Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/07/2000 numac 2000000423 bron ministerie van binnenlandse zaken Toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Erkenningen. - Vergunningen onder voorwaarden Bij ministerieel besluit van 22 december 1998 werd de erkenning De heer Van Der Veken, Eddy legde op 17 september 1999 het bijscholingscertificaat voor de module l(...) type wet prom. 01/03/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000015068 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Europese Overeenkomst betreffende personen die deelnemen aan procedures voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens, gedaan te Straatsburg op 5 maart 1996 type wet prom. -- pub. 25/07/2000 numac 2000024013 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, 1, lid 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van z 1) de wijzigingen aan de artikelen 66 en 75 van de statuten van het ziekenfonds "Christelijke (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000000560 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot instelling van een werkstructuur met het oog op de uitvoering van de politiehervorming type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2000 numac 2000009675 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Weigering van bevordering door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 wordt de bevordering tot gerechtelijk afdelingscommissaris van de heer Noël, F., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de r Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2000 numac 2000009679 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel Bij koninklijk besluit van 17 juli 2000, de heer Depreeuw, Wim, wordt aangewezen als assessor-strafuitvoering in de Nederlandstalige commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Bru Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000022349 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen "Gemeenschappelijke verzekeringskas ASSUBEL", gevestigd te Brussel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000000561 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Ministerieel besluit tot instelling van de werkgroepen belast met de uitvoering van de politiehervorming en tot aanstelling van de voorzitters ervan type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2000 numac 2000011324 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand juli 2000 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektr N C = 1,0563 N E = 1,2480 (...)

decreet

type decreet prom. 05/07/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs type decreet prom. 05/07/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000029263 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 1987 betreffende de audiovisuele sector type decreet prom. 05/07/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000029262 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 30/06/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000035721 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 34 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omvorming van het internaat verbonden aan het « Institut technique des métiers de l'alimentation de Tournai » als autonoom internaat

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000027309 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing, voor het Ministerie van het Waalse Gewest, Centrum voor Natuur-, Bos- en Houtonderzoek, van de onderwijzende leden van de jury's bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 1999 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het wetenschappelijk personeel van de Diensten van de Regering en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/07/2000 numac 2000029251 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2000, worden in artikel 8, lid 2, 4° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 1997 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Dat besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1999 pub. 25/07/2000 numac 2000035719 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/07/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000000547 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PZ 5 betreffende de financiële hulp voor de ondersteuning van pilootpolitiezones type omzendbrief prom. 04/07/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000000548 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PZ 4 betreffende de aansprakelijkheidsregeling naar aanleiding van de geïntegreerde werking in de politiezones

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/07/2000 numac 2000000403 bron ministerie van binnenlandse zaken Tombola. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de mutualiteit "Landsbond der Christelijke Mutualiteiten" te Brussel om in het gehe Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de lote(...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 25/07/2000 numac 2000095032 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee pensioenfondsen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 3 De door de Controledienst goedgekeurde verrichtingen geldt ten aanzien van alle begunstigden beoogd(...)
^