Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001009137 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001012058 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001012059 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001021081 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest deel uit te maken type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001021084 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de bewaarde gevel-elementen van het voormalig « Hôtel Aubecq » type koninklijk besluit prom. 16/01/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001022056 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de stuurgroep vermeld in de artikelen 30bis, § 2 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 401, § 1, tweede lid, van de Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2001 numac 2001027077 bron diensten van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 wordt de Burgerlijke Medaille 1e klasse verleend aan Mevrn. Bernadette Abrassart, Monique Bataille, Eugénie Bihain, Rose-Marie Vanboute en aan de heren Jean-Marie Alexandre, Guy Berte, F Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 wordt de Burgerlijke Medaille 1e klasse verleend aan(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001012008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1998 tot bepaling van het model van de aanvraag tot erkenning van de arbeidsposten en de verbintenissen van de werkgever alsmede van de arbeidsovereenkomst, in uitvoering van artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van de langdurig werklozen type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001012034 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 9 en 38 van het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001012057 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, aan de sectorale fondsen van de privé non-profit sector type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027067 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 en 14 van de organisatieafdelingen 02, 10, 11, 12, 17, 19 en 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 22/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027068 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 28/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027069 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 22/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027071 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027073 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 50 en programma 05 van organisatieafdeling 53 en tussen de programma's 01, 03, 04, 05, 06 en 08 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027070 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van de organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 14/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 11 en 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 21/11/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027076 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027074 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027075 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/02/2001 numac 2001021066 bron arbitragehof Arrest nr. 3/2001 van 25 januari 2001 Rolnummers 1747, 1750 en 1751 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 45, 89 en 102 van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het G Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters P. (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/02/2001 numac 2001021087 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 30 oktober 2000 in zake F. Cambie tegen de Franse Gemeenschap en de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbit « Artikel 9, 3°, [lees : artikel 9, § 1] van de wet van 3 juli 1967 bepaalt : ` Indien het ong(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/10/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangaande de onteigening van terreinen op het grondgebied van de gemeente Anderlecht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een niet-gereglementeerde subsidie aan de initiatiefnemers die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/01/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001000101 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 13 betreffende de assessmentprocedure in het kader van de eerste aanstelling in de betrekkingen van korpschef van de lokale politie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/2001 numac 2001009138 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Bergen : 1 ; - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgis(...) - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen : 1. Deze plaats vervangt deze gepu(...)
^