Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 juli 2000

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 21/07/2000 numac 2000053885 bron ministerie van financien Administratie van het ****, **** en Domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/05/2000 pub. 21/07/2000 numac 2000000378 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de kieswetgeving van toepassing op de provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen type koninklijk besluit prom. 25/05/2000 pub. 21/07/2000 numac 2000000418 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 april 2000 met betrekking tot de Adviesraad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/07/2000 numac 2000000574 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit d.d. 9 juli 2000 wordt aan de heer Verdeyen, Joseph, op zijn verzoek, met ingang van 1 oktober 2000, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Brussel Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. Bij koninklijk besluit, d.d. 13 ju(...) type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 21/07/2000 numac 2000014155 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de leeftijd waarop sommige personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen gepensioneerd worden type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 21/07/2000 numac 2000012576 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 1°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot bepaling van de modaliteiten van de besteding van deze opbrengst aan het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de RSZ

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2000 pub. 21/07/2000 numac 2000000519 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de uitrusting van hun politiekorps type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/07/2000 numac 2000009672 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 17 juli 2000 is : - de stage van Mevr. Bastiaen, V., als gerechtelijk stagiair bij het arbeidsauditoraat te Luik, met ingang van 1 juli 1999, voortgezet in de rechtbank van eerste aanleg te Lu - de stage van Mevr. Billen, H., als gerechtelijk stagiair bij het parket van de rechtbank van eers(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/07/2000 numac 2000012259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van een organisme als externe dienst voor technische controles op de werkplaats Bij ministerieel besluit van 3 april 2000 wordt de Vereniging zonder winstoogmerk « Kontroledienst van de hefwerkuigen », gevestigd Gijzelaarsstraat 7, te (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/07/2000 numac 2000021334 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 55/2000 van 17 mei 2000 Rolnummer 1642 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 583, eerste lid, en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Dendermonde Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters P. (...)

decreet

type decreet prom. 15/12/1999 pub. 21/07/2000 numac 2000031207 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende wijziging van het decreet III van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 21/07/2000 numac 2000009673 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 9 februari 2000 werd de heer Avonts, A., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om, vanaf 19 juli 2000, het (...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/07/2000 numac 2000009674 bron rechterlijke macht Bij beschikkingen van 30 juni 2000 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent : - is er een einde gemaakt, op datum van 30 juni 2000, aan de opdracht, om het ambt van openbaar ministerie bij het parket van het hof van beroep te Gen - Mevr. Pauwels, H., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2000 pub. 21/07/2000 numac 2000027299 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/07/2000 numac 2000031201 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 1999 wordt de heer Leemans, Fernand, attaché bij het Bestuur Uitrusting en Vervoer , gemachtigd aanspraak te maken op het rustpensioen met ingang op 1 mei 2000. Het(...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 20 oktober 1999 wordt Mevr. Provost, (...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 21/07/2000 numac 2000009548 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 118 19 mei 2000 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1040/2000 van de Raad van 16 mei 2000 tot wijziging van Verordening (EG(...) Verordening (EG) nr. 1041/2000 van de Commissie van 18 mei 2000 tot vaststelling van forfaitaire in(...)

document

type document prom. -- pub. 21/07/2000 numac 2000031218 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 17 april 2000 wordt goedgekeurd de beslissing van 24 februari 2000, waarbij de gemeenteraad van Anderlecht, de wijziging van de gunningswijze van een openbare ANDERLECHT. - Bij besluit van 21 april 2000 wordt vernietigd de beslissing van 28 december 1999(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/07/2000 numac 2000000575 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissaris van politie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 9 juli 2000 wordt de heer Schauwers, Michel, benoemd tot commissaris van politie van de gemeente Sint-Joost-ten-Node . Bij koninklijk bes(...) (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/07/2000 numac 2000009671 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei : 1. Deze plaats vervangt deze plaats gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2000. De kandidaturen voor Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/07/2000 numac 2000019704 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van drukkers De **** van volksvertegenwoordigers organiseert eerlang een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling **** ****. **** **** kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; 2(...)
^