Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 januari 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 10/01/2002 numac 2001001021 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 maart 2001 betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 10/01/2002 numac 2001001020 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 10/01/2002 numac 2001013032 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de betaling van carensdagen, in uitvoering van artikel 4.5. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 28 april 1999 type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 10/01/2002 numac 2001013229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 10/01/2002 numac 2001013232 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de elektriciens ressorteren type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 10/01/2002 numac 2001013230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 10/01/2002 numac 2001013231 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het ontwerpen en vervaardigen van uitrustingsgoederen en industriële installaties voor de sectoren van cement en ertsen gelegen in de streek van West-Henegouwen en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2002000010 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 14 december 2001 wordt de heer Haan, Joseph, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Aarlen/Attert/Habay/Martelange, voor een termijn van vijf j type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2002000012 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 17 december 2001 wordt de heer Collette, Jean, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Flémalle, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2002000013 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 14 december 2001 wordt de heer Delmarcelle, Yves, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Kasteelbrakel/Itter/Roosbeek/Tubeke, voor een termijn type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 10/01/2002 numac 2002000042 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de heer Dominique Bastenier, inspecteur-generaal bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast wordt met een zending van algemeen nut bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, diensten van de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 20/12/2001 pub. 10/01/2002 numac 2002003002 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 11/12/2001 pub. 10/01/2002 numac 2002003004 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de raad van bestuur van het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2002009011 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Antwerpen, de heer Peeters, L., adjunct-griffier bij de Bij koninklijk besluit van 13 december 2001, dat in werking treedt op 1 februari 2002, is benoe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2002009017 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 december 2001, zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in het vredegerecht van het kanton Kapellen, de heer Snoeks, Ph., advocaat; - in het vredegerecht van het kanton Hoogstraten : de heer Hoet, H., advocaat; de heer Roefs, W., advocaat; - type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2002009016 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 december 2001 is de heer Valckenaers, P., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Mechelen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2001 pub. 10/01/2002 numac 2001022935 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 05/12/2001 pub. 10/01/2002 numac 2001022936 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2002 pub. 10/01/2002 numac 2002009009 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2002009013 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen van 16 november 2001, is aan Mevr. Badot, C., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gege Bij beschikking van 16 november 2001 werd de heer Deliège, A., ereplaatsvervangend raadsheer in(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2002009015 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 5 november 2001 werd de heer Courtin, H., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 9 februari 2002, om het Bij beschikking van 13 december 2001 werd de heer Draguet, A., rechter in handelszaken in de re(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2002009014 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel Bij beschikking van 9 november 2001 werd de heer Metsers, H., ereplaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 17 november 2

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2001 pub. 10/01/2002 numac 2001027776 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de **** **** tot aanwijzing van de sociale inspecteurs die toezicht en controle zullen uitoefenen op de naleving van de wetgeving op de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2001 pub. 10/01/2002 numac 2001027775 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de sociale inspecteurs die toezicht en controle zullen uitoefenen op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid, de omscholing en de bijscholing

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2001 pub. 10/01/2002 numac 2001029604 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Arrondissementsraden voor Hulpverlening aan de jeugd

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2001031513 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 juni 2001, worden beschermd als geheel(...)

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2001033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 30 oktober 2001 wordt de heer José Berger, woonachtig rue Nicolas Lenoir 61, in 4340 Awans als gedelegeerde van de Minister van Financiën bij het Instituut voor de opleidi

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/11/2001 pub. 10/01/2002 numac 2002027002 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999 betreffende de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2001 pub. 10/01/2002 numac 2002029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2002011001 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 01/0068 : Brink's Security International Inc./SA Brink's-Ziegler en SA Brink's-Ziegler Luxembourg Op 20 december 2001 ontving de Ra Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de volgende sectoren : het waardentranspo(...) type bericht prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2002021669 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnissen van 12 en 30 november 2001 in zake de arbeidsauditeur tegen respectievelijk W. Piret en de b.v.b.a. March, M. van Toorn en de b.v.b. 1. Schendt artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, zoals hersteld bij de wet van 4 mei 1999 to(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2001010086 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 317 3 december 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commis 2001/844/EG, EGKS, Euratom : * Besluit van de Commissie van 29 november 2001 tot wijziging van h(...)

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2001040609 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 30 september 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

mededeling van de Staat

type mededeling van de Staat prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2002008006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Mededeling van de Staat In uitvoering van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis, organiseert het Selectiebureau van de Federale Overheid in de loop va Voor nadere inlichtingen kunnen de belangstellenden zich wenden tot het Selectiebureau van de Feder(...)

document

type document prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2002009012 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 6 november 2001, heeft de heer Simons, J., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang v De aanwijzing van de heer Delvoie, G., en Mevr. Parisis, J., raadsheren in het hof van beroep te Br(...)

erratum

type erratum prom. 04/10/2001 pub. 10/01/2002 numac 2002022016 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en -diensten en houdende regeling van de toekenningsprocedure. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2001003644 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector kadaster. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 november 2001, wordt de Heer Biesmans, Eddy G.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de Administratie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2001023002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 december 200 - De heer Daoust, M., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een re(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2002 numac 2002009018 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Brussel : 1 ; - Dendermonde : 1, vanaf 1 juni 2002; - bij de politierechtbank te Leuven : 1, vanaf 1 februari 2002; - beambte b(...) - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brus(...)
^