Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 februari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000003075 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Vielsalm - 4° - Peti(...) Een niet gekadastreerd perceel grond sectie A, voor een oppervlakte van 93 m 2 , palende a(...)

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000003083 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voorneme(...) Gemeente Comines-Warneton (vroeger Comines) Een perceel grond gelegen chemin du Moulin Soete « T(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999007224 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Luchtmacht Bij koninklijk besluit ****. 2467 van 1 oktober 1999, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999007249 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Overgang van het kader van de beroeps- en **** naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2515 van 28 oktober 1999, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der **** **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999007250 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensioneringen van beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 2521 van 28 oktober 1999 : Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 januari 2000 in toepassing der samengeordende wetten **** **** Generaal-majoor ****, ****. Korps van de infanterie De kolonels : ****, ****.; (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999007256 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 2537 van 10 november 1999, wordt majoor ****.****. ****, tot Commandeur in de Orde van **** **** benoemd. Hij zal van heden af rang in de Orde innemen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999007266 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Opnemingen van ****- en hulpofficieren in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2544 van 18 november 1999 : **** de **** van wie de namen volgen, op 1 november 1999, als beroeps Landmacht Korps van de infanterie **** **** : ****, ****.; ****, ****. Korps(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999007267 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstellingen in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 2545 van 18 november 1999 : Landmacht Worden de leerlingen van de 152**** «*****» promotie aan de **** **** ****, ****.; ****, ****. Worden de leerlingen van de 137**** promotie «*****» aan de ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999007273 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Vaststellingen van de anciënniteit **** koninklijk besluit ****. 2555 van 18 november 1999 : Landmacht **** ingevolge zijn tijdelijke **** van twaalf maanden op 1 oktober 1998, luitenant ****. ****, van het korps Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant ****. ****, gerangschikt. Neemt ingevolge zijn ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999007285 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag uit het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2577 van 8 december 1999, wordt het ontslag uit de graad aangeboden door de hierna vermelde reserveofficieren aanvaard op 1 december 1999 : **** De **** : ****, ****.; ****, ****.-****. Ze hebben geen militaire **** me(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999021619 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Personeel. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 14 december 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 1999, wordt de heer Gobert, Yves, gebor Bij beslissing van de Secretaris-generaal van de Federale diensten voor wetenschappelijke, tech(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999029158 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemene Directie Cultuur en Communicatie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1998 : Worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan : De heer Pierre, Joseph, ondervoorzitter van de « Société musicale l'Indépendan Ranginneming, 15 november 1997. De heer Piront, Emile, directeur van de « Chorale Sainte-Cécile(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999029163 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap De Psycho-Medisch-Sociale Centra van de Franse Gemeenschap Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1998, wordt tot Officier der Orde van Leopold II benoemd : de heer Croes, Robert William Théodore, directeur bij het P.M.S.-Centr De hierboven vermelde persoon zal rang in de Orde innemen op de naast zijn naam vermelde datum. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999029392 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juni 1998 : Worden benoemd tot Commandeur in de Kroonorde : De heer Gilquin, Claude Jacques Roger, inspecteur-generaal, met uitwerking op 8 april 1996. Worden benoemd tot Rid De heer Noel, Christian, François, bestuurschef, met uitwerking op 15 november1993; De heer Thi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999029398 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemene Directie Sport Bestuur voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 mei 1999, wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : De heer Brichant, Jacky Emile René, beroepstennism Ter betroning van zijn uitzonderlijke loopbaan als tennisman, gedurende dewelke de heer Brichant me(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999029723 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemene Directie Cultuur Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999 : worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : De heer Dardenne, Luc, cineast, producent en beroepsrealisateur. Ranginneming op 8 april 1 De heer Dardenne, Jean-Pierre, cineast, producent en beroepsrealisateur. Ranginneming op 8 april(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000003080 bron ministerie van financien Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting Raad van bestuur Bij koninklijk besluit van 26 januari 2000, dat uitwerking heeft op 1 januari 2000, wordt de heer Verschooten, Jan, lid van de raad van bestuur van het Amortisatief (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000009147 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 september 1999, dat in werking treedt op 1 maart 2000, is de heer Reniers, G., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aan Bij koninklijk besluit van 9 november 1999 is de aanwijzing van Mevr. Frey, P., rechter in de r(...) type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011062 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000012083 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 betreffende de loonkostontwikkeling, permanente vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000021033 bron diensten van de eerste minister **** eretekens Bij koninklijk besluit van 29 november 1999 wordt het burgerlijke ereteken aan de **** ambtenaren van de **** van de **** Minister toegekend : Voor 25 jaar dienst Het Medaille 1**** klasse : De heer La De heer ****, ****, ****. Het Medaille 2**** klasse : Mevr. ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000021040 bron diensten van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 13 januari 2000 worden benoemd of bevorderd tot : Commandeur in de Kroonorde De heer Dardenne, Claude, adviseur-generaal bij de Kanselarij van de Eerste Minister. Hij neemt vanaf 15 november Ridder in de Orde van Leopold II De heer Dreze, Alain, bestuurschef bij de Kanselarij van de Eer(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000021041 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 13 januari 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2000, wordt de heer Cuche Christophe, adjunct- Bij ministerieel besluit van 11 januari 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 200(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999002155 bron ministerie van ambtenarenzaken Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 12 oktober 1999, wordt Mevr. Simeons, Sonia, bestuursassistent bij de Diensten van de Eerste Minister - Kanselarij, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van bestuursassistent bij Bij ministerieel besluit van 20 oktober 1999, wordt Mevr. Wustenberghs, Anita, bestuursassisten(...) type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 11/01/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000014046 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 11/01/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000014047 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 11/01/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000014048 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 11/01/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000014049 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000021035 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 20 december 1999 wordt de heer D. Lavroff bevorderd van correspo Bij ministerieel besluit van 20 december 1999 wordt de heer G. Panou bevorderd van geassocieerd(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1999 pub. 19/02/2000 numac 2000035087 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan de Vlaamse Liga tegen Kanker voor de uitbouw van een kankerregistratienetwerk in samenwerking met het Antwerps Kankerregister en het Limburgs Kankerregister type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1999 pub. 19/02/2000 numac 2000035089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur - voor het uitbouwen en uittesten van een Vlaams cytologisch register type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1999 pub. 19/02/2000 numac 2000035088 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan de Universiteit Gent voor het monitoren van acute hartaanvallen in twee Vlaamse regio's type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1999 pub. 19/02/2000 numac 2000035115 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/01/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000035114 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000016019 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C 358 van 10.12.1999 (1999/C 358/02) Lid-Staat van aanvraag : Italië Naam van het produ(...)

