Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 februari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/02/2000 numac 2000011043 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Lijst der hypotheekondernemingen 1. Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43. - Lijst der ingeschreven hypotheekondernemingen (afgesloten op 31 dec(...) N.B. Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die in het Nederlands, wordt zij tussen haakjes(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2000 numac 1999007257 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit nr. 2530 van 10 november 1999, wordt Mevr. Martina Stynen, van de Nederlandse taalrol, op 1 mei 1999 door verhoging in graad tot adviseur, bij het Bestuur van rechtskundige zaken van het Bu Bij koninklijk besluit nr. 2531 van 10 november 1999, wordt de heer Eric Laporte, van de Nederl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2000 numac 1999029166 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1998 wordt benoemd tot Ridder der Orde van Leopold II : De heer Debroux, Roger, Valentin, Albert, Ghislain, leraar aan de « Ecole d'Ense Ranginneming, 15 november 1991. De hierboven vermelde persoon zal rang in de Orde innemen op de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2000 numac 1999029212 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Onderwijs voor Sociale Promotie van de Franse Gemeenschap Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 maart 1999 : Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : De heer Gauthier, Etienne, Réginald, Jules, Marie, Leraar bij Ranginneming op 15 november 1997. De heer Poncelet, Guy, Alphonse, Marie, Ghislaine, Leraar bij (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2000 numac 1999029388 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Gesubsidieerd vrij gemeentelijk provinciaal onderwijs voor sociale promotie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 maart 1999 wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : Mevr. Gay, Marie-Josée, directeur « Cours communaux de langue Ranginneming op 15 november 1997. Wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : De heer Wallez, (...) type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000003056 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het "Institut scientifique de Service public" type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2000 numac 2000009159 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bij koninklijk besluit van 4 februari 2000 wordt Mevr. Vanneste, Charlotte, benoemd als hoofd van de hoofdafdeling Criminologie in het Franse taalkader van het Nationaal Instituu(...) Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 wordt het mandaat van attaché in het Franse taalkade(...) type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 23/02/2000 numac 2000012026 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2000 numac 1999011469 bron ministerie van economische zaken Controleorganismen. - Erkenning Bij ministereel besluit van 10 december 1999 wordt toegestemd tot overdracht van de ministeriële besluiten van 12 april 1966, 12 februari 1968, 8 oktober 1968 en 15 juli 1969, houdende erkenning van de v.z.w. AIB, (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2000 numac 1999014268 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer . - Machtigingen Bij ministerieel besluit van 26 oktober 1999 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere onderneming vastg(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2000 numac 1999014287 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 25 november 1999, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hierna(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. 10/02/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000003077 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot intrekking van de ministeriële besluiten van 23 juli en 24 december 1981 betreffende de controlebandjes voor geestrijke dranken type ministerieel besluit prom. 10/02/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000003078 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1993 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2000 numac 2000007009 bron ministerie van landsverdediging Kabinet van de Minister. - Benoeming Bij ministerieel besluit nr. 80708 van 14 december 1999, wordt de heer Patrick-M. van Ypersele de Strihou, als adviseur bij het kabinet van de Minister van Landsverdediging benoemd, op 1 december 1999. type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2000 numac 2000012089 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 1 februari 2000 is de N.V. Axima, Koning Albert II-laan 30, bus 28, te 1000 Brussel (N.V. Bekotec,(...) Deze erkenning is beperkt tot het uitvoeren van de specifieke werken die de onderneming uitvoert in(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2000 numac 2000014004 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van machtigingen Bij ministerieel besluit van 5 januari 2000 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere o(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij ministerieel b(...) type ministerieel besluit prom. 22/02/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000016054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 1999 betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/02/2000 numac 2000021083 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 83.410 van 9 november 1999 in zake W. Missorten tegen de Vrije Universiteit Brussel, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbit « Schendt artikel 75 van het decreet van 12 juni 1991 artikel 10 en 11 van de Grondwet in samenlezi(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000035123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2000 voor de levensbeschouwelijke, de politieke en de sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000035122 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2000 voor de levensbeschouwelijke, de politieke en de sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000035124 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2000 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen, erkend om televisieprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000035125 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2000 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen, erkend om televisieprogramma's te verzorgen

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/02/2000 numac 2000003074 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2001 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 2, en in artike De tabel onder I hierna bevat de basisbedragen alsook de volgens deze coëfficiënt geïndexeerde bedr(...) type bericht prom. -- pub. 23/02/2000 numac 2000003073 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht in verband met de automatische indexering van de kadastrale inkomens en van de bedragen vermeld in artikel 16, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbel De coëfficiënt bedoeld in artikel 518 WIB 92, bedraagt 1,2538 (1) voor het inkomstenjaar (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/02/2000 numac 1999000937 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 30 september 1999 worden de volgende ondernemingen erkend als beve(...) type erkenning prom. -- pub. 23/02/2000 numac 1999000936 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 Wijzi Bij ministerieel besluit van 30 september 1999, voor de volgende onderneming wordt de erkenning als(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/02/2000 numac 2000011041 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Lijst van de verzekeringsondernemingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Aanduiding van de (...) De volgende ondernemingen zijn toegelaten voor de takken aangeduid volgens de nummering die voorkom(...) type lijst prom. -- pub. 23/02/2000 numac 2000011042 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Lijst van pensioenfondsen en pensioenkassen Gebruikte tekens - Juridische vorm : (V.Z.W.) : Vereniging zonder winstoogmerk (O.V.) : Onderlinge verzekeringsvereniging

erratum

type erratum prom. 16/12/1999 pub. 23/02/2000 numac 2000011090 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de kleinhandel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van bepaald vuurwerk van groot kaliber. - Erratum

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 23/02/2000 numac 2000021080 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Huishoudelijk reglement van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Artikel 1. De Directieraad van de Koninklijke Musea voor Sch Art. 2. De Directieraad vergadert ten minste driemaal per jaar. Art. 3. De Directieraad vergader(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2000 numac 1999007265 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 2540 van 18 november 1999, wordt de heer Julien-R. Van Hamme, op 1 juli 1999 tot gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School benoemd. Hij is er verbonden aan de leerstoel Th Bij koninklijk besluit nr. 2541 van 18 november 1999, wordt de heer Marc Piette, op 1 september(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2000 numac 2000022005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Hoge Raad voor gehandicapten Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 december 1999, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat als lid van de National Bij hetzelfde besluit wordt mevrouw Gomrée, C. benoemd als lid van de Nationale Hoge Raad voor geha(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2000 numac 2000009160 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszakeen in de rechtbank van koophandel te Hasselt : 1; - plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Bergen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)
^