Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 juni 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000009542 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 mei 2000 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan : - de heer Bulthé, B., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanle - Mevr. Cooreman, D., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel(...) type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000012251 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart type koninklijk besluit prom. 27/04/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000012249 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1985 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000016158 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshoven. - Arbeidsrechtbanken. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 28 maart 2000 worden, vanaf de bij hun naam vermelde datum benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder - de heer CUVELIER, G., rechter in sociale zaken, - de heer DE BLANDER, R., rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Ge(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000016165 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 april 2000 wordt met ingang van 1 november 2000 eervol ontslag uit haar functies van adjunct-adviseur verleend aan Mevr. Wagner, Renée, E., V., die aanspraak heeft op een rustpensioen. B (...) type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000021229 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1999 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000022427 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 27/04/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000015072 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vastlegging van de internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000014072 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van machtigingen Bij ministerieel besluit van 28 februari 2000 wordt aan de in de hiernavermelde tabel aangeduide vervoernondernemers, tegen de voor iedere on(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij ministerieel beslui(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000014073 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Bij ministerieel besluit van 28 februari 2000 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolg(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000014075 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Machtigingen Bij ministerieel besluit van 6 maart 2000 wordt aan de in de hiernavermelde tabel aangeduide vervoernondernemers, tegen de voor iedere onderneming vastgestel(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type ministerieel besluit prom. 17/05/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000021273 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 17/05/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000021274 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Wetenschappelijke commissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000027235 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 10 mei 2000 wordt de heer Jean-Marc Bricteux met ingang van 1 januari 2000 op eigen verzoek eervol ontslagen als lid van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Verviers, waar hi Bij ministerieel besluit van 10 mei 2000 wordt de heer Xavier Ciechanowski met ingang van 12 ja(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000027236 bron ministerie van het waalse gewest Gezondheid Bij ministerieel besluit van 30 maart 2000 wordt het enige artikel van het ministerieel besluit van 29 december 1997 tot erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg gewijzigd als volgt : « De hiernavermelde diensten Erkenningsnummer : 001/1 « Centre Provincial de Guidance Psychologique » Rue de l'Hôpital, 23(...) type ministerieel besluit prom. 26/05/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000027244 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de bescherming van het water tegen vervuiling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/04/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1999 pub. 14/06/2000 numac 2000035515 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 april 1995 tot vaststelling van de salarisschalen van het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000035577 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanstelling van twee bijzondere commissarissen voor de reorganisatie van het Vlaams overheidsapparaat

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/06/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000002041 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 492. - Indienstneming van studenten ter vervanging van personeelsleden die met jaarlijks vakantieverlof zijn type omzendbrief prom. 18/05/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000027234 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2000/MINFP/006 betreffende het vakantiegeld voor het jaar 2000 type omzendbrief prom. 26/05/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000027237 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief ter attentie van de diensten van de Waalse Regering met betrekking tot de afhandeling van binnenkomende aanvragen

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000012250 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn Belliardstraat 51, te 1040 Brussel, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overw - artikel 1, § 2, eerste lid vervangen door de volgende bepaling : « Het Paritair Comité vo(...) type bericht prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000021276 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 15 maart 2000 in zake M. Al Houme Kani en A. Kaddous tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Joost-ten-Nod « Schendt artikel 57, § 2, derde en vierde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffen(...) type bericht prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000021296 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 16 mei 2000 een vordering tot schorsing van de te Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer : G/A. 91.877/VII-21.301. Verzoekende partijen : (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000012429 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 23 mei 2000 is het laboratorium C.V. European Environment Consultants (E.E.C.), Arthur Maesstraat (...) 1. Meten van de luchtverontreiniging in de werkplaatsen : - gravimetrische bepaling van de inha(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000035542 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Limburgs Maasland. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeente Lanaken Een besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2000 bepaalt : Artikel 1. Het hi Artikel 2. Het plan met de bestaande fysische en juridische toestand behorende tot de niet-normatie(...)

erratum

type erratum prom. 07/12/1999 pub. 14/06/2000 numac 2000021256 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijziging van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000021295 bron diensten van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. - Dagorde Bij deze nodigen wij u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, op maandag 19 juni 2000, te 14 u. 30 m., in de vergaderzaal van de Diensten van de Eerste Minister Agenda : 1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 13 maart 2000. 2. Beha(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000016164 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 26 april 2000 worden met ingang van 1 januari 2000, in het Nederlands taalkader, volgende ambtenaren benoemd tot hoofd van een departement bij het Centrum voor La(...) de heer De Clerck, Rudolphe, J.R., hoofd van een afdeling (trap III) van het departement « Zeevisse(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000022467 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Benoeming Bij koninklijk besluit v (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000022466 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000, dat in Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij genoemde raad, de heer Schuit, F., tot plaatsvervangend lid(...)

document

type document prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000011215 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden : foutieve vermelding van de familienaam In het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2000, betreffende de toekenning van het Kruis van Officier in de Leopoldsorde ten gunste van de heer Jean-Pierre Laurent Josi, werd de familienaam De juiste schrijfwijze is zoals hierboven vermeld. type document prom. -- pub. 14/06/2000 numac 2000012416 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de representatieve werknemers Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^