Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 september 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000003536 bron ministerie van financien Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi (vroeg(...) a) Straat « Chèvrefeuille », ter plaatse genaamd « Les Bonnes », twee gronden voor een respectieve (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000009827 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 mei 2000, dat in werking treedt op 30 september 2000, is de heer Gillain, J., eerste voorzitter van het arbeidshof te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen Bij koninklijk besluit van 3 september 2000 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 301 van h(...) type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 16/09/2000 numac 2000012582 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000012668 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 september 2000 is aan de heer Dedecker, Marc, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Tongeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/2000 pub. 16/09/2000 numac 2000016214 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type ministerieel besluit prom. 28/07/2000 pub. 16/09/2000 numac 2000035912 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de planning van de centra voor dagverzorging

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000009826 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Bergen Bij beschikking van 21 augustus 2000 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, is aan de heer Dumont, D., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Doornik, opdracht gegeven om het ambt van open (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 16/09/2000 numac 2000035913 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000011394 bron raad voor de mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE C/C 00/0042 Rio Tinto/Ashton Mining Op maandag 4 september 2000 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de zin van artik Volgens de aanmelding is de door deze operatie betrokken economische sector, de diamantsector. D(...)

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000053871 bron ministerie van financien **** van de ****, registratie en domeinen **** voorgeschreven bij artikel 770 van het **** **** **** de la ****.****.****., de ****'**** et des **** **** **** par ****'**** 770 **** **** **** **** nalatenschap van **** ****, **** **** De heer **** ****, **** ****, geboren(...)

erratum

type erratum prom. 12/08/2000 pub. 16/09/2000 numac 2000000725 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige wetten inzake de verkiezing van de provincie-, gemeente- en districtsraden en raden voor maatschappelijk welzijn, wat de verkiezingsuitgaven betreft - Erratum

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000011395 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand september 2000 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand september 2000 respectievelijk vastge Iga = 0,7901 Igd = 1,3418

erratum

type erratum prom. 13/02/1996 pub. 16/09/2000 numac 2000012636 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de carensdag bij arbeidsongeschiktheid. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000014204 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie krachtens artikel 6, § 2 van het koninklijk besluit van 4 oktober 1999 houdende de werking van en de procedure voor de Kamer voor Interconnectie, huurlijnen, bijzonder De leidinggevende ambtenaar van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (hiern(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000012669 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 september 2000 is de heer Schalenbourg, Daniel, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Lemmens (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000009828 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel : 1; - bij de rechtbank van koophandel te Kortrijk : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000012667 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Tongeren, ter vervanging van de heer Marc Dedecker De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000012670 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van de heer Daniel Schalenbourg De betrokke De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000008313 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** cartografen voor het Nationaal Geografisch Instituut Samenstelling van een ****. Vereiste diploma : - landmeter-expert onroerende goederen; - gegradueerde in de topografie, gegradueerde ****(...) - geaggregeerde van het lager secundair onderwijs, optie wiskunde, fysica of aardrijkskunde; - ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000008314 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** maatschappelijk assistenten voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de militaire gemeenschap Samenstelling van een ****. Vereiste diploma : de kandidaten moeten ****(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000008312 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** geografen voor het Nationaal Geografisch Instituut Samenstelling van een **** **** diploma : - ofwel van een diploma van burgerlijk ingenieur of van **** ingenieur of van ****(...) - ofwel van een getuigschrift uitgereikt aan diegene die de studies van de « polytechnische ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000008315 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** attachés in **** **** voor de «*****»-cellen van de federale ministeries Samenstelling van een ****. **** **** blijft één jaar geldig. **** :(...) - Vereiste diploma : basis diploma van de 2 **** cyclus (tenminste licentiaat) universitair (...)

document

type document prom. -- pub. 16/09/2000 numac 2000009784 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Franse of van de Nederlandse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van november 2000 Het Ministerie van Justitie zal binnenkor Deze examens omvatten een mondeling en een schriftelijk gedeelte. Het mondeling gedeelte bestaat(...)
^