Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 februari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000009048 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 december 1999 is machtiging verleend aan : de ***** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de ***** **** **** **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****;

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2000 numac 1999002172 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 1 juli 1999 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer Chaltin, Jacky, R., eerstaanwezend technnisch assistent. De heer Corens, Fernand, S., eersta De heer Storm, Frans, L.H., eerstaanwezend technnisch assistent. De heer Vandenberghe, Karel J.(...) type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012773 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen" type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012820 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 26/11/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012846 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 01/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012857 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de subsector voor de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012864 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1995 en 27 maart 1995 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 1974 betreffende de wekelijkse arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012863 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1985 tot vaststelling van de verblijfs- en verfrissingsvergoedingen in de ondernemingen van vervoer van goederen met motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012865 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012875 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012892 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een A.R.A.B.-vergoeding in de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2000 numac 1999016375 bron ministerie van middenstand en landbouw Toepassing van koninklijk besluit van 15 maart 1926 houdende inrichtingsreglement van de diergeneeskundige dienst Bij ministerieel besluit van 27 oktober 1999 wordt de heer Frank Van De Ginste, aangenomen dierenarts te Kortrijk benoemd tot plaat Bij ministerieel besluit van 27 oktober 1999 wordt de heer Koenraad Zwaenepoel, aangenomen dier(...) type koninklijk besluit prom. 23/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000012008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2000 numac 1999031509 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 16 november 1999 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de BVBA SAMI INTERIM. Die toelating is geldig met ingang van 1 november 1999 voor de geldigheidsduur van het koninklijk b(...) type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 04/02/2000 numac 2000022071 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn om te beslissen over de aanvragen om afwijkingen inzake gezinsbijslag type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000031012 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Welzijnszorg. - Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 14 januari 2000 wordt het centrum « Medori », Medoristraat 66-68, te 1020 Brussel, erkend van 1 januari 1999 tot 30 november(...) onder het stelsel van dagcentrum : 8 volwassen personen met mentale stoornissen, die zich niet op e(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 04/02/2000 numac 1999031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 18 november 1999 wordt de beslissing van 4 oktober 1999 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de begroting 2000 van het elektriciteitsbedrijf goedkeurt, goedgekeurd.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000021047 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 16 december 1999 in zake L. Van Daele en E. Van der Gucht tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitr « Schenden de artikelen 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke in(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000022112 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van State. - Schorsing Het arrest nr. 84.313 uitgesproken door de Raad van State op 21 december 1999 schorst het koninklijk besluit van 31 augustus 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot samenst(...) (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het Comité van Sector IX en het Comité voor de Plaatselijke en provinciale openbare diensten, 2e afdeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029015 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de afgevaardigden van de Regering in de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van twee vertegenwoordigers van de Regering in de Commissie van het Steunfonds voor creatie op radio type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van twee Regeringscommissarissen in de Waalse en Brusselse kamers van de raad van bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk « La Médiathèque de la Communauté française de Belgique » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van twee waarnemers belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap in de naamloze vennootschap « TVI », private televisie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevestiging en aanstelling van de commissarissen van de Regering bij de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Franstalige Commissie voor dopingbestrijding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van twee afgevaardigden belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap in de naamloze vennootschap « Centre Ciné-TV » waarvan de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » de helft van het kapitaal bezit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van twee afgevaardigden belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap in de naamloze vennootschap « Régie Média Belge » waarvan de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » de meerderheid van het kapitaal bezit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000031009 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/09/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000031022 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor stationaire batterij accumulatoren of stationaire accumulatoren en vaste inrichtingen voor de heroplading van accumulatoren

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000000020 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verblijfsvoorwaarden voor bepaalde onderdanen van Centraal- en Oost-Europa die een economische activiteit anders dan in loondienst wensen uit te oefenen in het Rijk of er een vennootschap wensen op te richten

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000002180 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, wordt de overdracht bekendgemaakt Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 1 januari 2000, is tegenstelbaar aan alle derden door d(...) type bericht prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000021046 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 december 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 december 1 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1843 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000022008 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Huishoudelijk reglement van het College van de Ombudsmannen voor de Pensioenen Tekst goedgekeurd door de Minister van Pensioenen 1. Definities Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt bedoeld met : - het kon - de pensioendienst : alle organismen, behorende tot de openbare of de privaatrechterlijke sfeer, d(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000008026 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adviseurs voor **** **** **** van de Federale **** (****) legt een **** aan van **** adviseurs voor **** (****/****) (rang 13) voor het(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** zijn; 2(...) type aanwerving prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000008027 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adviseurs voor **** **** **** van de Federale **** (****) legt een **** aan van **** adviseurs voor **** (****/****) (rang 13) voor de (...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** zijn; 2(...) type aanwerving prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000008031 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** **** **** **** van de Federale Overheid legt een **** aan van **** **** (****/****) (rang 30) voor de gesloten centra van de **** Vreemdelingenzaken bij het Minis(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** zijn; 2(...) type aanwerving prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000008032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** programmeurs **** van de Federale **** (****) legt een **** aan van **** programmeurs (rang 26) voor de besturen en diensten van de ministeries en voor de instellingen die aan het ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** of ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000008029 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** adjunct van de directeur (****/****) (rang ****1) bij de **** **** te **** - **** Leefmilieu en Infrastructuur (**** van de **** ****(...) **** **** van de Federale **** (****) legt een **** **** aan ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000008028 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adviseurs voor **** **** **** van de Federale **** (****) legt een **** aan van **** adviseurs voor **** (****/****) (rang 13) voor de (...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** zijn; 2(...) type aanwerving prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000008030 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** adviseurs voor **** (beheer van de ****) Het **** van de Federale Overheid legt een **** aan van **** adviseurs voor **** (****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** zijn; 2(...)

document

type document prom. -- pub. 04/02/2000 numac 2000016030 bron ministerie van middenstand en landbouw Bestuur voor de Kwaliteit van de Grondstoffen en de Plantaardige sector Dienst Kwaliteit van de Grondstoffen en Analyses Vanaf 1 januari 2000 wordt de volgende analyse voor de officiële controle van dierenvoeders verricht overeenkomsti(...) - Zetmeel (polarimetrische methode) : de methode opgenomen in de bijlage bij richtlijn 1999/79/EG v(...)
^