Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 februari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000041302 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand februari 2000 is Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3 861 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2000 pub. 22/02/2000 numac 2000002010 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000003064 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie Deposito- en Consignatiekas Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 . De sommen of waarden geconsigneerd voor rekening der hieronder vermelde vennootschappen, in toepassing van de wet van 24 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000009047 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de Internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 28 december 1999 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000 worden de wijzigingen van de statuten goedgekeurd van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000009151 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie. - Bevorderingen door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 wordt de heer Vandy, F., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, met ingang van 1 decembe Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 wordt de heer Pluvinage, J.-C., gerechtelijk commiss(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000009154 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2000 : - is aan de heer Van Bael, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen; - is de Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000009153 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 is aan de heer Bosseler, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Aarlen. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Dit besluit Bij koninklijk besluit van 10 februari 2000 is de heer Bosseler, Ph., licentiaat in de rechten,(...) type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 22/02/2000 numac 2000011076 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en op de bestelbon type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 22/02/2000 numac 2000022088 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 22/02/2000 numac 2000022089 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de kosten van de laboratoriumonderzoeken uitgevoerd in het kader van de dioxinecrisis type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 22/02/2000 numac 2000022090 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van een vergoedingsregeling voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die zich op het Belgisch grondgebied bevinden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 22/02/2000 numac 1999012923 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de textielnijverheid en het breiwerk type ministerieel besluit prom. 02/02/2000 pub. 22/02/2000 numac 2000011077 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de lijst der gemeenten waar een onderzoek bij steekproef naar de omvang van de varkensstapel op 1 april en 1 augustus 2000 wordt uitgevoerd type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000027055 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 28 oktober 1999 wordt de heer Laurent Van der Heyden erkend als natuurgids, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de toekenning van toelagen voor de Deze erkenning heeft het nr. 99/GN445. Bij ministerieel besluit van 28 oktober 1999 wordt Me(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000031049 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus Weigering van de voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 20 januari 2000, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest geweigerd aan de N.V Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 20 januari 2000, wordt de voorafgaande t(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000021077 bron arbitragehof Arrest nr. 139/99 van 22 december 1999 Rolnummer 1795 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 17 van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politied Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters L. (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000021079 bron arbitragehof Arrest nr. 140/99 van 22 december 1999 Rolnummer 1805 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 19, 3°, 4° en 5°, en 60, § 1, van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, ingesteld door J. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters L. (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000021081 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding door de Raad van State De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1 Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A.89.158/VII-20.358. Voor de hoofdgriffier, (Ge(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000011044 bron ministerie van economische zaken Lijst van de personen op datum van 31 december 1999 erkend in toepassing van artikel 23 der wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en zijn financiering Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvo De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type lijst prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000011047 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 31 december 1999 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van deze Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering van artikel 76 van bove(...) type lijst prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000011046 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 31december 1999 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoer De hierna vermelde personen worden geregistreerd als erkende kredietgever om de verrichtingen te do(...) type lijst prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000011045 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 31 december 1999 erkend in toepassing van artikel 3, § 3, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering van artikel 76 van b De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type lijst prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000011061 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst der Springstoffen Lijst der ambtelijk erkende springstoffen Het nummer 29) van het randnummer A2-2, cijfer 8. van de lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambt TITADYN 25, vervaardigd in Zwitserland door de « Schweiz Sprengstoff A.G. Cheddite ». De springs(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000011087 bron ministerie van economische zaken Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar bij het Belgisch instituut voor(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het Belgisch Electrotechnisch Comité (BEC), (...)

document

type document prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000021071 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Te begeven betrekking Bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel, is één be De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van de Europese (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000031038 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Huishoudelijk reglement van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Artikel 1. De Directieraad van de Dienst Art. 2. De voorzitter wijst een personeelslid van niveau 1 aan om het secretariaat van de Raad waar(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000009150 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - vrederechter van het kanton Borgworm : 1 - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 august - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen : 1 - plaatsverv(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2000 numac 2000012124 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van het Arbeidshof te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat 51, te 104(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend exame(...)
^