erratum

type erratum prom. 07/09/1999 pub. 19/02/2000 numac 2000035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de ordening van de bestaande afdelingen van het onderwijs voor sociale promotie in studiegebieden en categorieën. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999000962 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 december 1999 wordt Mevr. Marie-Nathalie de Hemricourt de Grunne, met ingang van 1 oktober 1999 tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Bi(...) Bij koninklijk besluit van 2 december 1999 wordt de heer Jean Hannecart, met ingang van 1 septe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2000 numac 1999002149 bron ministerie van ambtenarenzaken Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 1999, wordt de heer Pierard, Xavier, tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Diensten van Ambtenarenzaken in een bet(...) Bij koninklijk besluit van 1 oktober 1999, wordt de heer Stragier, Christophe, tot rijksambtena(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000009148 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - toegevoegd rechter voor het rechtsgebeid van het hof van beroep te Antwerpen : 1. De eerste aanwijzing van deze toegevoegd rechter zal de rechtbanken van eerste aanleg te Antwerpen en te Mechelen zi Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 april 1999. - rechter(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000008057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** informatici voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** **** van een **** **** diploma : diploma van licentiaat, burgerlijk ****(...) De functiebeschrijving en vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000008055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adjuncten van de directeur (****/****) (rang ****1) voor de diensten van de **** regering (**** van de **** **** en de **** wetenschappelijke instellingen) en sommige ****(...) Vereiste diploma : diploma van licentiaat, **** of industrieel ingenieur afdeling ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000008056 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adviseurs (****/****) (rang ****2) voor de Cel voor **** van het departement ****, Volksgezondheid en **** (Ministerie van de **** Gemeenschap) Er is thans 1 betrekking ****(...) Vereiste diploma : diploma dat toegang verleent tot niveau **** (****. een door een universiteit ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000008059 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** ingenieurs (****/****), voor het **** van Landsverdediging Eén betrekking is thans vacant te ****. Vereiste diploma : burgerlijk bouwkundig ingenieur of getuigschrift uitgereikt aan diegenen die studies he(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000008058 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** **** voor de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden (****) Samenstelling van een ****, **** : 1. **** zijn. 2. ****(...) 3. Houder zijn van het diploma van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs uitgereikt door (...) type aanwerving prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000008060 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adjunct-adviseur (****/****) voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** **** aantal betrekkingen zijn thans vacant. Vereiste diploma : licentiaat of meester ****(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/02/2000 numac 2000008061 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adviseurs (****/****) voor het **** **** voor Postdiensten en **** (****.****.****.****.) **** van een **** **** diploma : licentiaat in de informatica, in de toegepaste ****(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...)
^