Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 december 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000003719 bron ministerie van financien Wet houdende de tweede aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2000 type wet prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000003782 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...) type wet prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000010102 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2000, is machtiging verleend aan : De heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens Bij koninklijk van 5 december 2000, is machtiging verleend aan : ****. ****, **** (...) type wet prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000011528 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Opschorting van inschrijvingen Bij ministerieel besluit van 11 december 2000, genomen in toepassing van de artikelen 78, § 1, 2° en 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op die gedurende welke het bij uittreksel in he(...) type wet prom. 25/03/1999 pub. 21/12/2000 numac 2000015177 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen, en de Technische Bijlage, gedaan te Sofia op 31 oktober 1988 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000000999 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 11 augustus 2000 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 17 juni 1999 waarbij het opmaken van een jaarlijkse statistiek van de overlijdensoorzaken wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 24/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000001000 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 oktober 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1995 tot bepaling van de inhoud van het aanvraagformulier inzake naturalisatie en de bij het verzoek om naturalisatie en bij de nationaliteitsverklaring te voegen akten en stavingsstukken en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de naturalisatieprocedure en van het Wetboek van de Belgische nationaliteit type koninklijk besluit prom. 24/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000001006 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 1 juni 1999 tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en tot wijziging van artikel 25 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst type koninklijk besluit prom. 24/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000001002 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 september 2000 tot wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 24/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000001008 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 augustus 2000 tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 24/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000001007 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van gemeentelijke brandweerdiensten en van reglementaire bepalingen tot wijziging van het bovengenoemd koninklijk besluit van 6 mei 1971 type koninklijk besluit prom. 24/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000001044 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000001126 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie De federale politie. - Aanwijzing voor de betrekkingen van directeur-generaal en van adjunct-directeur-generaal van de federale politie Bij koninklijk besluit nr. 714 van 19 december 2000, worden aangewezen : - de heer Van Thielen, P., voor d - de heer Warny, Ph., voor de betrekking van directeur-generaal van de algemene directie van de bes(...) type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000002125 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 18-60/1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven betreffende de modernisering van de openbare besturen type koninklijk besluit prom. 06/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000001084 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 oktober 2000 tot wijziging en tot aanvulling van het ministerieel besluit van 24 augustus 2000 tot vaststelling van de modellen van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000002128 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 type koninklijk besluit prom. 29/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000003771 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de **** **** voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het aanwerven van **** voor de begeleiding van de modernisering van de openbare besturen type koninklijk besluit prom. 12/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000003783 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het in werking treden van sommige bepalingen van de wet van 9 februari 1995 tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, en tot uitvoering van artikel 144, 4°, van de hypotheekwet van 16 december 1851 type koninklijk besluit prom. 06/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000010113 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1998 waarbij het Ministerie van Justitie gemachtigd wordt personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000010130 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Internatio 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000010132 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, in werking tredend op 31 december 2000, wordt de heer De Laat, H., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn Bij koninklijk besluit van 7 mei 2000, in werking tredend op 1 januari 2001, wordt de heer Coll(...) type koninklijk besluit prom. 19/09/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000012651 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van Waals-Brabant, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000012791 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997 betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000012846 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000012848 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000012853 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot verlenging van bestaande ondernemingsakkoorden brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000012852 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000012893 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het eerste en tweede kwartaal 2000 aan het "Sociaal fonds voor de lompenbedrijven" type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000012891 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de sectorale omkadering van de regimes met nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000012899 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000012904 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de voorkoming van specifieke gezondheidsrisico's type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000014270 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene Diensten. - Nationale Orden Personen vreemd aan het Bestuur Bij koninklijk besluit van 31 mei 2000 worden navermelde onderscheidingen verleend : Maritiem contingent Orde van Leopold Officier (...) De heer Betrains, Carlos, directeur van de Belgische Redersvereniging. Ridder (benoeming) De(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000014291 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Regie der Gebouwen. - Onteigening Bij koninklijk besluit van 26 september 2000 is voorgeschreven dat de bepalingen van de wetten van 17 april 1835, van 27 mei 1870 en van 31 mei 1923, gewijzigd bij de dominale wet van 2 juli 1969 en de wet van De te onteigenen percelen met medegaande gebouwen, zijn gekend onder de volgende kadastrale gegeven(...) type koninklijk besluit prom. 24/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000022882 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende het algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 24/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000022881 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 1994 tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000022892 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende voedingsgelatine

