Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 maart 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000002018 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen federale ICT-manager type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000002025 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot oprichting van een Nationale Gemengde Commissie type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000003126 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2000 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000009245 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 wordt de heer Audenaert, G., gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen als hoofdcommissaris van de ger Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000011111 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1998 betreffende de dubbele prijsaanduiding van producten en diensten in Belgische frank en in euro type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012010 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 28 juni 1999 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2000 en 11 november 2000 type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012013 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012020 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012021 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de uitvoering van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 - hoofdstuk II - Maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming - houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de carensdag type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1987, betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012082 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor vuurvaste produkten, betreffende de vormings- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012091 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012105 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012099 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen - « ONE » - Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012107 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de witzandexploitaties, voor de jaren 1997-1998 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000016052 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 november 1999 worden bevorderd of benoemd tot : Commandeur in de Leopoldsorde de Grand Ry, Pierre Alfred (15.11.1996) de heren : Lafarge, Marcel (08.04.1998); Mouffe(...) Willaime, Jacques Albert Julien (08.04.1998), ingenieurs-directeur; Schepens, Antoine (15.1(...) type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000022221 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000000174 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van de Commissie betreffende het waardevervoer type ministerieel besluit prom. 13/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000003129 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 maart 1997-2000-2002-2004, voor de periode van 18 maart 2000 tot 17 maart 2002 bevestigt type ministerieel besluit prom. 13/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000003128 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Samengevoegde leningen 1994-1997-2000-2003 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet voor de periode van 15 maart 2000 tot 14 maart 2003 bevestigt type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000022054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 22 december 1999 wordt Dokter Mariscal, Franz aangewezen als voorzitter bij de speciale kamer van beroep voor politieke gevangenen voor het Franstalige regime bij de Ge Zijn mandaat, geldig voor een termijn van vijf jaar, gaat in op 1 januari 2000.

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 17/03/2000 numac 1999022520 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 79 190 van de Raad van State van 10 maart 1999 vernietigt het koninklijk besluit van 18 januari 1996 tot vaststelling van nadere regelen, bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, ge (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000003115 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State van 27 januari 2000, nr. 84.960, genotificeerd op datum van 7 februari 2000, wordt het koninklijk besluit van 18 april 1997, bij uittreksel gepubliceerd in he (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000021044 bron arbitragehof Arrest nr. 7/2000 van 19 januari 2000 Rolnummer 1681 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 11 december 1998 tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters H. (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000035221 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Arrest van de Raad van State Bij arrest van de Raad van State, nr. 81.375 van 28 juni 1999, wordt het besluit van 26 november 1996 van de administrateur-generaal houdende delegatie va (...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000009244 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 3 maart 2000 werd de heer Gilliams, S., erekamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen, vanaf 3 maart 2000, om het ambt van plaatsvervangend magistr (...)

erratum

type erratum prom. 09/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000000177 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van identificatiekaart voor het personeel van bewakingsondernemingen en interne bewakingsdienst. - Erratum

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000003089 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie Bekendmaking voorgeschreven door het artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 september 1966 76e aanvullende lijst van de personen, instellingen en vennootschappen die, op grond van artikel 1 van het konink Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000009240 bron ministerie van justitie Commissie voor werving en bevordering. - Aanwijzing Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2000, ****. 7244, bericht ****. 2000/09217, **** men de titel in de **** tekst als volgt : « Jury de **** et de promotion. - **** (...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000011022 bron ministerie van economische zaken Belgische groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek Publicaties ter kritiek (PE 200016). Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommu(...) De opmerkingen betreffende deze ontwerpen van ETSI standaarden (European Telecommunication Standard(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000019213 bron wetgevende kamers - senaat SENAAT **** van een **** van attachés (****/****) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een **** van attachés (juristen). ****. Bezoldiging. De (...) De attaché wordt adjunct-adviseur na 3 jaar dienst, adviseur na 10 jaar dienst en eerste adviseur ****(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2000 numac 1999003361 bron ministerie van financien Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 september 1998, worden benoemd in de graad van directeur, met ingang van 1 oktober 1998 : - bij de Administratie van fiscale zaken : Mevr. Volvert, M.M.O., directeur bij de centrale diensten van De heer Vandevelde, L.A.G., directeur bij de centrale diensten van de Administratie der directe bel(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000014026 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart Onderzoeksraad voor de zeevaart. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 1999 wordt benoemd bij de Onderzoeksraad voor de Zeevaart : de heer Goutsmit, Henri, schipper ter visserij. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000022070 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 13 januari 2000 dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 1999 : - wordt, op zijn verzoek eervol ontslag uit zijn mandaat van li - wordt de heer Ivo Van Damme, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in(...)

document

type document prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000009246 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Franse of van de Nederlandse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van mei 2000 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort exa Deze examens omvatten een mondeling en een schriftelijk gedeelte. Het mondeling gedeelte bestaat(...) type document prom. -- pub. 17/03/2000 numac 2000022121 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van 14 januari 2000, wordt Mevr. Arlette Vanderstocken, eerste geschoold werkman bij de Koninklijke Musea v Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)
^