Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 februari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/02/2000 numac 2000009069 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 17/02/2000 numac 1999012812 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het sectorieel tewerkstellingsakkoord - brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 17/02/2000 numac 1999012825 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1987, betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 17/02/2000 numac 1999012848 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende nieuwe arbeidsregelingen in uitvoering van artikel 15 "Flexibiliteit" van het nationaal akkoord van 13 mei 1997 type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 17/02/2000 numac 1999012871 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 17/02/2000 numac 1999012873 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 17/02/2000 numac 1999012884 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de betaling van carensdagen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2000 numac 2000009128 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie. - Wederopneming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2000 wordt de heer Baele, G., op datum van 1 mei 2000 wederopgenomen in een betrekking van gerechtelijk commissaris bij de centrale dienst voor de bestrijding van de c Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003072 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 april 1999 tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs wat betreft de administratieve geldboeten die kunnen worden opgelegd door de tuchtcommissie van de markt en de marktautoriteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2000 numac 2000009141 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 2000 is de heer Deene, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent. Bij koninklijke besluiten van 8 februari 2000 : - is Mevr. Derveaux, M.-P., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het negende (...) type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000012070 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1977 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de sector van de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000012071 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000012072 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000012075 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de edele metalen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003041 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement EASDAQ type ministerieel besluit prom. 21/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003042 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van EASDAQ N.V. type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/2000 numac 2000012115 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. - Erkenning van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 5 januari 2000, worden de hierna genoemde diensten er 1.I.I.D., Poortakkerstraat 94, 9051 St.-Denijs-Westrem Territoriale bevoegdheid : de provi(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/2000 numac 2000095002 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van fusies tussen twee verzekeringsondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België De onderneming naar Luxemburgs recht Arcolux S.A., waarvan de maat Deze fusie door opslorping werd in het Groot-Hertogdom Luxemburg bij ministerieel besluit van 1 dec(...)

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 24/06/1999 pub. 17/02/2000 numac 1999033108 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de opvang van jonge kinderen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/1999 pub. 17/02/2000 numac 2000029050 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/1999 pub. 17/02/2000 numac 2000029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 tot bepaling van de samenstelling van de Vaste Commissie voor Kindermishandeling en van de Erkenningscommissie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/09/1999 pub. 17/02/2000 numac 2000031050 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het vergelijkend examen dat wordt georganiseerd om te worden toegelaten tot een hoger niveau van de ambtenaren van de diensten van het College

overeenkomst

type overeenkomst prom. 26/04/1999 pub. 17/02/2000 numac 2000022129 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

erratum

type erratum prom. 07/12/1999 pub. 17/02/2000 numac 2000003015 bron ministerie van financien Wet houdende de tweede aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999. Erratum type erratum prom. 06/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003043 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ. - Erratum

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 17/02/2000 numac 2000009003 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 338 30 december 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2765/1999 van de Commissie van 16 december 1999 tot wijziging van (...) L 339 30 december 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 17/02/2000 numac 2000095001 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een overdracht van verzekeringscontracten ten gevolge van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor Verzek (...) type goedkeuringen prom. -- pub. 17/02/2000 numac 2000095000 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum v De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekerden en alle be(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 17/02/2000 numac 2000095004 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een overdracht van verzekeringsportefeuille onderschreven in vrije dienstverrichting tussen drie ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België type mededeling prom. -- pub. 17/02/2000 numac 2000095003 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van overdrachten van verzekeringsportefeuille onderschreven in vrije dienstverrichting tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België De Deze overdracht werd in Groot-Brittannië op 30 november 1999 door het Hoge Gerechtshof goedgekeurd.(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2000 numac 2000009142 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1 - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout : 1 - plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het negende kanton Brussel : 1 De kandidatur(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2000 numac 2000019121 bron wetgevende kamers - senaat BELGISCHE SENAAT Derde oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-notaris van de benoemingscommissies voor het notariaat De Senaat zal, overeenkomstig art. 38 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, opnieuw(...)
^