Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/07/2000 numac 2000003400 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000000462 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1994 over de algemene politiesteundienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2000 numac 2000000563 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 29 juni 2000 wordt aan de heer De Renneville, François op zijn verzoek, met ingang van 1 april 2000, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Antwerpen Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000012502 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000012558 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 06/06/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000022507 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2000 numac 2000022520 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 wordt de heer Brusseleers, Joannes, adjunct-adviseur, met ingang van 1 juni 2000, op het Nederlands kader, bevorderd tot de graad van adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezond Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/05/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000011276 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de erkenning van de instellingen die opleidingen van veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 1 verstrekken type ministerieel besluit prom. 09/07/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 66, 71 en 75bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/07/2000 numac 2000022354 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 21 april 2000 dat in werking treedt met ingang van 1 maart (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/07/2000 numac 2000022417 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 15 mei 2000 wordt Dokter Dierick, André, erkend als geneesheer-specialist in de oto-rhino-laryngologie bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst voor het nederlandstalig Zijn mandaat, geldig voor een termijn van vijf jaar, gaat in op 1 juni 2000. type ministerieel besluit prom. 11/07/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000022517 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten type ministerieel besluit prom. 07/06/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000035686 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000035681 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van het vaccinatieschema ten behoeve van de centra voor leerlingenbegeleiding

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/07/2000 numac 2000021342 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 58/2000 van 17 mei 2000 Rolnummer 1669 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1056, 2°, en 1057 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Arbitragehof, samenge wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij arrest van 2(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000027293 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000027296 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende delegatie van bevoegdheden inzake vaste uitgaven van de Kabinetten van de Waalse Regering voor de Vaste hulpdienst voor de administratieve en geldelijke aangelegenheden van de Kabinetten type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000027294 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000027295 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij een subsidie aan acht steden van het Waalse Gewest wordt verleend voor de uitvoering van acties ter bevordering van de veiligheid en de sociale integratie in het kader van veiligheids- en samenlevingscontracten voor het jaar 2000

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/04/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000031232 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor thuishulp

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000035676 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 05/05/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000035675 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1992 tot vaststelling van de criteria, modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor individuele materiële bijstand tot sociale integratie ten gunste van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000035689 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor voorzieningen voor bejaarden en voorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000035714 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de procedure voor de bijzondere erkenning van een centrum voor dagverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000035716 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/07/2000 numac 2000011318 bron raad voor de mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE C/C 00/0035 : Alcopa N.V. / Denayer Op donderdag 6 juli 2000 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel 12, &sec Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van automobieldistributie. D(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/07/2000 numac 2000000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als **** voor de opleidingen privé-detective in toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 14 september 1992 betreffende de uitreiking van het getuigschrift voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en Bij ministerieel besluit van 24 december 1999 worden de volgende personen erkend als ****(...) type erkenning prom. -- pub. 18/07/2000 numac 2000000218 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdienste Bij ministerieel besluit van 29 november 1999 wordt de erkenning als opleidingsinstelling voor het (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/07/2000 numac 2000009654 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluit van 29 juni 2000 is de heer Cottyn, J.-L., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent. Bij koninklijk besluiten van 9 juli 2000 : - is de heer Hobin, R., toegevoegd rechter voor h(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2000 numac 2000022444 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2000 : wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van de Beheerscomité van de wordt de heer Anthony Van Den Langenbergh benoemd tot lid van het Beheerscomité van de sociale zeke(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/07/2000 numac 2000009656 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 1. De eerste aanwijzing van deze toegevoegd rechter zal de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt zijn; - substi - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1. Met toepassing van artikel 100 van h(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/07/2000 numac 2000012578 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 124 van 27 juni 2000, blz. 22268, moet de openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen ter vervanging van de heer Ma (...)
^