Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 februari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/1999 pub. 29/02/2000 numac 2000003031 bron ministerie van financien Wet houdende negende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999, Sectie 15 « Internationale Samenwerking » type wet prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000016047 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij de koninklijke besluiten van 27 januari 2000 worden bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gent volgende ambtenaren benoemd tot hoofd van een afdeling : met ingang van 1 mei(...) - in het Nederlands taalkader : de heer De Loose, Marc, werkleider-geaggregeerde (rang C) bij d(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 1999000971 bron ministerie van binnenlandse zaken Opruststelling Bij koninklijk besluit van 29 november 1999 wordt m.i.v. 1 maart 2000 aan de heer Féaux, Valmy, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van Gouverneur van de provincie Waals-Brabant. De heer Féaux, Valmy, wordt ertoe gemachtigd z (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 1999000977 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepenen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 7 december 1999, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 4 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt aan de heer Weyns, Guido, sche Bij koninklijk besluit van 10 december 1999, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 4e lid(...) type koninklijk besluit prom. 24/06/1999 pub. 29/02/2000 numac 1999022751 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van rust- en verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000000010 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepenen. - Opheffing van de weddevermindering Bij koninklijk besluit van 13 januari 2000, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 4e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt het koninklijk besluit va Bij koninklijk besluit van 21 december 1999, genomen krachtens artikel 19, § 1, 4e lid, va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000000018 bron ministerie van binnenlandse zaken Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 december 1999 is de heer Hachez, Etienne, adjunct-adviseur, m.i.v. 1 december 1999 bevorderd tot de graad van adviseur bij de diensten van de gouverneur van Waals Brabant. Overeenkomstig de gecoördi (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000000080 bron ministerie van binnenlandse zaken Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 21 januari 2000 wordt de heer Frank Franceus, adviseur-generaal van het Openbaar Ambt, met ingang van 13 januari 2000 tot administrateur aangewezen voor het secretariaat van de Commissie voor regularisatie (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000000130 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 10 februari 2000 wordt de heer Philips, René, op zijn verzoek, met ingang van 1 mei 2000, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Bree Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 15/02/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000003071 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 1997 houdende het reglement van de BINGOVISION, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000009185 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 14 februari 2000 wordt de heer Malice, F., gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, aangewezen als hoofdcommissaris van de brig Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000009188 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de werkzaamheden van de Commissie « Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden » type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000009187 bron ministerie van justitie Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2000 wordt Mevr. Diane Reynders, eerste substituut van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen aangewezen tot adviseur-generaal voor het strafrechtelijk beleid Bij koninklijk besluit van 16 februari 2000 wordt de heer Freddy Gazan, adviseur bij het Centra(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000009190 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 februari 2000 is de heer Craeybeckx, H., eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000 is de Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 08/02/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000014055 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Ternat van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 januari 2000 wordt met ingang van 1 april 2000, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van directeur-generaal verleend aan de heer Paul De Brauwer die aanspraak heeft op een ru Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...) type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000022072 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van rust- en verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000022179 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 1999015276 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij koninklijke besluiten van 27 september 1999 werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : Baron Alain Guillaume, Ambassadeur te Dublin; De heer Jan de Bruyne, Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld (...) type koninklijk besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/02/2000 numac 2000015014 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 1996 houdende instelling van de Raad van Adel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 29/02/2000 numac 1999000904 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de afrekening die de buitengewone rekenplichtigen afleggen aan de bestendige deputatie betreffende het beheer van de hun toevertrouwde geldvoorschotten type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 29/02/2000 numac 1999000903 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de documenten bedoeld in artikel 43, § 6, van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type ministerieel besluit prom. 05/07/1999 pub. 29/02/2000 numac 1999022743 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen en voor centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 08/02/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000014044 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 1999015290 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 1 oktober 1999 wordt Mevr. Véronique Marounek ontheven uit haar functie van Kanselier bij het Consulaat van België te Taipeh en toegevoegd aan het Hoofdbestuur. Het beroep van Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000027067 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 32.2, 32.4, 32.7 en 32.14 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/02/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000000139 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de opheffing van het bijzonder statuut van tijdelijke bescherming voor Kosovaren - praktische modaliteiten

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000003087 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Hulp aan de Kosovaarse vluchtelingen » genaamd Overeenkomstig artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de wijze van uitgifte van de door de Nationale Loterij ge - van de verkoop van de biljetten op 31 maart 2000 valt; - van de uitbetaling van de loten voor (...) type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000003101 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Nationale Loterij Loterij met biljetten, « SUBIT'EURO » genaamd Overeenkomstig artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « SUBIT'EURO » genaamd, een - van de verkoop van de biljetten op 31 mei 2000 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de(...) type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000003100 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Nationale Loterij Loterij met biljetten, « ELDORADO » genaamd Overeenkomstig artikel 13, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 oktober 1997 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « ELDORADO » genaamd, een openb - van de verkoop van de biljetten op 31 mei 2000 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de(...)

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000040302 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2000 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2000, 105,20 punten bedraagt, tegenover 104,80 punten in januari Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000000128 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 februari 2000 wordt de heer Lamine, Luc, benoemd tot hoofdcommissaris van politie van de stad Antwerpen . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000000129 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 10 februari 2000 wordt de heer Sevenants, Willy, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Kampenhout . Bij koninklijk besluit d.d. 10 feb(...) Bij koninklijk besluit d.d. 10 februari 2000 wordt de heer Debrue, Richard, benoemd tot politie(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000009189 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende herbenoeming van de leden van de Commissie « Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden » en houdende toekenning van een reis- en verblijfsvergoeding aan de leden van deze Commissie, opgericht bij koninklijk besluit van 25 november 1997 en waarvan de werkzaamheden zijn verlengd bij koninklijk besluit van 10 februari 2000 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000022154 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Hoge commissie en gewestelijke commissies van de geneeskundige raad voor invaliditeit bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 j - de heer Coulon, M., vanaf 1 december 1999, lid van de Hoge commissie van de geneeskundige raad va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000015015 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Raad van Adel. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 21 januari 2000 worden benoemd tot Nederlandstalige leden van de Raad van Adel voor een termijn van vier jaar : Mevr. Greta Bourgeois, weduwe van baron Louis-Paul Suetens; Mevr. Baron Henri d'Udekem d'Acoz wordt daarenboven benoemd tot Nederlandstalige voorzitter. Dit besl(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/02/2000 numac 2000009193 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik : 1; - toegevoegd rechter in de politierechtbank te Brussel : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)
^