Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 november 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/11/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000000901 bron ministerie van binnenlandse zaken Provincieraadsverkiezingen. - Nieuwe verkiezingen in de districten CINEY-ROCHEFORT en VEURNE. Mededeling voorgeschreven door artikel 5 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen type wet prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000009970 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 september 2000 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig Bij koninklijk besluit van 28 september 2000 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, ge(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000011458 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2000 wordt aan de onderneming « Belgische Maatschappij voor Luchtvaartverzekeringen », in het kort : « Aviabel » Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. (...) type koninklijk besluit prom. 25/09/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000012694 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996 betreffende de verwijderingsvergoeding en de verblijfsvergoeding in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 25/09/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000012712 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36decies van 4 maart 1986 betreffende de eindejaarspremie van de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 02/10/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000016292 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 27 april 1999 tot bepaling van de uitoefeningsvoorwaarden van zelfstandige beroepswerkzaamheden die behoren tot de intersectorale categorie van de bouw type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000021500 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 september 2000 wordt aan de heer Van Noten, Francis L., geboren op De betrokkene mag zijn aanspraak op een onmiddellijk pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000021516 bron diensten van de eerste minister Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 26 september 2000 wordt Mevr. De Wilde, Eliane, hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, aangewezen als hoofdconservator ad interim van de Koninklijke Musea voor Kunst en Ges Deze aanstelling geldt voor de periode van 1 oktober 2000 tot de datum van inwerkingtreding van het(...) type koninklijk besluit prom. 20/09/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000022739 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de v.z.w. "Belle Vue" - Erezée en aan het Belgische Rode Kruis voor de uitwerking van buurtinitiatieven voor de open opvangcentra voor asielzoekers type koninklijk besluit prom. 22/09/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000022762 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1997 houdende uitvoering van artikel 155 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de samenstelling van de technische cel voor de verwerking van gegevens met betrekking tot de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000022755 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2000 wordt Dr. Josson, Maurits Antoon N., met ingang van 1 mei 2001, eervol ontslag verleend uit zijn functie van geneesheer-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en L Dr. Josson, Maurits A.N. is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 mei 2001, zijn aanspraken op een rus(...) type koninklijk besluit prom. 15/10/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000022798 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000022808 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ontbinding van een maatschappij van onderlinge bijstand Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2000 tot uitvoering van artikel 70, § 5, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, vervange Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte kan voor de afdeling administratie van de Raa(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000012801 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 23 oktober 2000 is de N.V. Quille, rue Henri Rivière 18 BP 1048, te 76172 Rouen (Frankrijk), erkend(...) Bij ministerieel besluit van 23 oktober 2000 is de N.V. Wanty, route de Charleroi 159, te 7134 (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000027495 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministeriële besluiten van 6 oktober 2000 worden de heren Philippe Adam, Rudi Noël en Francis Vanesse met ingang van 1 april 1999 in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministeriële besluiten van 6 oktober 2000 worden de h Bij ministeriële besluiten van 6 oktober 2000 worden de heren Olivier Bribosia, Jean Conreur, L(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000027494 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 27 september 2000 wordt artikel 1, § 3, van het ministerieel besluit van 20 november 1996 tot erkenning van de vennootschap "Transports Delcroix de Douai" als vervoerder van gevaarlijke afva Bij ministerieel besluit van 27 september 2000 wordt artikel 1, § 4, van het ministerieel (...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000009994 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Hoei Bij beschikking van 19 september 2000 werd de heer J.-Ch. François, voorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Hoei, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 26 oktober 2000, om (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000027501 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999 tot uitvoering van het programma-decreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000027502 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij een subsidie wordt toegekend aan bedrijven die investeren in een gemakkelijker ontwikkeling van het vervoer over de bevaarbare waterwegen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van de commissies belast met het uitbrengen van de adviezen voor het behalen van de attesten met het oog op de voortzetting van de studies geneeskunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de Hoge Raad voor Studietoelagen en -leningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000036076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000012800 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 23 oktober 2000 is het laboratorium van het « Institut scientifique de Service public (ISSEP) », rue (...) Meting van asbestvezels in lucht volgens referentiemethode NBN T96-102 (membraanfiltermethode en op(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000003689 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 533 van 20 oktober 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000003688 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 412 van 10 oktober 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000003687 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 524 van 25 oktober 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000003690 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 517 van 20 oktober 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000003691 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 505 van 18 oktober 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 13/04/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten. - Erratum

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000022767 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en **** ****. - Mobiliteit Bij besluit van het **** **** van het Rijksinstituut voor ziekte- en **** van 22 september 2000, wordt Mevr. **** **** ****, ges Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de ****(...)

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000040608 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 augustus 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000021517 bron diensten van de eerste minister Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt Jonkheer de Moreau de Gerbehaye, Claude E. G., werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, ben Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt de heer Minke, Alfred W., houder van het dipl(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000022788 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2000, wordt de heer Hastir, Michel, met ingang van 1 september 2000, in vast dienstverband benoemd tot de graad van sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Le De datum van ranginneming voor bevordering wordt bepaald op 1 september 1999. Bij koninklijk(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2000 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op hun verzoek aan de heren Lenoir, Bij hetzelfde besluit worden de heren Beguin, J. en Demarrée, S. tot lid van hetzelfde comité benoe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000022791 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch comité voor zeelieden ter koopvaardij, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2000 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan Bij hetzelfde besluit wordt de heer François, J. tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenw(...)

document

type document prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000022766 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van 29 september 2000, wordt Mevr. Lieve Van Tittelboom, adjunct-adviseur 10B bij het Ministerie van Social Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type document prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000022779 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers van 19 september 2000, wordt Mevr. Véronique Smets, bestuursassistent bij de Rijksd Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type document prom. -- pub. 14/11/2000 numac 2000031399 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Het Rechtscollege Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 Bezwaren Een bezwaar werd ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Haudegand, Christian, niet gekozen verklaarde kandidaat. Inzake Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Brussel (artikel 10(...)
^