Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 februari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999000874 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 7 december 1999 wordt de heer Jacques Jaumotte, auditeur bij de Raad van State, voor een période van één jaar, gedetacheerd bij het Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken om er he Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 november 1999. Bij koninklijk besluit van 16 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999000909 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtigingen Bij koninklijk besluit van 13 december 1999 wordt de heer Pierre Nihoul, auditeur, gemachtigd om gedurende het academiejaar 1999-2000 : 1° zijn ambt van gastlector aan de Faculteit der To 2° een ambt van gastlector uit te oefenen aan de Rechtsfaculteit van de « Université catholique de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999000972 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Hernieuwing van een mandaat van assessor bij de afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 21 december 1999 wordt het mandaat van assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State van de heer Jean-Michel Favresse, gew (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999007227 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies Bij koninklijk besluit ****. 2479 van 1 oktober 1999 : - Wordt de aanwijzing voor het ambt van Chef van de Generale Staf hernieuwd in hoofde van vice-admiraal ****. ****. - Wordt de aanwijzing voor het **** (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999007244 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 2507 van 21 oktober 1999, wordt kolonel-**** ****. **** op 1 april 1999 aangewezen voor het ambt van militair, zee- en **** bij de **** **** Bij koninklijk besluit ****. 2506 van 21 oktober 1999, wordt kolonel-vlieger ****. **** **** op (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999007251 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Wijziging Bij koninklijk besluit ****. 2525 van 28 oktober 1999, worden in het koninklijk besluit van 15 oktober 1998, dat de aanwijzing bepaalt van flottielje admiraal-**** **** voor het ambt **** **** koninklijk besluit heeft uitwerking met ingang van 27 oktober 1999. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999007252 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 2526 van 28 oktober 1999, wordt kapitein-ter-zee ****. ****, op 27 oktober 1999 ontslagen uit het ambt van Commandant van het Commando Logistiek van de Marine. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999010224 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Katholieke Eredienst. - Grenswijzigingen van parochies Bij koninklijk besluit van 3 december 1999, is de gebiedsomschrijving van de parochie van de Heilige Familie beperkt tot een deel De gebiedsomschrijving van de parochie van Sint-Agatha te Sint-Agatha-Berchem valt samen met deze v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000000079 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Neerlegging van ambt Bij koninklijk besluit van 21 januari 2000 wordt de heer Franceus, Frank, met ingang van 13 januari 2000, gemachtigd ingevolge zijn vrijwillig ontslag zijn ambt van beheerder van de Raad van State neer te (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000011006 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 november 1999 wordt met ingang van 1 november 1999, op zijn aanvraag, aan de heer Van Acker, Kasper, geboren op 28 april 1971, ontslag uit zijn ambt (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000012117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 is aan de heer Pierre Hoet, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 15 januari 2000, ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. 22/12/1999 pub. 16/02/2000 numac 2000014022 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999002156 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 27 oktober 1999, wordt de heer Vos, Erwin, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van architect bij de Studiedienst Bouw - Dienst Bouwkunst van de Regie der Gebouwen - Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 10/01/2000 pub. 16/02/2000 numac 2000011031 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 1997 houdende erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties type ministerieel besluit prom. 10/01/2000 pub. 16/02/2000 numac 2000011030 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1997 houdende erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 16/02/2000 numac 2000011049 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van aangemelde instanties en beproevingslaboratoria, genomen in toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000031032 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kathodische bescherming. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 28 october 1999 werd de bvba Beram erkend als adviesbureau op het vlak van Kathodische bescherming voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van De erkenning draagt het nummer AGR012. Bij ministerieel besluit van 8 november 1999 werd de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000031030 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 28 oktober 1999 werd de Siterem N.V. erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het De erkenning draagt het nummer AGR015. Bij ministerieel besluit van 14 januari 2000, werd de(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000031031 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 8 november 1999 werd de vzw O.C.B. erkend als adviesbureau op het vlak van Opslaginstallaties voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het beslui De erkenning draagt het nummer AGR013. Bij ministerieel besluit van 14 januari 2000 werd de (...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000031051 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 82.940 van 18 oktober 1999 heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIIIe kamer, het besluit van de Brusselse Hoofd(...) Hetzelfde arrest beveelt de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad volgens dezelfde (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000027046 bron ministerie van het waalse gewest "Office wallon des déchets" . - Erkende centra voor de verzameling of de nuttige toepassing van dierlijke afvalstoffen (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 1993 betreffende de (...) De toekenning van de erkenning stelt de rechthebbende niet vrij van de verplichting tot exploitatie(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000027045 bron ministerie van het waalse gewest "Office wallon des déchets" . - Erkende ophalers en vervoerders van dierlijke afvalstoffen (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 1993 betreffende de dierlijke afvalstoffen). - T(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000027043 bron ministerie van het waalse gewest "Office wallon des déchets" . - Erkende ophalers en vervoerders van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 betreffende de ziek(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000029026 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Benoemingen Bij besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 2 december 1999 wordt de heer Robert Igot, rue du Commerce 17, te 6061 Montignies-sur-Sambre benoemd tot voorzitter van het Provinciaal comité van Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 december 1999 wordt de heer Guy Hul(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Legaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 1999 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat van Charles Heptia Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 november 1999 wordt het Belgische (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000021069 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 december 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 december 1 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1858 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms. type bericht prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000021068 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 december 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 december 1 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1857 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000007010 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Ontslag Aanwijzingen. - Erratum Bij ministerieel besluit ****. 80728 van 23 december 1999 : Worden, in het ministerieel besluit van 2 september 1999 waarmee kolonel **** ****. **** ontheven wordt Worden, in het ministerieel besluit van 2 september 1999 waarmee de kolonel ****. **** voor het ****(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000015016 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 26 januari 2000 hebben H.E. de heer Sulev Kannike, de heer Abolghacem Delfi, de heer Abdulazeez A. Al-Sharikh en de heer Fernando Jorge Whanon Ferreira de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de ge Begeleid door een detachement ruiterij, werden H.E. in de automobielen van het Hof naar het Paleis (...)

