Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001003023 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank type wet prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001016089 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij de koninklijke besluiten van 20 februari 2001 worden bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gent volgende ambtenaren benoemd tot hoofd van een afdeling , met ingang van 1 januari 20(...) De heer Bossier, Peter, werkleider (rang B), bij de afdeling ``Kwaliteit'' van het Departement &quo(...) type wet prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001019241 bron wetgevende kamers - senaat SENAAT Vacature van een rechter in het Arbitragehof Het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2001 maakte een vacature bekend van Franstalig rechter in het Arbitragehof. In de vacature zal worden voorzien op grond van art. 34, § 1, 2° va In het kader van deze procedure dient de Senaat nog over te gaan tot de voordracht van een tweede k(...) type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022200 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 29/03/2001 numac 2000012978 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector opvoedings- en huisvestingsinrichtingen "jeugdzorg" type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 29/03/2001 numac 2000012995 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector opvoedings- en huisvestingsinrichtingen « kinderdagverblijven, onthaalcentra en moedertehuizen » type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001003159 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het terbeschikkingstellingformatie van het administratieve personeel van het Secretariaat van de Korpschef en de Raad van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001009267 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 maart 2001 zijn benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen : - Mevr. Eeckeleers, H., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te A - de heer Embrechts, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ant(...) type koninklijk besluit prom. 20/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001011108 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende leden van de Nationale Commissie voor de distributie type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001012089 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 10 mei 1999 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 4 juni 1999 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen" type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001012090 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 10 mei 1999 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 4 juni 1999 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001012096 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen en van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de kredieturen voor syndicale vorming (1) type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001012095 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 10 mei 1999 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 4 juni 1999 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001012099 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de bevordering van initiatieven ten voordele van de tewerkstelling en de vorming van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001012105 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de bevordering van de vorming in de inrichtingen en diensten type koninklijk besluit prom. 26/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001014064 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022101 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 21 november 2000 van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Antwerpen betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. 07/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022191 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022194 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001011125 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 september 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 06/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001011126 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen type ministerieel besluit prom. 28/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001016101 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001003178 bron ministerie van financien Mededeling over de lijst van de Belgische gereglementeerde markten Overeenkomstig artikel 1, § 3, vierde lid, van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemidd Op 31 december 2000 waren volgende markten opgenomen op de lijst, krachtens het ministerieel beslui(...) type bericht prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001021196 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De S.P.R.L. « Amarco » heeft bij de Raad van State een vordering ingesteld tot schorsing Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2000. Deze zaak is inge(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001000239 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel bes De heer **** **** ****, gevestigd te 9920 ****, **** 8, onder het ****. 14.170.12 (geldig (...) type vergunning prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001000240 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** ***** is gevestigd te 5004 ****, **** de **** 484, onder het nummer 14.0(...) type vergunning prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001000242 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** **** heer **** ****, gevestigd te 4000 ****, **** ****-**** 24, onder het ****. 14.0067.03, voor(...) type vergunning prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001000241 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 13 **** **** ministerieel besluit van 12 januari 2001 worden de volgende personen gemachtigd om het ****(...) type vergunning prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001000298 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 12 jan De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of on(...) type vergunning prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001000301 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 7 maar Bij ministerieel besluit van 13 februari 2001 wordt de heer **** ****, gevestigd te 2000 ****(...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001003143 bron ministerie van financien Rentenfonds Verslag over de operaties van het boekjaar 2000, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voor Een jaarverslag, uitgegeven door het Rentenfonds en in normale omstandigheden beschikbaar omstreeks(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2000003622 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 augustus 2000, wordt de heer Vandenbosch, J.E., auditeur-generaal van financiën bij de centrale diensten van de Administratie der directe belastingen, met ingang va (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2000003634 bron ministerie van financien Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juni 2000, worden benoemd, met ingang van 1 juli 2000, in de graad van auditeur-generaal van financiën : - bij de Administratie van fiscale zaken : de heren Laes, J.-C., en De Bolle, G.J.S., directe - bij de centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit : de he(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001003162 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001 wordt Mevr. Doulliez, M.F.J.L., auditeur-generaal van financiën bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001007088 bron ministerie van landsverdediging Vacante betrekking van directeur-generaal bij het Bestuur van rechtskundige zaken van het Burgerlijk Algemeen Bestuur van het Ministerie van Landsverdediging . - Oproep tot de kandidaten Eén betrekking van directeur-generaal is te begev(...) Deze betrekking is zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk. Overeenkomstig de bepalinge(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001007086 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor sociale en culturele actie Vacante betrekkingen van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten Twee betrekkingen van adviseur-generaal (rang 15) zijn te begeven in het tweetalig kader bij de Centrale Dienst voor so(...) Deze betrekkingen zijn zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk. 1. Vereiste algemene voo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001007085 bron ministerie van landsverdediging Vacante betrekking van directeur-generaal bij het Bestuur van administratieve zaken van het Burgerlijk Algemeen Bestuur van het Ministerie van Landsverdediging . - Oproep tot de kandidaten Eén betrekking van directeur-generaal is te beg(...) Deze betrekking is zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk. Overeenkomstig de bepalingen(...)

document

type document prom. -- pub. 29/03/2001 numac 2001040612 bron ministerie van financien Toestand op 31 december 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^