Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 februari 2001

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001053930 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ongehuwd, in leven **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, **** en Domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2000001043 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 december 2000 wordt de heer Jean-Jacques Stryckmans, eerste voorzitter van de Raad van State, in ruste gesteld op 1 maart 2001. Hij heeft recht op het emeritaat en wordt gema (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001000194 bron ministerie van binnenlandse zaken Adjunct-politiecommissaris. - Tuchtstraf Bij koninklijk besluit van 5 februari 2001 wordt ingevolge het beroep ingesteld tegen het besluit van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 1 september 2000, de tuchtstraf van ontslag van a (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001000197 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 8 februari 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001009166 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 2001, dat in werking treedt op 19 februari 2001, is het de heer Bronselaer, Ph., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel eershal Bij koninklijk besluit van 21 december 2000, is de aanwijzing van Mevr. Gruwez, A., rechter in (...) type koninklijk besluit prom. 09/01/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001014015 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van HST-FIN type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathies bij herkauwers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001000960 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Hoger ambt Bij ministerieel besluit van 24 januari 2001 wordt de heer De Mot, Frank, Directeur-generaal, aangesteld voor de uitoefening van het hoger ambt van Secretaris-generaal bij de Ministerie van Binnenlandse Zaken, voor een n (...) type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001003108 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van EASDAQ N.V. type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001009159 bron ministerie van justitie Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001 wordt Mevr. Rutté, Gabriele benoemd tot plaatsvervangend secretaris bij de probatiecommissie te Eupen, ter vervanging van de heer Mreyen, Erwin, ontslagne (...) type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001012081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001022111 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van een sociaal secretariaat van werkgevers Bij ministerieel besluit van 13 februari 2001, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt het sociaal secretariaat van werkgevers "VZW ACERTA Sociaal Secretariaat" (...)

decreet

type decreet prom. 15/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001027107 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001009165 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 6 februari 2001 van de heer procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent is de heer Van Gaever, J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, opdra (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijk programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Anthisnes

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001035163 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001022007 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 september 2000 en 30 november 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001041702 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 26(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001022009 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 juni 2000 en 31 augustus 2000. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2000, in de lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 juni 2000 en 31 augustus 2000, dient op pagina 41126 (...) type erratum prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001022008 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 oktober 1999 en 31 december 1999. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2000, in de lijst van de geneesmiddelen waarvan de afleveringswijze gewijzigd wordt in toepassing van artikel 7, (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001000138 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 29 januari 2001, wordt Mevr. De Knop, Monique, Directeur-generaal tweetaligadjunct, aangesteld voor de uitoefening van het hoger ambt van Directeur-generaal bij de Algemene Directie van de A Bij ministerieel besluit van 5 februari 2001, wordt aangesteld in de functie van deskundige in (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001007024 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3295 van 19 december 2000, wordt Eerw. H. Guido - V. Bex, aalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredienst, op 1 december 2000 tot aalmoezenier eerste klasse benoemd.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/02/2001 numac 2001003103 bron rekenhof Werving van **** adjunct-auditeurs, richting ****, niveau 1 Het Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van 5 **** adjunct-auditeurs, richting ****(...) 1. Rol en bevoegdheden van het Rekenhof Het Rekenhof heeft als extern **** de opdracht(...)

document

type document prom. 21/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001016045 bron ministerie van middenstand en landbouw Beslissing van het Hoofd van de Veterinaire Diensten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk
^