Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 september 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000009740 bron ministerie van justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie In de probatiecommissies, waarvan de voorzitters werden aangewezen door de heren eerste voorzitters van de hoven Rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen Probatiecommissie te Antwerpen Voorzitter : type wet prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000021409 bron arbitragehof Vacature van rechter Een Nederlandstalige rechter van het Arbitragehof zal op 1 november 2000 in ruste worden gesteld. In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34, § 1, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbi Overeenkomstig artikel 32 van dezelfde wet zal de lijst met twee kandidaten worden voorgedragen doo(...) type wet prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000021410 bron arbitragehof Vacature van griffier De plaats van griffier van het Arbitragehof van de Franse taalrol is vacant. De kandidaturen moeten bij ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de voorzitter van het Arbitragehof, Koningsplein 7, 1000 Brussel, De benoemingsvoorwaarden zijn opgesomd in artikel 41 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op he(...) type wet prom. 10/11/1996 pub. 01/09/2000 numac 2000015057 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het aanvullend Protocol ter vervollediging van artikel 3 van Belgisch-Frans-Luxemburgse Overeenkomst van 17 april 1946 inzake de Exploitatie spoorwegnet, ondertekend te Luxemburg op 2 december 1993 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000000467 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijkingen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 wordt de heer Pierre Vandernoot, Staatsraad, gemachtigd om de uitoefening van deze onderwijstaken bij de « Université libre de Bruxelles » in de volgende - lector, co-titularis van de interdisciplinaire cursus « contentieux » aan de « Faculté de droit »(...) type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000000642 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het operationeel korps en aan het militair personeel van het administratief en logistiek korps van de rijkswacht belast met informaticataken bij de rijkswacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000009628 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statu Bij koninklijk besluit van 27 juni 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de ins(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000009786 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 augustus 2000 : - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, Mevr. Haas, A., advocaat; - in het vredegerecht van het zesde kanton Antwe - in het vredegerecht van het kanton Grâce-Hollogne, de heer Sauvage, V., advocaat; - in het vr(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000009787 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 augustus 2000 : - is de heer Moyersoen, N., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Aalst; - is het koninklijk besluit van 13 maart 2000 houdende d Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000009788 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2000 is de heer Hanet, P., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, bevorderd tot Officier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000012371 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1984, betreffende de vermindering van de arbeidsduur in de ondernemingen der marmergroeven en -zagerijen type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000012482 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000012499 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000012500 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 12/07/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000012564 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000012562 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en - ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000022617 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt de heer Stroobants, André Marie A.H., met ingang van 1 september 2000, eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid e De heer Stroobants, André is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 september 2000, zijn aanspraken op (...) type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000022660 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000022661 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000000491 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtigingen Bij ministerieel besluit van 27 juni 2000 wordt de heer Luc Lavrysen, Staatsraad, gemachtigd om zijn mandaat van lid van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling, opgericht bij de wet van Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 mei 2000. Bij ministerieel besluit van 20 jul(...) type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000000641 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende transpositie bij de rijkswacht van sommige reglementaire bepalingen over de toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met informaticataken bij sommige overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 30/08/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000016229 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot de klassieke varkenspest in het Verenigd Koninkrijk type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000022546 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 3 juli 2000 wordt de heer Moray, Henri, adviseur, met ingang van 1 juni 2000, bevorderd door verhoging in weddenschaal in de schaal 13 B bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmili Bij ministerieel besluit van 7 juli 2000 wordt de heer Lambrechts, Willem, adviseur, met ingang(...)

decreet

type decreet prom. 17/07/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000035848 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van een Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/07/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000029293 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toekenning van toelagen aan de bestuurders van ambtsvoertuigen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000035875 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000021420 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij vonnis van 3 mei 2000 in zake P. Owusu tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen, waarvan de expeditie ter grif « Schendt artikel 57, § 2, van de O.C.M.W.-wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat d(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000009781 bron ministerie van justitie Commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten. - Samenstelling Voorzitter : A. VAN COPPENOLLE, ere-kamervoorzitter bij het Hof

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000009785 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 165 van 25 augustus 2000, tweede uitgave, bl. 29100, onderaan de bladzijde, leze men : « - de heer De Roy, D., licentiaat in de rechten. »

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000011331 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Publicatie ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek het hiernavolgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs, bi(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan hetzelfde adres tot op de sluitingsdatum van(...)

document

type document prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn De retributie kan in EUR per overschrijving betaald worden door het bedrag in BEF te delen door de (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000021411 bron arbitragehof Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van attachés-vertalers Het **** zal eerlang een vergelijkend examen organiseren met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van ****. **** **** kandidaten moeten : 1° burger van de **** **** zijn; 2° van (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000021412 bron arbitragehof Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van typisten Het **** zal eerlang een vergelijkend examen organiseren met het oog op de aanwerving en samenstelling van een **** van typisten. De kandidaten moeten : 1° burger van de **** **** zijn; 2° van onberispelijk gedrag zijn;(...)

document

type document prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000021418 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Te begeven betrekking Bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is de betrekking(...) De leidinggevende functies van het wetenschappelijk personeel van deze instelling zijn toegankelijk(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000022533 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 mei 2000 wordt Dr. Jockmans, Simone, geneesheer-directeur, met ingang van 1 juni 2000, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - B Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000009789 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te : - Brussel : 1; - Brugge : 1; - Charleroi : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een t Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

document

type document prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000021413 bron arbitragehof Benoeming. - Eretitel Bij beschikkingen van 13 juli 2000 heeft het Arbitragehof, in voltallige zitting : - Mevr. C. Horevoets benoemd tot referendaris; - aan de heer Luc Lavrysen toegestaan de titel van referendaris bij het Arbitragehof ee (...) type document prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000022513 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen bij mobiliteit Bij besluit van de Secretaris-generaal van 26 juni 2000 wordt de heer Bockstal, Hans, bestuursassistent bij de Rijksdienst voor Pensioenen, met ingang van 15 mei 2000, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type document prom. -- pub. 01/09/2000 numac 2000027365 bron ministerie van het waalse gewest Leerlingenvervoerdiensten Prijzenschaal vanaf 1 september 2000 voor de concessies van leerlingenvervoerdiensten in de gecoördineerde zones op het grondgebied van het Franse taalgebied. Bekendmaking overeenkomstig artikel 3, § 3, der Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^