Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 maart 2001

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001053936 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** ****, ongehuwd, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001009176 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001009225 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 2000, is de heer Pourtois, L., vrederechter van het kanton Willebroek, in ruste gesteld op datum van 13 april 2001. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is hem vergund de titel Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001009224 bron ministerie van justitie Nationale Orde Bij koninklijk besluit van 6 december 2000, is de heer Pourtois, L., vrederechter van het kanton Willebroek, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 23/01/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001012022 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2001, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 07/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001012069 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 1998 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvang van kinderen type koninklijk besluit prom. 07/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001012068 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 1998 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de autonome revalidatiecentra type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001012106 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Luik, Luxemburg, Namen en Henegouwen en van Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001022143 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Bevordering tot de graad van geneesheer-inspecteur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 19 februari 2001 wordt Dr. Vranckx, Charles Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001029033 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-Generaal. - Nationale Orden Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Nationale Orden. - Intrekking Bij koninklijk besluit van 14 december 2000, wordt het koninklijk besluit van 16 maart 2000 houdende toekenning (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001000202 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2000 tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikelen 25 en 34 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen en om de onmiddellijke heffing voorzien in artikel 34 van de wet op te leggen type ministerieel besluit prom. 21/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001007065 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van maart 2001 type ministerieel besluit prom. 06/03/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001014046 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die de cursussen verstrekken met het oog op de afgifte of de verlenging van het A.D.R.-opleidingsgetuigschrift type ministerieel besluit prom. 23/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001022161 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1999 tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001021148 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 6 februari 2001 in zake H. Lodewijckx tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Lier, waarvan de expeditie ter gr « Worden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden doordat de wet van 3 juli 1967 betreffend(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001021149 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 31 januari 2001 in zake de v.z.w. Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers tegen de « Radio-Télévision belge de la Communauté f « Schendt artikel 17, § 1, van de wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- en (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001027148 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 1998 tot benoeming van de leden van het begeleidingscomité van de centra voor levens- en gezinsvragen, zoals gewijzigd bij het besluit van 2 maart 2000

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001031090 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2000 pub. 13/03/2001 numac 2001035231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001003105 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit irecte belastingen I. Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten. II. Bericht aan de schuldenaars van sommige lijfr Deze berichten zullen eerstdaags in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Vanaf heden zij(...) type bericht prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001021146 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 2 februari 2001 in zake T. Peeters tegen de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, waarvan de expeditie ter griffie van he « Schendt artikel 62, § 3, van de Kinderbijslagwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, name(...) type bericht prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001021147 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 7 februari 2001 in zake O. Mondjobe Mbuyi tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster, waarvan de expe « Schendt artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001003102 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie Deposito- en Consignatiekas Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 1999-2000 Koninlijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de fai Het in consignatie geven van activa die te voorschijn komen na het vonnis van sluiting van het fail(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001003144 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1941 Officiële lijst van de loting n° 171 van 5 maart 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008072 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ingenieurs voor de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en ****, Departement Leefmilieu en ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...) type samenstelling prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008077 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van en **** van mannelijke **** **** (rang ****1) voor het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de **** ****) (****00030). - Uitslagen Ra(...) 1. Van **** ****, ****, ****-**** 2. **** ****, ****, **** 3. **** ****, ****, Kapel(...) type samenstelling prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008078 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** medisch assistent voor bestuur **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. ****, ****, **** (****) 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008079 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct adviseur voor Rijksinstituut voor ziekte- en **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot(...) 1. **** ****, ****, **** 2. ****, ****, ****-**** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008076 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** inspecteurs bij een fiscaal bestuur van het Ministerie van Financiën (rang 10) (****00064). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4.(...) type samenstelling prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008082 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** vertalers-revisoren (rang 10) (****/****) voor het **** van **** (****00035). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijk(...) ****, ****, ****-****-**** (...) type samenstelling prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008080 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** inspecteurs bij een fiscaal bestuur voor het **** van **** (****00090). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008083 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** landmeter-**** onroerende goederen (****/****) voor het **** van **** (****00050). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ex(...) 1. ****, ****, **** 2. **** ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008081 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** **** ****(****)er (rang ****1) voor de diensten van de **** **** (Ministerie van de **** **** en de **** Wetenschappelijke Instellingen) ((...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...) type samenstelling prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008090 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** assistenten (niveau ****) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** **** **** (****00802) (niveau ****). - Uitsla(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend **** : 1. ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008094 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** **** Ingenieurs (rang 10) (****/****) voor het **** van Verkeer en **** (****69). - **** van de **** en(...) **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...) type samenstelling prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008093 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** **** Luchtvaart (rang 26) (****/****) voor het **** van Verkeer en Infrastructuur. - **** van de Luchtvaart. (****00068) - Uitslagen Rangschik(...) 1. **** Mets, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, Sint-****. 4.(...) type samenstelling prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008092 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** (****01408). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het (...) 1. ****, ****, ****-**** 2. ****, ****, Olen 3. **** ****, ****, ****-**** type samenstelling prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008095 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** inspecteurs bij een fiscaal bestuur (****/****) (rang 10) voor de **** van het Kadaster, der registratie en de domeinen van het **** van **** (****00813).(...) **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...)

document

type document prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001009226 bron rechterlijke macht Rechterlijke Macht. - Rechtbank van koophandel te Brussel De aanwijzing van Mevr. De Tandt, Francine, rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met inga (...) type document prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001012171 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn De retributie kan in EUR per overschrijving betaald worden door het bedrag in BEF te delen door de (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001019170 bron wetgevende kamers - senaat Samenstelling van een **** van attachés-informatici **** Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een **** van attachés-informatici. ****. Functiebeschrijving (...) - organisatie en leiding geven aan een team dat verantwoordelijk is voor de installatie van ****(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001022130 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Franstalige commissie van Beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001, dat in werking treedt de dag van Eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige commissie van b(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001022146 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 januari 2001, dat in Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemde Commissie, de heer Van der Meeren, I., tot plaa(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001022147 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001, dat in Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemde commissie, de heer Putzeys, P., tot plaatsverva(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001029094 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Diensten van de Nationale Orden Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 maart 2000 : Worden tot Commandeur in de Leop Niveau 1. De heer BOUFFIOUX, Gérard, eerstaanwezend inspecteur-Dienstchef bij het Ministerie van(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/03/2001 numac 2001008091 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving van **** ingenieurs (rang ****1) voor de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van het Departement Economie, Werkgelegenheid, **** Aangelegenheden en Landbouw van het Ministerie van de **** **** (****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, ****(...)
^