Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 september 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000009798 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2000 is machtiging verleend aan de heer ****, ****-**** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...) Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2000 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 waarbij de openingsuren van de stembureaus in de kieskantons en de gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen, tot 15 uur worden verlengd voor de verkiezingen van de provincieraden, de gemeenteraden, de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000727 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000728 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende uitvoering van artikel 8, eerste lid, van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000732 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot bepaling van het aantal kiezers dat toegelaten wordt om per stemafdeling te stemmen in de kieskantons en de gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen voor de verkiezingen van de provincieraden, de gemeenteraden, de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000729 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 augustus 2000 tot wijziging van sommige wetten inzake de verkiezing van de provincie-, gemeente- en districtsraden en raden voor maatschappelijk welzijn, wat de verkiezingsuitgaven betreft type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000733 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot vaststelling van de prijs tot het verkrijgen van afschriften van de lijst houdende de samenstelling van de stem- en stemopnemingsbureaus ter gelegenheid van de provincieraadsverkiezingen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000736 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van de provincieraden en de gemeenteraden, voor de verkiezing van de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000730 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 21 augustus 2000 tot aanvulling van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000734 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 21 augustus 2000 tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor de provincieraden, de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000737 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 augustus 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1998 tot vaststelling van de modaliteiten inzake het registreren van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen van 5 000 F en meer aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen, en tot bepaling van de formaliteiten voor het indienen van de desbetreffende jaaroverzichten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000003576 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 1968 tot erkenning van de Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas en tot goedkeuring van haar statuten type koninklijk besluit prom. 20/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000003598 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde en van het koninklijk besluit nr. 26 van 2 december 1970 met betrekking tot het onderwerpen van de openbare instellingen aan de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000007236 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 2000 tot benoeming van de leden van de commissie van nationale erkentelijkheid die de Minister van Landsverdediging moet adviseren bij het toekennen van een statuut van nationale erkentelijkheid aan militaire oud-strijders type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000007237 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 1999 betreffende de organisatie van de ambtengroepen tot dewelke de onderofficieren van de krijgsmacht behoren type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000007234 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3011 van 20 augustus 2000, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. 20/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000003599 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven en tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 21 van 5 mei 1999 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van de rubrieken XXIIIbis en XXXV van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, alsmede het ministerieel besluit van 25 augustus 1999, tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 21 van 5 mei 1999 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van de rubrieken XXIIIbis en XXXV van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000009853 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 september 2000 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : - de heer Deserranno, S., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het eerste ka - de heer Tuytschaever, E., opsteller bij de griffie van het arbeidshof te Gent; - de heer Cop(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000011387 bron ministerie van economische zaken Human Ressources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt aan de heer Coppens, Yves J.M., adjunct-secretaris-generaal bij het Nationaal Comité voor de Energie, met ingang van 1 december 1999 eervol ontslag uit zijn func De heer Coppens wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren en de ambtskledi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000011388 bron ministerie van economische zaken Personeel. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 wordt aan de heer Chrispeels, Christian J., industrieel ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 oktober 2000 eervol ontslag uit zijn functies verle De heer Chrispeels wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren. Bij konin(...) type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000012556 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000012645 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de textielverzorging type koninklijk besluit prom. 19/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000022704 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2000, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 19/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000022703 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2000 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 31 maart 1983 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000035751 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 is benoemd tot : Kroonorde Ridder De heer LOGGHE Jacques, P., M., H., voorzitter van de c.v. « Interbrugse Maatschappij voor de Huisvesting ». Hij zal vanaf 15 november 1999 zi (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000022604 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000022630 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen bij mobiliteit Bij ministerieel besluit van 3 september 1999, wordt de heer Verstraete, Alain, bestuursassistent bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, met ingang van 1 juni 1999, via de vrijwillige mobilit Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 20/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000022711 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000021438 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 94/2000 van 13 juli 2000 Rolnummers 1740 tot 1745 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 7 en 8 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigen Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters H. (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000027418 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van de "Société wallonne du Logement"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 49 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, voor het schooljaar 2000-2001

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000021320 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 mei 2000 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 mei 2000, heeft d Die zaak is ingeschreven onder nummer 1961 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms. type bericht prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000021447 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 12 september 2000 een vordering tot schorsing van Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer : G/A.95.448/XII-2745. Verzoekende partijen : V(...) type bericht prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000011402 bron raad voor de mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE C/C 00/0045 CSM N.V./Continental Sweets Netherlands B.V. Op woensdag 13 september 2000 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding ontwerpovereenkomst in Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de suikerwerknijverheid. De Raad voor (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000000493 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Ve Bij ministerieel besluit van 17 april 2000 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000000497 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel **** ****. **** ****, gevestigd te 3600 ****, **** 22, onder het nummer 14.137.03 (geldig (...) type vergunning prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000000499 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 25 **** ****. **** ****, gevestigd te 4910 ****, **** **** 146****, onder het nummer 14 0298 04. ****(...)

mededeling

type mededeling prom. 22/08/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000731 bron ministerie van binnenlandse zaken _ Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 Mededeling. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000003578 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen een kredietinstelling en een in de financiële sector bedrijvige instelling

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000003584 bron ministerie van financien Administratie der Thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst der loging nr. 504 van 18 september 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000007240 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de personeelsenveloppe van militairen. - Erratum type erratum prom. 25/05/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000007239 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsopheffing wegens loopbaanonderbreking. - Errata type erratum prom. 25/05/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000007238 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende het in disponibiliteit stellen van bepaalde militairen van het actief kader van de krijgsmacht. - Erratum

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000009790 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 209 19 augustus 2000 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1789/2000 van de Commissie van 18 augustus 2000 tot vaststelling van(...) Verordening (EG) nr. 1790/2000 van de Commissie van 18 augustus 2000 betreffende Verordening (EG) n(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000022689 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verhoging op 1 juli 2000 van de bedragen van sommige sociale uitkeringen (spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100)). - Pensioenen. - Erratum Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2000, bl. 27.360 : Gewaarborgd inkomen voor beja(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000031323 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest **** voor kamerbewaarders-autobestuurders (**** 00003), kamerbewaarder (****/****) (**** 00002), voor de **** **** Raad **** **** **** Raad stelt een **** samen voor kamerbewaarders-****(...) Er kan gratis worden ingeschreven voor het examen per brief, per fax, per telefoon of via de intern(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000029282 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-Generaal. - Diensten van de Nationale Orden Algemene Directie Cultuur Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij Koninklijk besluit van 11 juli 2000. Wordt tot Ridder van de Kroonorde benoemd: De heer LECOMTE, J secretaris aan "Fanfare Royale Sainte-Cécile" te ASSESSE. ranginneming op 15 november (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000009852 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2000, nummer 162, blz. 28240, moet in de bekendmaking van de vacante betrekking van raadsheer in het hof van beroep te Luik, de datum van 7 mei 2001 In het Belgisch Staatsblad van 16 september 2000, blz. 31568, regel 16, is de vacante plaats v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/09/2000 numac 2000009851 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers 1, vanaf 1 maart 2001; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton : - Aalst II : 1; - Sint-Niklaas II : 1; - opstel - van het arbeidshof te Gent : 1 - van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde : 1; (...)
^