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod op sommige dierproeven type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2002003655 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris bij het Zilverfonds type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2002003654 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Studiecommissie voor de vergrijzing type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2002003653 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, en ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Zilverfonds type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 23/01/2002 numac 2002009042 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten belast met informaticataken type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002011027 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 20 december 2001 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Zomergem, Waarschoot, Kaprijke, Assenede type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002012111 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Het koninklijk besluit van 8 november 2001 waarbij de heer Vandenreycken, Benny, is benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Hasselt, wordt ingetrokken en verv type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002012134 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2002 is aan de heer Smet, Jozef, op zijn verzoek vanaf 1 september 2002, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsre type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002012138 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2002 is aan Mevr. Callens, Nathalie, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002012140 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2002 is aan de heer Harding, Antonius, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002012142 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2002 is aan de heer Gaillet, Luc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brussel.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/11/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001011467 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 30/11/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001011500 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 96 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 18/01/2002 pub. 23/01/2002 numac 2002003019 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 5 % - 28 september 2012 » type ministerieel besluit prom. 10/01/2002 pub. 23/01/2002 numac 2002009043 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 2002 houdende toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten belast met informaticataken type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002011026 bron ministerie van economische zaken Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 10 januari 2002 wordt de erkenning van de v.z.w. "Bureau voor Technische Inspecties", met zetel te 9051 Gent, Maaltecenter Blok G, type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002012044 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest. - Artikel 148decies 2.5.9.3.4 Bij ministerieel besluit van 9 januari 2002 wordt de erkenning voor het afbreken en verwijderen van asbest, toegekend bij ministe Bij hetzelfde ministerieel besluit wordt de N.V. Laurenty Bâtiment-Gebouwen, rue de l'Avenir 26, te(...) type ministerieel besluit prom. 18/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2002035040 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot regeling van het gebruik van de buffercapaciteit in de gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand "De Kempen" en "De Zande"

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002021001 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 100.521 van 5 november 2001 in zake P. Seeuws tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is in « 1. Schendt artikel 24/25 van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personee(...)

decreet

type decreet prom. 07/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Macedonische Regering inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 17 februari 1999

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001029593 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling met als naam « Bekwaamheid tot het opvoeden van abnormale kinderen » geclasseerd op het niveau van het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 2000 tot regeling van de toekenning van subsidies aan de erkende sportfederaties of -verenigingen

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 08/11/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001033106 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 1978 houdende bepaling van de erkenningsvoorwaarden van de leerovereenkomsten en van de gecontroleerde leerverbintenissen in de voortdurende vorming van de middenstand

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2002027037 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en de presentiegelden die toegekend worden aan de voorzitter en de leden van de Commissie van erkenning van de Centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2002027036 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2002027038 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro voor wat betreft de sociale aangelegenheden en de gezondheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2001 pub. 23/01/2002 numac 2002029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verdeling, voor het jaar 1999, over sommige persorganen, van een gedeelte van de inkomsten uit de commerciële reclame uitgezonden door de RTBF en RTL-TVI

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2002031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. XI/7, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 6 augustus 1982

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 30/08/2001 pub. 23/01/2002 numac 2002033000 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 27 september 1995 over het recht op studietoelagen en het bedrag ervan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2002035041 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2001003580 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend De op 31 december 2000 opgemaakte lijst van de kredietinstelling(...) Brussel, 22 november 2001. De Voorzitter, E. Wymeersch.

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2001009996 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 296 14 november 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 2201/2001 van de Commissie van 13 november 2001 tot vaststelling van(...) Verordening (EG) nr. 2202/2001 van de Commissie van 13 november 2001 tot vaststelling van de uitvoe(...) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2001010087 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 322 6 december 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing EUROPE Gemengd Comité van de EER * Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 101/2001 van 28 septem(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002009035 bron ministerie van justitie Adreswijziging gerechtelijke diensten Vredegerecht tweede kanton Kortrijk Vanaf 19 december 2001 zijn de diensten van het vredegerecht van het tweede kanton Kortrijk overgebracht naar volgend adres : Gerechtsgebouw II, gelijkvloers, Behe Het telefoonnummer en het faxnummer blijven ongewijzigd : tel. 056-26 96 68; fax 056-26 96 69. (...)

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002011033 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand januari 2002 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand januari 2002 respectievelijk vastgeste Iga = 0,7772 Igd = 1,3836

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002015006 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 9 januari 2002 hebben H.E. de heer Guan, Chengyuan, de heer Pengiran Ahmad Pengiran Mashor, de heer Artur Kuko en de heer Euloge Hinvi de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te o Begeleid door een detachement ruiterij, werden H.E. in de automobielen van het Hof naar het Paleis (...)

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002022028 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besl - de heer Milo, D., in de hoedanigheid van werkend lid en de heer Mathieu, M., in de hoedanigheid v(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2001014264 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 december 2001 wordt Mevr. Caroline Cornand-Van Elsen in vast verband benoemd tot de graad van scheepvaartinspecteur met ingang van 1 september 2001 en met ranginneming op 1 september 20(...) Bij koninklijk besluit van 3 december 2001 wordt de heer Patrick Legros in vast verband benoemd(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002012112 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 januari 2002 is Mevr. Maurissen, Ingrid, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Hasselt, ter vervanging van de heer Laenens, Ko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002012135 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2002 is de heer Van Sante, Kris, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde, ter vervanging van Mevr. Poppe, Sim type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002012136 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 januari 2002 is de heer Fiers, Jacques, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent, ter vervanging van de heer Roegiers, Henri, wiens mand type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002022042 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag, uit zijn mandant van lid van het Beheerscomit - wordt de heer Victor, Ivan, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Hulp- en Voorzor(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002012133 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Jozef Smet vanaf 1 september 2002 De betrokk De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002012137 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde ter vervanging van de heer Jacques Fiers De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002012139 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne, ter vervanging van Mevr. Nathalie Callens De bet De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002012141 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer Antonius Harding De betrokke De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002012143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Luc Gaillet De betrokken organisaties w De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/01/2002 numac 2002007005 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** bij de **** Technische **** van de **** ****. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een technisch **** van de **** ****. ****. Vereist(...) 1° **** zijn of onderdaan van de **** Unie; 2° een gedrag hebben in overeenstemming met de ****(...)
^