Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 februari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 105 van de provinciewet en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 bron ministerie van financien Wet houdende vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 type wet prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003029 bron ministerie van financien Wet houdende de zevende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999, sectie 33 en 51 type wet prom. -- pub. 08/02/2000 numac 2000003055 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 08/02/2000 numac 1999002164 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 1998 waarbij ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften voor de programma's ADMI EURO en ADMI 2000 type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2000 numac 1999012912 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Administratieve Commissie voorzien bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 13 december 1999 wordt met ingang van 9 me In de Franstalige Kamer : Als vertegenwoordigster van de Minister van Werkgelegenheid : Mev(...) type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 08/02/2000 numac 1999024104 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 08/02/2000 numac 1999024105 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende middelen type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 08/02/2000 numac 2000000024 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende voordracht van een lid voor de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. met het oog op zijn verkiezing en benoeming door de algemene vergadering type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 08/02/2000 numac 2000000092 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de machtiging tot toegang van de Dienst Vreemdelingenzaken tot de persoonlijke gegevens, beheerd door de Commissie voor regularisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2000 numac 2000009084 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 december 1999 wordt het artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 april 1999, waarbij zekere eretekens werden verleend in de Orde van Leopold II, ingetrokken wat betreft de heer MICHEL, Paul, gewe Bij koninklijke besluiten van 20 december 1999, zijn bevorderd : Officier in de Kroonorde(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2000 numac 2000009111 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 januari 2000 is Mevr. Destrijcker, K., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen. Het beroep tot niet (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2000 numac 2000022055 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Bevordering tot de graad van geneesheer-inspecteur-directeur bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 20 december 1999 wordt Dr. Vranckx, Charle Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000011014 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 1999024135 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000011013 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die ermee belast worden de daders van inbreuken op de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening de minnelijke schikking bedoeld in artikel 12, § 3, van de voornoemde wet voor te stellen type ministerieel besluit prom. 10/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij type ministerieel besluit prom. 20/01/2000 pub. 08/02/2000 numac 2000035102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de subsidiepercentages voor het investeringsprogramma 2000 van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de huur- en de eigendomssector type ministerieel besluit prom. 10/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 4, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1998

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/02/2000 numac 2000021051 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 16 december 1999 in zake het openbaar ministerie en I. Verleyen tegen P. Peckstadt, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitr « Schendt artikel 4, § 2, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel (...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 08/02/2000 numac 2000009109 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 27 januari 2000 van de procureur-generaal is aan Mevr. Sorgeloose, C., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van ope Bij beschikking van 27 januari 2000 van de procureur-generaal is aan de heer Daens, H., eerste (...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 14/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 1999003674 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de markten waarop instrumenten van groeibedrijven worden verhandeld

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/10/1999 pub. 08/02/2000 numac 1999031631 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 5 maart 1992 tot toekenning van een premie voor tweetaligheid aan het personeel dat werkzaam is bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003001 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003003 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003002 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen betreffende de toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen beleggingsondernemingen of tussen dergelijke ondernemingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen en wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003005 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen betreffende de toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen beleggingsondernemingen of tussen dergelijke ondernemingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen en wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 13/01/2000 pub. 08/02/2000 numac 2000003038 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/02/2000 numac 2000011060 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 00/0004 Kali und Salz/BASF Op vrijdag 28 januari 2000 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentr De overname van de afdeling « COMPO » zal plaatsvinden via de overdracht van het volledige aandelen(...) type bericht prom. -- pub. 08/02/2000 numac 2000021050 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 december 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 december 1 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1853 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

document

type document prom. -- pub. 08/02/2000 numac 1999031524 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten SINT-AGATHA-BERCHEM. - Bij besluit van 6 december 1999 worden goedgekeurd de begrotingswijzigingen nr. 4 van het dienstjaar 1999 van de gemeente Sint-Agatha-Berchem door de gemeenteraad in BRUSSEL. - Bij besluit van 19 november 1999 wordt goedgekeurd de beslissing van 11 oktober 1999(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 08/02/2000 numac 2000009002 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 331 23 december 1999 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 1999/877/GBVB : * Gemeenschappelijke strategie van de Europese Raad va Verklaring van de Europese Raad over de gemeenschappelijke strategie ten aanzien van Oekraïne 19(...)

erratum

type erratum prom. 08/07/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003052 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende overdracht in de aangepaste Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1999, van een deel van de kredieten ingeschreven op de programma's 15-42-2 en 15-54-3 naar het programma 15-54-4. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2000 numac 2000022081 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch comité voor de zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 1999, dat in werkin Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij hogergenoemd Comité, de heer Smet, A., tot werkend lid, als(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2000 numac 2000015013 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 december 1999 wordt Mevr. Hilde Houben-Bertrand tot lid van de Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten benoemd (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/02/2000 numac 2000000093 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Vacature van een ambt van Nederlandstalige staatsraad Een betrekking van staatsraad zal eerlang vacant worden in het Nederlandstalig kader van de Raad van State. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de R(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/02/2000 numac 2000009112 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan « De hee Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.
^