Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 januari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2000012954 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 1997 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van speciale autobusdiensten type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2000012970 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, houdende opheffing van het Compensatiefonds betreffende het gewaarborgd weekloon van de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2000012968 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1991 tot toekenning van een sociaal voordeel door het Fonds voor bestaanszekerheid voor het marokijnwerk ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2000012973 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2000012981 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 décember 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 1998 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van speciale autobusdiensten type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2000012979 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2000012982 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2000014298 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2000013001 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 1994 houdende maatregelen ten voordele van oudere bedienden en tot bevordering van de tewerkstelling in het notariaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001000055 bron ministerie van binnenlandse zaken Ontslag. - Kabinet Bij koninklijk besluit van 8 januari 2001, wordt met ingang van 31 december 2000 's avonds, aan de heer Smet, Pascal, ontslag verleend uit zijn ambt van Adjunct-Kabinetschef van de Minister van Binnenlandse Zaken. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001000056 bron ministerie van binnenlandse zaken Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2001, is de heer Timmermans, Guy, adjunct-adviseur, met ingang van 1 januari 2001 bevorderd tot de graad van adviseur in de weddeschaal 13 A bij de diensten van het administratief arrondissement Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001000089 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Klasseverheffing der gemeenten Bij koninklijk besluit van 12 januari 2001, genomen krachtens het koninklijk besluit van 24 oktober 1978, houdende vaststelling der criteria voor de klas Bij koninklijk besluit van 12 januari 2001, genomen krachtens het koninklijk besluit van 24 okt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001000088 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Burgemeester. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 16 januari 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 Bij koninklijk besluit van 16 januari 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7e lid,(...) type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2001003009 bron ministerie van financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2001, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties" en van de uitgifte van de leningen genaamd "Staatsbons" type koninklijk besluit prom. 15/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2001003024 bron ministerie van financien en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de vijfde kapitaalverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank type koninklijk besluit prom. 15/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2001003026 bron ministerie van financien en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit betreffende de deelneming van België tot de twaalfde wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 15/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2001003025 bron ministerie van financien en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België tot de achtste wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. 19/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001007014 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide komt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen die niet bedoeld zijn door de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001009072 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 december 2000 wordt aan Mevr. Ellen Vercaigne, op datum van 1 augustus 2000, ontslag verleend uit haar functie van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justiti (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001009075 bron ministerie van justitie Kabinet van de Minister van Justitie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 januari 2001 wordt Mevr. Carine Grevendonk ontlast van de functie van adjunct-kabinetschef bij het kabinet van de Minister van Justitie met ingang van 31 december 2000 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001009074 bron ministerie van justitie Kabinet van de Minister van Justitie. - Detachering Bij koninklijk besluit van 10 januari 2001 wordt de heer Hans Kint, diplomaat bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bij het kabinet van de Minister van Justitie gede(...) (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001009088 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2000, dat in werking treedt op 15 februari 2001, is de heer Michaëlis, J., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioe Bij koninklijk besluit van 11 december 2000, dat in werking treedt op 6 februari 2001, is aan d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001009089 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 november 2000 is de heer Michaëlis, J., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2001022023 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2000022931 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2000022932 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2000022934 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2000022935 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2000022933 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 22/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2001003033 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 5 % - 28 september 2011" type ministerieel besluit prom. 05/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2001003035 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie voor het vacant verklaren van een betrekking wordt verleend type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001011007 bron ministerie van economische zaken Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 22 december 2000 genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in g PR/001-0057-05 : Draagbaar komfoor 1 brander gevoed door butaangasfles IDEALGAS VULCAN 2 P(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001012016 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 9 januari 2001 is de B.V.B.A. Ongena en zonen, Affligemdreef 3, te 9300 Aalst, erkend geworden in (...) (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001014002 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van machtigingen Bij ministerieel besluit van 3 januari 2001 wordt aan de in de hierna vermelde tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere on(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij ministerieel b(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001027030 bron ministerie van het waalse gewest Subregionale Comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming Bij ministerieel besluit van 15 november 2000 wordt de heer Jean-Pierre Guerdon op eigen verzoek op 22 september 2000 eervol ontslagen als lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderw Bij ministerieel besluit van 15 november 2000 wordt mevrouw Véronique Cantineau op 23 september(...)

decreet

type decreet prom. 23/11/2000 pub. 30/01/2001 numac 2000033133 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 type decreet prom. 22/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 24 juli 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van de Nederlandstalige culturele centra die het culturele leven in de Vlaamse Gemeenschap bevorderen type decreet prom. 22/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035024 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 12 mei 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van het landelijk georganiseerd jeugdwerk

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001009085 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Nijvel Bij beschikking van 10 oktober 2000 werd de heer Ph. Bronselaer, rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 19 februari 2001, om h (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2001027039 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2000 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van het Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001002008 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 499. Praktische toepassingsvoorwaarden van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001012009 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende de samenstelling van een paritair subcomité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Handelstraat 76-80, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 19 Voor de toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten (...)

document

type document prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001009086 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent De aanwijzing van de heer Vande Vyver, G., raadsheer in het arbeidshof te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 20 januari 2001.

samenstelling

type samenstelling prom. 19/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister houdende samenstelling van de Franstalige examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens in het onderwijs van het Duitse taalstelsel type samenstelling prom. 19/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister houdende samenstelling van de Duitstalige examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens in het onderwijs van het Duitse taalstelsel

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001095004 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen op datum van 6 november 2000 wordt de overdracht (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001009090 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de politierechtbank te Hasselt : 1; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Vorst : 1 ; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te : - (...) - Aarlen : 1; - beambte bij de griffie van : - de rechtbank van eerste aanleg te : (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2001 numac 2001022020 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid Vacante betrekking van directeur-generaal Oproep tot kandidaten Er wordt u meegedeeld dat het Beheerscomité van de R.S.Z. een betrekking van directeur-generaal (doctor of licentiaat in de rechte(...) Overeenkomstig artikel 20quinquies van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de ev(...)
^