Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000003422 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Châtelet « Rue Jean-Baptiste Faux », een grond voor een oppervlakte van 17 a 76 ca 67 dma, gekadastreed of (...) type wet prom. 03/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003441 bron ministerie van financien Wet betreffende de vereiste decimalisering voor de invoering van de euro in de computerprogramma's van de overheid en voor de prijsaanduiding op metrologische toestellen type wet prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000009641 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 is machtiging verleend aan ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om behouden Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 is **** verleend aan : de heer **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000387 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Waals-Brabant in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000386 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Henegouwen in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000389 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Luxemburg in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000388 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Luik in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000390 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Namen in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000391 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000392 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000395 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000394 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000393 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000396 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in politiezones type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000611 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen in politiezones type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 29/07/2000 numac 2000003426 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003424 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat type koninklijk besluit prom. 23/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000007188 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een vice-voorzitter van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000009703 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 juli 2000 : - is de heer Salden, M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, gemachtigd tot het voeren van de titel van advocaat-generaal bij dit hof, met ingang v - is Mevr. De Ruydts, I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot het (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000009702 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 is de heer Sikivie, B., kandidaat- gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne zijn ambt uitoefenen en er moe Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000011320 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een pensioenfonds om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 9 juli 2000 wordt aan het pensioenfonds « Voorzorgsfonds Groep New Holland België » , onderlinge verz(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000016187 bron ministerie van middenstand en landbouw Besluiten betreffende de leden van de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken Arbeidshof te Brussel . - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 mei 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 19 november 1999, wordt aan Mevr. J.(...) Arbeidsrechtbank te Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 mei 2000, dat uitwerk(...) type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022522 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, § 1, tweede lid, c), van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022552 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022554 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022556 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18, § 4, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022555 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 4, derde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022553 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 waarbij het bedrag, de voorwaarden, de duur en de modaliteiten worden bepaald van de toelage bedoeld in artikel 18, § 4, tweede lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000007201 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 12/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000009701 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000016199 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022581 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van het ministerieel besluit van 14 juni 1999 tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die trovafloxacine of alatrofloxacine bevatten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 september 1997 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van toelagen voor het organiseren van programma's voor de sportontwikkeling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000031262 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de handel in wild van 1 juli 2000 tot 30 juni 2001 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000035760 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 omtrent de mestuitscheidingsbalans, ter uitvoering van artikel 3, § 1, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 en 20bis, § 2, § 3 en § 4 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000000647 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de wijziging aangebracht in de termijn voor het instellen van een beroep bij de Raad van State door het koninklijk besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende Aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk; Aan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelin(...) type omzendbrief prom. 20/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000002066 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 494 - Nieuw koninklijk besluit tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000000469 bron ministerie van binnenlandse zaken Lijst van erkende plaatsers van brandwerende deuren in toepassing van artikel 7 van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de plaatsers van brandwerende deuren Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000015095 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Toetreding door de Republiek Letland

document

type document prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000035654 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest VLAREA. - Gebruikscertificaat secundaire grondstof Een gebruikscertificaat wordt verleend aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, om groencompost te gebruiken in of als meststof of bodemve Het gebruikscertificaat is geldig van 30 maart 2000 tot en met 29 maart 2005. Een gebruikscertif(...)

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000040307 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2000 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2000, 106,71 punten bedraagt, tegenover 106,50 punten in juni 2000, hetge Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000016194 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 28 juni 2000 worden de hiernavermelde ambtenaren, in het Frans taalkader, benoemd tot hoofd van de afdeling bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gemblo(...) de heer Fabry, Jules, werkleider-geaggregeerde (rang C), bij de afdeling « Extensieve dierlijke pro(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000021370 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 juni 2000 wordt de heer De Dycker, Edward D. P., werkleider, hoofd v Bij koninklijk besluit van 29 juni 2000 wordt de heer Tricot, Christian Y. Ch. R., werkleider bij h(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000009707 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - opsteller bij de griffie van het hof van beroep te Bergen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Mini De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000008277 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Vacante betrekkingen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Het FANC is de nieuwe instelling van openbaar nut die als taak heeft de Belgische bevolking, de arbeiders en het leefmilieu tegen de ioniserende stralingen te bes(...) De voornaamste opdrachten van het FANC zijn de reglementering en de controle op gebied van de stral(...)

document

type document prom. -- pub. 29/07/2000 numac 2000019702 bron federale wetgevende kamers Parlementaire publicaties van de Kamer en de Senaat 1. Hernieuwing van de abonnementen Voor het zittingsjaar 2000-2001 kunnen de abonnees intekenen op een abonnement op de publicaties van de Kamer en van de Senaat door storting van het versch Sinds Pasen 2000 is het Beknopt Verslag/Compte Rendu Analytique van de Senaat afgeschaft en op het (...)
^