Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 augustus 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen type wet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2001 numac 2001000785 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 20 juli 2001 wordt de heer Caestecker, Philip, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Oostende, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2001 numac 2001003379 bron ministerie van financien Kabinet van de Minister van Begroting. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001, wordt met ingang van 31 mei 2001 's avonds, eervol ontslag uit zijn functie van adjunct-kabinetschef van de Minister van Begroting verleend aan de (...) type koninklijk besluit prom. 18/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001012681 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021383 bron diensten van de eerste minister ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Federaal Planbureau die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controleartsen

decreet

type decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035835 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende opheffing van het decreet van 27 juni 1985 houdende de subsidieregeling van het Nederlandstalig sociaal-cultureel vormingswerk met volwassenen in politieke vormingsinstellingen type decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035836 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende nadere regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen type decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035846 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de primaire preventie van schadelijke effecten bij de mens, veroorzaakt door biologische agentia type decreet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035849 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/08/2001 numac 2001029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juni 2001 worden op 1 maart 2001 de ambtenaren waarvan de namen hierna volgen, door verhoging in graad, in de graad eerste gegradueerde - graadcategorie : administratief - - Mevr. Rosine GOFFIN; - De heer Jean-François JACQUEMAIN; - De heer Alain RASSON; - De he(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001000777 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 9 houdende richtlijnen voor het opstellen van de beginbalans van de politiezones

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/08/2001 numac 2001011338 bron ministerie van economische zaken Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC C/C 01/0040. - Daimler Chrysler Belgium Luxembourg S.A./Abrumatrans S.A. Op maandag 23 juli 2001 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde Volgens de aanmelding is de door deze operatie betrokken economische sector, de sector van de verko(...) type bericht prom. -- pub. 03/08/2001 numac 2001021384 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 22 juni 2001 in zake de n.v. AG 1824 tegen de n.v. Axa Royale Belge, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingek « Schendt artikel 29bis, § 2, van de wet van 21 november 1989 [betreffende de verplichte aansp(...) type bericht prom. -- pub. 03/08/2001 numac 2001021395 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 5 juni 2001 in zake M.-B. Kesteloot tegen de Franse Gemeenschap en de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arb « Schendt artikel 20bis van de wet van 3 juli 1967 [betreffende de preventie van of de schadevergoe(...)

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035837 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 03/08/2001 numac 2001095034 bron ministerie van economische zaken Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Domeinconcessie « De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ontving een aanvraag van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van een windenergiepark in de Belgi Elke belanghebbende kan een aanvraag tot mededinging betreffende het bekomen van een domeinconcessi(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2001 numac 2001003378 bron ministerie van financien Kabinet van de Minister van Begroting. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juli 2001, wordt de heer Debruyne, K.O., inspecteur van financiën bij de Inspectie van Financiën van het Ministerie van Financiën, met ingang van 1 juni 2001, benoe (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2001 numac 2001022516 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. _ Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde commissie, mevr. Duyck, M., tot plaatsvervangend (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/08/2001 numac 2001007203 bron ministerie van landsverdediging Werving van twee **** bij de Koninklijke Technische School van de **** ****. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een technische **** van de **** **** en een (...) ****. Vereisten waaraan de kandidaten voor deze betrekking moeten voldoen : 1° **** zijn of ****(...)
^