erratum

type erratum prom. 19/04/1999 pub. 16/02/2000 numac 2000029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties bedoeld bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers. - Erratum

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 10/11/1999 pub. 16/02/2000 numac 2000033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000040611 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Toestand op 30 november 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999000956 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van adjunct-referendarissen Bij koninklijk besluit van 16 december 1999 wordt Mevr. Marijke Sterck tot adjunct-referendaris bij de Raad van State benoemd. Bij koninklijk besluit van 2 januari 2000 wordt de hee (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999000957 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 16 december 1999 wordt de heer Henri Colin, adjunct-referendaris, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999000958 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 16 december 1999 wordt Mevr. Anne Debusschere, auditeur, met ingang van 11 januari 2000 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999000969 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State Benoeming tot eerste auditeur-afdelingshoofd Bij koninklijk besluit van 21 december 1999 wordt de heer Pascal Gilliaux, eerste auditeur, tot eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999000981 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een auditeur Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000 wordt de heer Constantin Nikis, referendaris, tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999011426 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 26 oktober 1999 werden met ingang van 1 september 1999 in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur : - de heer Cambie, Paul, ge - de heer Vandeputte, Bart, geboren op 28 september 1973. Bij koninklijk besluit van 25 nov(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000011005 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources Benoeming door overgang naar het hogere niveau Bij koninklijk besluit van 7 december 1999 werd de heer Rochtus, Daniel, programmeur, geboren op 28 april 1960, benoemd door overgang naar h (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000014007 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoeming van de voorzitter van het raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Bij koninklijk besluit van 15 december 1999 wordt benoemd tot voorzitter van het raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Be - De heer Philippe Janssens ter vervanging van de heer Giuseppe Pagano. Dit besluit treedt in we(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999024125 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 december 1999 dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 1999 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheers-com - wordt de heer Van Damme, Ivo, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, i(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000012116 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen, ter vervanging van de heer Pierre Hoet De betrokken De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000022094 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Openstaande betrekking van Directeur-generaal Oproep tot kandidaten Er wordt de belanghebbende ambtenaren-generaal ter kennis gebracht dat de betrekking van directeur-generaal op personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zak(...) Deze betrekking is zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk. Beschrijving van de opdracht(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000022095 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Openstaande betrekking van Directeur-generaal Oproep tot kandidaten Er wordt de belanghebbende ambtenaren-generaal ter kennis gebracht dat de betrekking van Directeur-generaal op personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zak(...) Deze betrekking is zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk. Beschrijving van de opdracht(...)

document

type document prom. -- pub. 16/02/2000 numac 1999024064 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van 29 oktober 1999, wordt de heer Jozef Heynen, sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, (...) type document prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000027040 bron ministerie van het waalse gewest "Office wallon des déchets" . - Erkende ophalers van afgewerkte oliën in het Waalse Gewest(overeenkomstig het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de afgewerkte oliën). - Toe(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000027041 bron ministerie van het waalse gewest "Office wallon des déchets" . - Erkende vervoerders van giftige of gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën of PCB'S/PCT's (overeenkomstig de besluiten van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 bet(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000027039 bron ministerie van het waalse gewest "Office wallon des déchets" . - Erkende ophalers van gevaarlijke afvalstoffen(overeenkomstig de besluiten van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de giftige of gevaarlijke afvalstoffen, (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000027044 bron ministerie van het waalse gewest "Office wallon des déchets" . - Centra voor nuttige toepassing, verwijdering, voorbehandeling of verzameling van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 (overeenkomstig het besluit van de Waalse (...) De toekenning van de erkenning stelt de rechthebbende niet vrij van de verplichting tot exploitatie(...) type document prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000027042 bron ministerie van het waalse gewest "Office wallon des déchets" . - Erkende centra voor nuttige toepassing, verwijdering, voorbehandeling of verzameling van giftige of gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB's en PCT's (overeenkomsti(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 16/02/2000 numac 2000031041 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen Op 16 december 1999 hernieuwde het College van de Franse Gemeenschapscommissie de erkenning van 7 centra voor globale sociale actie , Entr'Aide des Travailleuses, Ligue des Famil(...) Het College heeft eveneens beslist de vzw "Solidarité Savoir" een voorlopige erkenning te(...)
^