Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 september 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000000766 bron ministerie van binnenlandse zaken Provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen en rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn. - Mededeling voorgeschreven door artikel 5 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000000601 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 8 februari 2000 tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000000606 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 19/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000003577 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2000 numac 2000009845 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2000, dat in werking treedt op 9 oktober 2000, is aan de heer De Brabandere, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Deinze. Bij koninklijk besluit van 17 september 2000 is aan de heer Cortier, B., op zijn verzoek, eervo type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012084 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 1 juli 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 juli 1998 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Sectoraal Fonds Sociale MARIBEL voor de Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012264 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen "Andere" type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012273 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het ganse jaar 1998 aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen" type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012479 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012528 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012349 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 1992 tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers ter uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 76 van 18 juli 2000, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van artikel 27, § 4, 2de alinea van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011372 bron ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van de raadgevende commissie belast met de coördinatie tussen de administraties die betrokken zijn bij het beheer van de exploratie en de exploitatie van het continentaal plat en van de territoriale zee en tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten en -kosten ervan type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000022717 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 57 en 59 van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000022716 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 137, 157 en 159 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000003575 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het algemeen reglement van de Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011382 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011383 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 25/07/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012597 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 15 december 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen type ministerieel besluit prom. 21/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012722 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vervanging van het werkend lid van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie die de Minister van Werkgelegenheid vertegenwoordigt type ministerieel besluit prom. 28/07/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000015131 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. 07/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000022690 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1999 tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2000 numac 2000027397 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 6 juni 2000 wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Bastenaken vanaf 8 juni 2000 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de Bij ministerieel besluit van 28 juli 2000 wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzi(...)

beschikking

type beschikking prom. 27/04/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000031320 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake de beheersing van emissies van vluchtige organische stoffen of hun grensoverschrijdende stromen, en met de bijlagen I, II, III en IV ondertekend te Genève op 18 november 1991 type beschikking prom. 27/04/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000031319 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, en met de technische bijlage, ondertekend te Sofia op 31 oktober 1988 type beschikking prom. 27/04/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000031321 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand met betrekking tot een verdere beperking van zwavelemissies, en met de bijlagen I, II, III, IV en V, ondertekend te Oslo op 14 juni 1994

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027408 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voortgezette vorming en de beroepsomscholing in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027407 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de pedagogische vervolmaking in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027409 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden en de werkingsregeling van de beroepscommissies en de vormingscommissies in het "Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027406 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de doorlopende evaluatie en de examens in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027405 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vormingscursussen in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027410 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van installateur-elektricien in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027411 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van monteur van centrale verwarming in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027413 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van monteur van trekkers en van landbouw- en tuinbouwmachines in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027412 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van garagist-hersteller in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027415 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van opticien in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027414 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van tandtechnicus in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027416 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor de beroepen van kleinhandelaar en groothandelaar in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/03/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000000604 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 1. - Politiehervorming. - Materieel en uitrusting van de gemeentepolitie - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 10/04/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000000621 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële Omzendbrief : PZ 1 : Opstart lokale politie. - Verdere uitwerking geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 12/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000000768 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Verhindering en vervanging van de burgemeester die het ambt van Minister, Staatssecretaris, lid van een Executieve of gewestelijk Staatssecretaris uitoefent type omzendbrief prom. 06/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000000770 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 7. - Politiehervorming. - Gebouwen en infrastructuur van de politie van gemeenten die behoren tot meergemeentezones van de lokale politie type omzendbrief prom. 04/05/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000000793 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële Omzendbrief PZ 2 : Syndicale overlegstructuur binnen de pilootpolitiezones. - Verdere uitwerking geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 10/05/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000000794 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële Omzendbrief PZ 3. - Politiehervorming. - Pilootprojecten. - Gebruik van het logo van de nieuwe geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/09/2000 numac 2000012650 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overw Artikel 1. Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor het beheer va(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/09/2000 numac 2000000686 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigering Bij ministerieel besluit van 11 juli 2 (...) type vergunning prom. -- pub. 27/09/2000 numac 2000000684 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 13 juli 2000 wordt de De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of on(...) type vergunning prom. -- pub. 27/09/2000 numac 2000000685 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 29 jun Aan artikel 1, § 3, van voornoemd ministerieel besluit van 19 april 1999 wordt een tweede lid (...)

erratum

type erratum prom. 17/07/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000035934 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2000 numac 2000016254 bron ministerie van middenstand en landbouw Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. - Benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter Bij koninklijk besluit van 3 september 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 15 juni 2000 - de heer L. De Decker, ondervoorzitter bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor een term(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2000 numac 2000029291 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-Generaal « Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique » Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Beweging van 15 november 1999 Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 16 maart 2000 worden b De heer Bertin, Charles J.B. Ranginneming, als houder van deze nieuwe onderscheiding : 8 april 1(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/2000 numac 2000009847 bron ministerie van justitie Rechterllijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Addendum Voor de vacante betrekkingen van raadsheer en plaatsvervangend raadsheer in de hoven van beroep en van raadsheer in het arbeidshof, welke werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad va Voor de andere betrekkingen bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2000 en 13 se(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/2000 numac 2000009846 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

document

type document prom. 24/07/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000000738 bron ministerie van binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de hoofdbureaus bij de gemeenteraadsverkiezingen. - Duitse vertaling type document prom. -- pub. 27/09/2000 numac 2000003558 bron ministerie van financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Voorafbetalingen Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingsplichtigen De derde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moet(...)
^