Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 24/02/2001 numac 2000012422 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de lonen in de Waalse en Duitstalige beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2001 numac 2001009171 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 februari 2001 : - is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Deboel, S., licentiaat in de rechten; - is benoemd tot griffier bij de rechtbank van - dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffi(...) type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001011077 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1999 tot vaststelling van de weddenschalen van de graden bij het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/01/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001014026 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen gelegen op het grondgebied van de stad Herve en van de gemeenten Thimister, Clermont en Welkenraedt van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001022100 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 60quater, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2000 pub. 24/02/2001 numac 2001000097 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1999 betreffende de indienstneming en de **** van het personeel van de centra van het eenvormig **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2001 numac 2001011079 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 8 februari 2001 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, Dossier PR/EV/3415 : Voor kinderen aantrekkelijk verplaatsbaar verlichtingstoestel, rechtstreeks ge(...) type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001011081 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen type ministerieel besluit prom. 26/01/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001016026 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 augustus 1997 tot vaststelling van aanvullende voorwaarden tot erkenning van organismen belast met de controle op de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen type ministerieel besluit prom. 22/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001022072 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 2001 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2001 numac 2001027104 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Onbevaarbare waterlopen Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.8.259 van 18 januari 2001 wordt het laden van de vaartuigen bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het verkeer van Bedoelde plattegrond ligt ter inzage bij het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmi(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/02/2001 numac 2001021106 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 91.341 van 5 december 2000 in zake L. Coen tegen de stad Mechelen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekom « Schendt het artikel 6 van het decreet van 24 juli 1991 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/02/2001 numac 2001021114 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 22 december 2000 in zake het openbaar ministerie en B. Carliez tegen A. Bousselmi, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitra « 1. Verbreekt de ontstentenis van een buitengewone termijn van hoger beroep, in tegenstelling tot (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/02/2001 numac 2001021115 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arresten van 19 december 2000 in zake het Fonds voor de Beroepsziekten tegen L. Vendrame en G. Markopoulos, waarvan de expedities ter griffie « 1. Schendt artikel 20 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het ` handvest ' van de soci(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/02/2001 numac 2001027108 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 88.229 van de Raad van State, Afdeling Administratie, XIII e Kamer, van 26 juni 2000 vernietigt het ministerieel besluit van 2 juni 1995 tot bescherming, als la (...)

decreet

type decreet prom. 08/11/2000 pub. 24/02/2001 numac 2000027596 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type decreet prom. 15/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001027111 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de pre-startpremies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001027109 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société du transport en commun du Brabant wallon »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling ten gunste van de personeelsleden aangeworven voor de Diensten van de Regering, het Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen, het « Office de la Naissance et de l'Enfance » en de Dienst voor heffing van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap, van de minimale rechten in de zin van artikel 9bis, § 6, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001012088 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 6 april 2000 betreffende de voorlopige **** voor de buitenlandse onderdanen die een aanvraag tot regularisatie van het verblijf hebben ingediend

erratum

type erratum prom. 22/10/1999 pub. 24/02/2001 numac 2001000066 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 16 maart 1999 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 24/02/2001 numac 2001008073 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ingenieurs (m/v) (rang 10) voor het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur - Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart Een reserve, met geldigheidsduur van twee jaar, zal worden aangelegd (...) Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aant(...) type document prom. -- pub. 24/02/2001 numac 2001008074 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technici (m/v) (rang 20) voor de Regie der Gebouwen In de lijst, met een geldigheidsduur van twee jaar, worden maximum tien geslaagden opgenomen. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats vers(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn; 2. Vereist(e) diploma(`s) : (...) type document prom. -- pub. 24/02/2001 numac 2001008075 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technici der vorsing (m/v) (rang 20) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Een reserve, met geldigheidsduur van één jaar, zal worden aa(...) Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aant(...)

erratum

type erratum prom. 10/01/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001012066 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 22 september 2000 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen van 21 juli 2001 en 11 november 2001. - Erratum type erratum prom. 08/12/2000 pub. 24/02/2001 numac 2001022124 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/02/2001 numac 2001009173 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de politierechtbank te Antwerpen : 1, vanaf 1 september 2001; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - bij de rechtbank van eerste aa - bij het vredegerecht van het kanton Mol : 1; - opsteller bij de griffie van het vredegerech(...)
^