Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/03/2000 numac 2000003095 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft de Commissie voor het Bank- en Financ(...) type wet prom. -- pub. 16/03/2000 numac 2000022161 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Overdracht van portefeuille-wet Het is de naamloze vennootschap « Royale Belge » toegelaten haar portefeuille-wet « Arbeidsongevallen » vanaf 1 januari 1999 aan de naamloze vennootschap « Royale belge 1994 » over te dragen. type wet prom. -- pub. 16/03/2000 numac 2000015023 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Internationale Organisatie De Noord-Atlantische Vergadering waarvan het statuut in België bij de wet werd vastgelegd op 14 augustus 1974 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1974, heeft op 13 november 1998 besloten om haar Deze beslissing is van kracht sedert 1 juni 1999. (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 16/03/2000 numac 1999053839 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het **** Wetboek **** nalatenschap van ****, **** **** Ringel, ongehuwd, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2000 numac 1999012909 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 december 1999 : Wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Benedictus Blontrock, Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof te Gent. H Hij neemt vanaf 1 februari 1999 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt (...) type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 1999024112 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de aard en het aantal bedden waarvan de desaffectatie in aanmerking mag komen om de ingebruikneming van ziekenhuisbedden mogelijk te maken type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 1999024114 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 houdende nadere bepaling van de gelijkwaardige vermindering van bedden, zoals bedoeld in artikel 5, § 4, eerste lid, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 1999024113 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 houdende vaststelling van het maximum aantal plaatsen van beschut wonen dat in gebruik mag worden genomen, alsmede van de regelen inzake de gelijkwaardige vermindering van een aantal ziekenhuisbedden zoals bedoeld in artikel 35 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 1999024116 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 houdende vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de aard en het aantal bedden waarvan de desaffectatie in aanmerking mag komen om de ingebruikneming van de ziekenhuisbedden mogelijk te maken type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2000 numac 2000009241 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 19 september 1999 wordt de heer Mercier, F., gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, met ingang van 1 augustus 1999, ambtshalve gepensioneerd Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gelden en hij is gemachtigd de titel van zijn amb(...) type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000011120 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2000 houdende organisatie van de toekenning van toelagen voor projecten van animatie- en informatie-activiteiten voorgesteld door verenigingen en instellingen van openbaar nut in het kader van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000022159 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de bedden in de diensten voor kindergeneeskunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2000 numac 2000015006 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 7 december 1999 werden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de eerste administratieve klasse op datum van 1 juni 1998 : de heer Pierre Champenois; baron Thierry de Grube de heer Jean-Marie Noirfalisse. Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met indiv(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/05/1999 pub. 16/03/2000 numac 1999022455 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000011034 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de erkenning van de instellingen die opleidingen van veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 1 verstrekken type ministerieel besluit prom. 16/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000021116 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming voor een stage bij het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 15/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000021117 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit waarbij eervol ontslag is verleend aan personeelsleden van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 25/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000022096 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector

beschikking

type beschikking prom. 10/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000035054 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende oprichting van een raad voor het wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 21/12/1999 pub. 16/03/2000 numac 1999003682 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000003060 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het bank- en financiewezen tot vaststelling van de lijst van kredietinstellingen waarvan in Belgïe een vergunning is verleend per 31 december 1999 type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000003061 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vastelling van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben per 31 december 1999 type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000003062 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese gemeenschap ressorteren en die in België, in het kader van het vrij verrichten van diensten, zoals bedoeld in artikel 66 van voornoemde wet, van het publiek gelddeposito's of andere terugbetaalbare gelden in ontvangst mogen nemen, wordt op 31 december 1999 vastgesteld type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 18/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000003070 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/03/2000 numac 2000031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 1999, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel, omwille van hun historisc Afbakening het geheel en van de vrijwaringszone Voor de raadpleging van de tabe(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/03/2000 numac 2000031055 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming als erfgoed. - Bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2000 worden beschermd als monument, omwille van hun historische en artistieke waarde, de gevels, de bedaking en, in het int Afbakening van de vrijwaringszone Voor de raadpleging van de ta(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/03/2000 numac 2000003119 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Directe belastingen. - Bericht aan de schuldenaars van vergoedingen van de vrijwilligers van de openbare brandweerkorpsen en van de Civiele Bescherming De Minister van Financiën heeft Die vrijstelling is van toepassing op de vanaf 1999 betaalde of toegekende vergoedingen, ongeacht d(...) type bericht prom. -- pub. 16/03/2000 numac 2000021106 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Francesko Di Stefano heeft de Raad van State verzocht om de schorsing van de te Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 1999. Deze zaak is inges(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/03/2000 numac 2000003057 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 31 januari 2000. De voorzitter, J.-L. Duplat.

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 16/03/2000 numac 2000009237 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Diensten. - Adreswijziging De diensten van het vredegerecht van het kanton Zomergem zijn geopend voor het publiek op het nieuwe adres, Dekenijstraat 39, te 9930 Zomergem. Telefoon griffie : 09/370 50 72 09/370 50 73 Fax (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/03/2000 numac 2000021146 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Erratum In de Franse tekst van het bericht, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2000, p. 7405, werden de namen van de respectieve voorzitters van het Franstalige College en van het Nederlandstalige College omgewisseld. het voorzitterschap van het Franstalige college wordt bekleed achtereenvolgens door de heer J. Hama(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. 02/03/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000009242 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot machtiging van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de oproep tot de kandidaten voor sommige vacante plaatsen van magistraat en griffier van de Rechterlijke Orde type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2000 numac 2000009243 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep : - te Antwerpen : 1, waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Limburg; - te Brussel : 1, waarvan de voordracht toekomt aan de Franse taalgroep - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te : - Antwerpen : 1; - Brussel(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2000 numac 2000022219 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Openstaande betrekking van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Er wordt de belanghebbende ambtenaren ter kennis gebracht dat de betrekking van Adviseur-generaal op de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volk(...) Deze betrekking is zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk. Synthese van de bevoegdheden(...)
^