Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 mei 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001003192 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 104, 7°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001000318 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 januari 2001 tot vaststelling van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatie cursussen, erkend om sommige weddeschalen aan de titularissen van sommige graden van de gemeentepolitie toe te kennen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2001 numac 2001009402 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 april 2001, dat in werking treedt op 23 mei 2001, is aan de heer Kerkhofs, R., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Namen. Het is hem vergund de Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001, dat in werking treedt op 23 mei 2001, is de heer Tass(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2001 numac 2001009401 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 29 april 2001 : - is de heer Désirant, E., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II; - is de heer Berchem, F., rechter in de rechtbank van eerste (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2001 numac 2001009400 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 29 april 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 30 maart 2001, is aan de heer Paul, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 07/05/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001009404 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de uniforme standaarden waaraan de adviezen die betrekking hebben op de bekwaamheid en de geschiktheid van de kandidaten voor de benoeming tot kandidaat-notaris en notaris titularis moeten voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2001 numac 2001009403 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 7 mei 2001, dat heden in werking treedt, zijn volgende verenigingen van licentiaten in het notariaat erkend voor een termijn van een jaar : 1. Vereniging Nederlandstalige licentiaten in het notariaat V.L.N 2. Association des licenciés en notariat A.L.N; 3. Vereniging van de licentiaten in het notariaa(...) type koninklijk besluit prom. 19/03/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001014070 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van een perceel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Bertrix van algemeen nut wordt verklaard

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/05/2001 numac 2001027264 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 maart 2001 wordt de « s.a. Axima » met ingang van 16 maart 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als exploitant van een installatie voor de voorbehandeling en de verwijdering van gevaarlijke afvals Bij ministerieel besluit van 16 maart 2001 wordt de erkenning van de « s.a S.G.S. Depauw & (...) type ministerieel besluit prom. 24/11/2000 pub. 12/05/2001 numac 2001035453 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/05/2001 numac 2001027263 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2001 wordt met ingang van 21 maart 2001 's avonds eervol ontslag uit zijn functies van Kabinetschef van de Minister van Tewerkstelling en Vorming verleend aan de heer Mauric Bij besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2001 wordt de heer Gaëtan Servais met ingang va(...) type besluit van de waalse regering prom. 10/05/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001027268 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 15 maart 2001 waarbij het vervoer van dood grof wild tijdelijk wordt verboden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001035503 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001035535 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 11/05/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/05/2001 numac 2001011196 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 01/0024 : Hessenatie/Noord Natie Op vrijdag 27 april 2001 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een principe-over Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de markt van de goederenbehandeling van d(...) type bericht prom. -- pub. 12/05/2001 numac 2001011197 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 01/0025 : Ticket BBL Travel/Theo Huybrechts, L'Epervier & Kroon-reizen Op vrijdag 27 april 2001 ontving de Raad voor de Mededi Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de bedrijfstakken van verkoop van vakanti(...) type bericht prom. -- pub. 12/05/2001 numac 2001011198 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 01/0026 : BHP Ltd./Dia Met Minerals Ltd. Op donderdag 3 mei 2001 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een concen Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de bedrijfstakken van het exploreren, ont(...)

erratum

type erratum prom. 27/04/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001009399 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons. - Errata

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 12/05/2001 numac 2001015055 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 2 mei 2001 hebben H.E. de heer Tesfai Ghermazien, de heer Jerry Alexander Alikopaga Jana, de heer Porfirio Munoz Ledo en de heer Konstantine Zaldastanishvili de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, Begeleid door een detachement ruiterij, werden H.E. in de automobielen van het Hof naar het Paleis (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/05/2001 numac 2001000474 bron ministerie van binnenlandse zaken Werving in 2001 van aspirant-officieren voor het operationeel kader van de geïntegreerde politie De federale politie zal in 2001 een vergelijkend examen organiseren om officieren voor de geïntegreerde politie aan te (...) Aanwerving op basis van een diploma van niveau 1 40 vacatures ****) In 2001 zullen via dit ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/05/2001 numac 2001019365 bron wetgevende kamers - senaat Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking De Senaat zal, overeenkomstig artikel 1, § 2, derde lid, van de wet van 13 aug Samenstelling van de Nationale Evaluatiecommissie - Benoemingscriteria : De Commissie bestaat ui(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/05/2001 numac 2001007115 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-**** in 2001 Erratum In het Belgisch Staatsblad ****. 14 van 17 januari 2001, ****. 1305 en 1306 dient men in de titel van de tabellen te lezen : "****", "****" in plaats van "****", (...)

document

type document prom. -- pub. 12/05/2001 numac 2001040601 bron ministerie van financien Toestand op 31 januari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^