Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 september 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/09/2000 numac 2000009793 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 juli 2000 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden(...) Bij koninklijk besluit van 13 juli 2000 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 13/09/2000 numac 2000012375 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 13/09/2000 numac 2000012431 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1973 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 13/09/2000 numac 2000012469 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 13/09/2000 numac 2000012488 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 13/09/2000 numac 2000012519 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de regeling voor sommige oudere werklieden overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 in de ondernemingen die sigaren en cigarillo' s vervaardigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2000 numac 2000014196 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A/B en het getuigschrift voor het vervoer van personen in de binnenvaart In uitvoering van het koninklijk besluit van 23 decem(...) op woensdag 13 december 2000. De deelneming aan het examen is afhankelijk van het indienen van (...) type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 13/09/2000 numac 2000012439 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1973 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van de werklieden en tewerkgesteld in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/08/2000 pub. 13/09/2000 numac 2000011364 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 17 juni 1999 waarbij het opmaken van een jaarlijkse statistiek van de overlijdensoorzaken wordt voorgeschreven type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/09/2000 numac 2000016221 bron ministerie van middenstand en landbouw Kamers van Ambachten en Neringen Benoeming. - Ontslagverlening Bij ministerieel besluit van 13 juli 2000 wordt Mevr. M. De Vrieze op datum van 1 november 2000 benoemd tot secretaris van de Kamer van Ambachten en Neringen van de provincie Oos Bij ministerieel besluit van 4 augustus 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 20(...) type ministerieel besluit prom. 05/09/2000 pub. 13/09/2000 numac 2000011361 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming Birma/Myanmar aan vergunning onderworpen worden type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/09/2000 numac 2000031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 24 februari 2000 werd de nv SORESMA erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit. De Bij ministerieel besluit van 29 februari 2000, werd de nv ECOREM erkend als adviesbureau op het(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/09/2000 numac 2000031234 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 24 februari 2000, werd de nv SORESMA erkend als adviesbureau op het vlak van Opslaginstallaties voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit. De erke Bij ministerieel besluit van 24 februari 2000, werd de vzw VEILIGHEIDSCONTROLE erkend als advie(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/09/2000 numac 2000031235 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kathodische bescherming Bij ministerieel besluit van 24 februari 2000, werd de vzw VEILIGHEIDSCONTROLE erkend als adviesbureau op het vlak van Kathodische bescherming voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van De erkenning draagt het nummer AGR035. Bij ministerieel besluit van 16 maart 2000, werd de b(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/1999 pub. 13/09/2000 numac 2000031173 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangaande de onteigening van terreinen op het grondgebied van de gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/09/2000 numac 2000016215 bron ministerie van middenstand en landbouw Lijst van de loontrieerders erkend tot 30.04.2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/09/2000 numac 2000000500 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** ***** is gevestigd te 4140 ****, **** de **** 4, onder het nummer 14 0203 10 (ge(...) type vergunning prom. -- pub. 13/09/2000 numac 2000000498 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel bes De heer **** ****, gevestigd te 6043 ****, **** **** **** 90, onder het nummer 14.296.01,(...)

erratum

type erratum prom. 31/03/2000 pub. 13/09/2000 numac 2000035600 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de gebiedsgerichte verscherpingen zoals bedoeld in artikel 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies en 17 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/09/2000 numac 2000009815 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Gent : 1 ; - raadsheer in het hof van beroep te Luik : 1; - raadsheer in het hof van beroep te Bergen : 1; - plaatsvervangend raadshee(...) - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 1. De eerste aanw(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/09/2000 numac 2000021432 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Betrekkingen van adjunct-adviseur bij de wetenschappelijke instellingen. - Bericht van vacature. - Oproep tot kandidaten Er wordt aan de belangstellende ambtena Deze twee betrekkingen staan open voor de ambtenaren die titularis zijn van een graad van rang 10 m(...)
^