Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2002

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 09/01/2002 numac 2002054001 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van den Plas, René André Van den Plas, René André, geboren te Londen op 19 januari 1918 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, de registratie en de domeinen,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001000909 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001000966 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001000965 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001001019 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de consumenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001001023 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse I, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse A type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001001026 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001001059 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen verschuldigd inzake uitvindingsoctrooien en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001001067 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 31 mei 2001 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001014243 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2002 numac 2002000009 bron ministerie van binnenlandse zaken Instelling lokale politie Bij koninklijk besluit van 30 december 2001, wordt de lokale politie van de politiezone van GROBBENDONK/HERENTALS/ HERENTHOUT/OLEN/VORSELAAR ingesteld op datum van 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit van 30 de Bij koninklijk besluit van 30 december 2001, wordt de lokale politie van de politiezone van HAM(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2002 numac 2002009010 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 december 2001 zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in het vredegerechter van eerste kanton Waver : Mevr. Deutsch, M.-J., advocaat; De heer Dourte, J.-M., advocaat; - in het De heer de Visscher, Fr., advocaat; Mevr. Delvaux, E., advocaat; Messire della Faille de Lev(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/12/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001001208 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 235, vierde lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

decreet

type decreet prom. 07/12/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001036478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen inzake cultuur, wat de invoering van de euro betreft type decreet prom. 07/12/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001036482 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen inzake media wat de invoering van de euro betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001036454 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 33ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001036477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie in de centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2001-2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001036476 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van het assisterend academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001036484 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende de erkenning en betoelaging van streekplatformen in het kader van het regionaal economisch beleid en het afsluiten van streekcharters, wat de invoering van de euro betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001036490 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 april 1997 houdende de erkenning en subsidiëring van peterschapsprojecten, wat de invoering van de euro betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001036492 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001036493 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 september 2001 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/11/2001 pub. 09/01/2002 numac 2002027000 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 1990 houdende organisatie van de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor vroegtijdige hulpverlening aan gehandicapte kinderen type besluit van de waalse regering prom. 29/11/2001 pub. 09/01/2002 numac 2002027001 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 28 juli 1992 betreffende de begeleidingsdiensten voor volwassen gehandicapten

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 09/01/2002 numac 2001011544 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie . - Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Die ontwerpen zijn verkrijgbaar bij het Belgisch instituut(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan hetzelfde adres tot op de sluitingsdatum van(...)

erratum

type erratum prom. 17/12/2001 pub. 09/01/2002 numac 2002007002 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2002. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2002 numac 2001001310 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 9 oktober 2001, heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenpa Eerste kandidaat : Mevr. Martine Baguet, Adjunct-secretaris van de Nationale Arbeidsraad. (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2002 numac 2001001311 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige assessor bij de afdeling wetgeving Tijdens haar openbare zitting van 9 oktober 2001 heeft de algemene vergadering van de Raad Eerste kandidaat : met eenparigheid van stemmen. De heer Jacques van Compernolle, gewoon hoogle(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2002 numac 2002018001 bron nationale kamer van notarissen Vacante plaats bij de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het notariaat. - Vervanging van een plaatsvervangend lid. - Oproep tot de kandidaten De voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat heeft een plaats Er is bijgevolg een vacante plaats van plaatsvervangend lid in de Nederlandstalige Benoemingscommis(...)
^