Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 januari 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001003513 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector registratie en domeinen. - Benoeming Bij een koninklijk besluit van 18 oktober 2001 wordt Mevr. Libeer, Chantal, A.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur van het type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001010009 bron ministerie van justitie Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 19 november 2001 : 1° worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « International Association for 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001010057 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Katholieke eredienst. - Grenswijzigingen van parochies Bij koninklijk besluit van 10 november 2001, is de gebiedsomschrijving van de parochies Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petrus te Zaff Het gedeelte van de parochie Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petrus te Zaffelare, gemeente Lochristi, dat (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001010098 bron ministerie van justitie Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 10 december 2001 : 1° worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Organisation européenne pour le 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 decembe(...) type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 01/01/2002 numac 2001012821 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001013199 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 13 november 2001 wordt de heer Bernard Limpach, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken, met ingang van 25 juni 2001 overgeplaatst naar het Ministerie van Tewerkstelling en Ar Het beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001013200 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Pensioenen Bij koninklijk besluit van 13 november 2001 wordt, met ingang van 1 mei 2002, eervol ontslag verleend aan de heer Romain De Craemer, industrieel ingenieur bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Bij konin Het is hen vergund aanspraak op het pensioen te doen gelden en zij worden ertoe gemachtigd de ereti(...) type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 01/01/2002 numac 2001016309 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1991 houdende vaststelling van de vergoedingen verschuldigd voor de keuring van zaaizaad en pootgoed voor land- en tuinbouw, alsmede van de vergoedingen verschuldigd voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de land-, tuin- en bosbouw type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001016373 bron ministerie van middenstand en landbouw Toepassing van koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende inrichtingsreglement van de diergeneeskundige diensten Bij ministerieel besluit van 11 october 2001 wordt de heer Luc Dive, aangenomen dierenarts te Ciney benoemd tot plaatsvervangend in type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001016382 bron ministerie van middenstand en landbouw Toepassing van koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende inrichtingsreglement van de diergeneeskundige diensten Bij ministerieel besluit van 12 november 2001 wordt de heer Luc Vanholme, aangenomen dierenarts te Ploegsteert benoemd tot plaatsver

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001002177 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen Ontslag Bij ministerieel besluit van 5 november 2001 wordt de heer Vandenberge, Ronald, ingenieur bij de Vlaamse Buitendiensten 1, op zijn verzoek ontslagen uit zijn functies, met ingang van 1 januari 2002. type ministerieel besluit prom. 05/11/2001 pub. 01/01/2002 numac 2001009960 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1996 tot aanwijzing van de vennootschappen voor het beheer van de rechten en de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, bepaald in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 05/11/2001 pub. 01/01/2002 numac 2001009961 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1996 tot aanwijzing van de vennootschappen voor het beheer van de rechten en de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, bepaald in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 27/10/2001 pub. 01/01/2002 numac 2001016363 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 1999 betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 06/11/2001 pub. 01/01/2002 numac 2001016368 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/01/2002 numac 2001031504 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001/1149 van het College van de Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 28 oktober 1999 houdende reglementering van zijn werking en tot regeling van de ondertekening van zijn akten en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 23 juli 1996 betreffende de administratieve en begrotingscontrole

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/11/2001 pub. 01/01/2002 numac 2001031507 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de tarifering van de prestaties van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001001149 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 25 **** **** ministerieel besluit van 12 oktober 2001 wordt de heer **** ****, gevestigd te 8(...) type vergunning prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001001150 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel **** **** adreswijziging heeft uitwerking met ingang van 8 mei 2001. Bij ministerieel besluit van (...) type vergunning prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001001231 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 24 **** **** ministerieel besluit van 14 november 2001 wordt de heer **** ****, gevestigd te 4500 Hoe(...) type vergunning prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001001233 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** **** heer **** ****, gevestigd te 1170 ****, **** 25, onder het nummer 14 1110 01; het ****(...) type vergunning prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001001232 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel bes Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2001 wordt de vergunning om het beroep van privé-****(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001003492 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector registratie en domeinen. - Mutaties Bij besluit van 27 augustus 2001 worden de hiernavermelde eerstaanwezende inspecteurs bij een fiscaal bestuur van de Administratie van de b Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001013126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Eretekens in de Kroonorde. - Erratum In artikel 1 § 5 van het koninklijk besluit van 27 maart 2001 houdende toekenning van eretekens in de Kroonorde dient de naam van de heer « Lambrechts, Marc » bestuurschef bij de Rijksdienst voor arbeids

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001015143 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 26 november 2001 heeft de heer **** ****. ****, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies ****, ****- type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001015144 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 6 december 2001, heeft de heer **** ****, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie ****.

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001022770 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 11 januari 2001, 8 maart 2001 en 10 mei 2001 en Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van de artikelen 5 en 6 van de nomenclatuur : (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001002178 bron ministerie van ambtenarenzaken Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2001 wordt Mevr. Wackens, Sandra tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van selectieadviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken, Selectiebureau van de Federale Overheid Bij koninklijk besluit van 12 november 2001 wordt Mevr. Van der Meersch, Veerle, tot rijksambte(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001003493 bron ministerie van financien Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2001 worden de in hieronder vermelde tabel vermelde ambtenaren benoemd tot de naast hun naam in kolom nr. 2 vermelde betrekking, op datum van 1 september 2001 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001013201 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 november 2001 wordt Mevr. Isabelle Borgonjon, met ingang van 31 augustus 2001n, tot rijksambtenaar benoemd in de graad van ingenieur, met ranginneming op 1 juni 2000. Bij koninklijk Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt de heer Johan Philips, met ingang van 1 juli (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/01/2002 numac 2001011532 bron ministerie van economische zaken Openstaande betrekking van directeur-generaal van het Bestuur Handelsbeleid. - Oproep tot kandidaten Er wordt de belangstellende ambtenaren ter kennis gebracht dat de betrekking van directeur-generaal van het Bestuur Handelsbeleid te b(...) Deze betrekking is toegankelijk zowel voor vrouwen als voor mannen. Functiebeschrijving De va(...)
^