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000001112 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het begrotingsjaar 2000 van het bedrag voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de ondersteuning van de werking van hun politiekorps type ministerieel besluit prom. 07/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000010056 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000010131 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bevordering door verhoging in weddenschaal Bij ministerieel besluit van 15 december 2000 wordt de heer Marnette, G., gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000011511 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 85 houdende registratie, erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000011527 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand december 2000 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor e N C = 1,0138 N E = 1,2690 (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000014281 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn type ministerieel besluit prom. 20/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014286 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 20/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014287 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de samenstelling en de opdracht van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000014289 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer . - Machtigingen Bij ministerieel besluit van 6 december 2000, wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere onderneming vast(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000014290 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 6 december 2000, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel vermelde onderneming ingetr Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. 29/09/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014293 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot het verlenen van verlof voor opdracht aan sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 18/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000016338 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de toegangsperiode en de bijlagen van het koninklijk besluit van 25 november 1998 houdende de algemeen-verbindendverklaring van de door een erkende producentenorganisatie vastgestelde regels in de sector visserij- en aquacultuurproducten type ministerieel besluit prom. 14/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000022895 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van artikel 34, § 2, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende het algemeen reglement betreffende het bestaansminimum en van artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 mei 1994 tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2000 werd de B.V.B.A. CONTAINERDIENST VANHEEDE erkend als ophaler van afvaloliën voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 15 jaar. type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000031342 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvaloliën Bij ministerieel besluit van 3 februari 2000 werd de B.V.B.A. INTERCHEM erkend als ophaler van afvaloliën voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 15 jaar. Bij ministerieel bes Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2000 werd de N.V. FRIGRO erkend als ophaler van afvalo(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000031393 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verwijdering van PCB Bij ministerieel besluit van 7 september 2000, De afwijking voor het apparaat J. De Lalaingstraat 28, te 1040 Etterbeek, wordt aanvaard. De verwijdering van het apparaat moet ten laatste vóór 30 juni 2001 gebeuren. De (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000031448 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 6 oktober 2000, werd de N.V. Watco Wallonie geweigerd als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 16 november 2000 werd de N.V. Serck Metals Rec (...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000003785 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000027580 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de grenzen van de houtvesterijen, de brigades en de bosgebieden van de Directie van Namen binnen de Afdeling Natuur en Bossen type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000027581 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 1999 tot vaststelling van de grenzen van de Directies van de Buitendiensten van de Afdeling Natuur en Bossen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/02/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000031451 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2000/38 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000036226 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 april 1995 houdende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000036254 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering

erratum

type erratum prom. 12/08/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000003772 bron ministerie van financien Wet tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van natuurlijke personen. - Erratum

formule e.i.l.

type formule e.i.l. prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000011526 bron ministerie van economische zaken Formule E.I.L. - Derde kwartaal 2000 De waarde van de formule E.I.L. bepaald bij ministerieel besluit van 5 november 1955 houdende reglementering der prijzen van de elektrische laagspanningsenergie, is vastgesteld op 423,7 voor het derde kwarta (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000014263 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Personeel. - Bevordering. - Erratum De inlassing in het Belgisch Staatsblad nr. 215 van 7 november 2000, blz. 36.879, wordt vervangen door de volgende tekst : Bij ministerieel besluit van 8 september 2000 wordt Mevr. Patricia Hubert, adjunc Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tegen dit besluit beroep worden in(...)

protocol

type protocol prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000015192 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Protocol van 12 februari 1981 tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart « EUROCONTROL » van 13 december 1960, zoals gewijzigd door het op 6 juli 1970 te Brussel ondertekende Additioneel Protocol en door het op 21 november 1978 te Brussel ondertekende Protocol. - 2. Multilaterale Overeenkomst betreffende « en route »-heffingen, ondertekend te Brussel op 12 februari 1981. Toetreding door de Republiek Finland.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000008414 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct- technisch assistent voor het **** **** (****99838). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating (...) 1. ****, ****, ****; 2. ****, ****-****, ****; 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000008447 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** geschoolde werklieden voor het Ministerie van Tewerkstelling en **** (****00083). - Uitslagen 1. ****, ****, **** ****. 2. ****, ****, ****. (...) type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000008446 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** **** (****/****) voor het Nationaal Geografisch **** (****00046). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de sta(...) 1. **** ****, ****, **** 2. ****, ****, ****-de-Stad 3. Van ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000008459 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** **** **** ingenieur voor het Nationaal Instituut voor de **** **** en Criminologie . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen (...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****, (...) type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000008460 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** assistent- technicus verwarming voor Regie der Gebouwen . Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd. 1. ****(...) 2. ****, ****, ****-**** type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000008458 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** attachés in **** resources (****/****) voor de **** resources cellen van de federale ministeries (****00809). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijk(...) ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000008461 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** industrieel ingenieur verwarming en **** voor Regie der Gebouwen . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) ****, ****-****, **** type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000008468 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** controleur voor Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, (...) 2. **** ****, ****. 3. ****, ****, ****. 4. ****, ****, ****. 5. ****(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000014275 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 2000 wordt de heer Luc Van Den Cruyce in vast verband benoemd tot de graad van ingenieur met ingang van 1 september 2000 en met ranginneming op 1 september 1999. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000016332 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2000 wordt de heer Van Renterghem, Roland, hoofd van een afdeling , met ingang van 1 oktober 2000, in het Nederlands taalkader, benoemd tot hoofd van een dep(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000010134 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het kanton Schaarbeek I : 1 ; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - beambte bij de griffie van : - de rechtbank van ee(...) - Turnhout : 1; - Leuven : 1; - Nijvel : 1; - Luik : 1; - de rechtbank van koop(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000008462 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** programmeurs (rang 26) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Samenstelling van een ****. - Erratum **** dit examen is slechts de **** versie verschenen met vermelding van verkeerd ****(...) **** : 1. Burger van de **** Unie; 2. ****(****) diploma(`s) : een ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 21/12/2000 numac 2000008463 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** programmeurs (rang 26) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Samenstelling van een ****. - Erratum **** dit examen is slechts de **** versie verschenen met vermelding van verkeerd ****(...) **** : 1. Burger van de **** Unie; 2. ****(****) diploma(`s) : een ****(...)
^