Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 februari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000009065 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 11/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000009066 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2000 numac 1999000947 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 1999 wordt het ontslag aangeboden door de heer Jacques Vandebosch uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Seraing, provincie Luik, arrondissement Luik, aanvaard. type koninklijk besluit prom. 27/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 1999003662 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, met betrekking tot het hoogst aftrekbare bedrag van de uitgaven voor kinderoppas type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 03/02/2000 numac 1999012777 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1997-1998 voor de havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 03/02/2000 numac 1999012870 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1997-1998 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 08/12/1999 pub. 03/02/2000 numac 1999024132 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende benoeming van de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000009096 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000 is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, de heer Duthoo, P., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbanken. Bij koninklijk b Bij ministerieel besluit van 28 januari 2000 blijft aan Mevr. Antonissen, B., eerstaanwezend op(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000009097 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bij koninklijk besluit van 10 januari 2000 wordt het mandaat van attaché in het Nederlandse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van Mevr. Verdonck, In Bij koninklijk besluit van 20 januari 2000 wordt het mandaat van assistent in het Nederlandse t(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000016026 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 20 december 1999 wordt, met ingang van 1 mei 2000, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur-generaal verleend aan de heer Marc De Baeremaeker die aanspraak heeft op een Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000016025 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 december 1999 wordt de heer Wolfs, Edwin J.E., adjunct-adviseur , met ingang van 1 maart 1999, bevorderd in het Nederlands taalkader tot de graad van adviseur (rang 13) bij het Bestu(...) (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000022050 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit van 12 januari 1993 tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, koninklijk besluit van 21 november 19 De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, b) en c) van de bovenvermelde koninklijk besluiten opgen(...) type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000022077 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1998 houdende vastlegging, voor het jaar 1999, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/2000 numac 1999012880 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Verlengingen van erkenningen van aanvullende vormingscursussen opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 5 november 1999 wordt de erkenning verleend aan de cursus van niveau I, ingericht door de "Université de Liège, F Bij ministerieel besluit van 12 november 1999 wordt de erkenning verleend aan de cursussen van (...) type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000000050 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000000047 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000000048 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000000049 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de Provincie Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000011015 bron ministerie van economische zaken Bestuur Handelsbeleid Financieringshuur. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 24 december 1999, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de naamloze vennootschap FBAE, Kort (...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 03/02/2000 numac 1999007261 bron ministerie van landsverdediging Vernietiging door de Raad van State Bij arrest, nr. 82934 van 18 oktober 1999, heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIIIe kamer, vernietigd : 1° het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 1964 2° in artikel 1, alinea 2, van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 tot oprichting van de co(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Arrest van de Raad van State Het arrest nr. 82.706 van 5 oktober 1999 van de Raad van State, Afdeling administratie, vernietigt gedeeltelijk het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 1991 tot vaststelling van het aan Vernietigd worden, in artikel 2 : - in punt 5, de woorden « en de gemeente Herstappe, « taalgren(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/1999 pub. 03/02/2000 numac 2000031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 28 oktober 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten van 1999 en tot afhouding van een bedrag ten voordele van de Brusselse Agglomeratie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/1999 pub. 03/02/2000 numac 2000035045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de modellen van de studiebewijzen in het onderwijs voor sociale promotie en de modaliteiten voor de uitreiking van deze studiebewijzen door de centra voor volwassenenonderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000021020 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 december 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 december 199 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1835 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 03/02/2000 numac 1999021607 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij de Koninklijke Bibliotheek van België Bij koninklijk besluit van 25 november 1999 wordt Mevr. Cl. Billen, pr (...)

document

type document prom. -- pub. 03/02/2000 numac 1999031459 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten SINT-AGATHA-BERCHEM. - Bij besluit van 15 september 1999 wordt goedgekeurd de beslissing van 29 juli 1999 waarbij de gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem de wijze van gunning en het bijzonder bestek BRUSSEL. - Bij besluit van 10 september 1999 wordt goedgekeurd, de beslissing van 8 juli 1999 w(...)

beslissing van de raad voor de mededinging

type beslissing van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000011027 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie Gezien de afwezigheid van beslissing van de Raad voor de Mededinging binnen de voorgeschreven termijn, worden volgende concentraties toelaatbaar geacht ove - Zaak nr. CONC-C/C-99/0022 - TUI Beteiligungsgesellschaft mbH/ VTB-VAB Groep NV; - Zaak nr. CON(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000021010 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Bij koninklijk besluit van 7 december 1999 wordt de heer B. (...)

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000040610 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Toestand op 31 oktober 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2000 numac 1999000952 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 1999, wordt de heer Guy Mathot benoemd tot burgemeester van de gemeente Seraing, provincie Luik, arrondissement Luik, ter vervanging van de heer Jacques Vandebosch, ontslagnemend. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2000 numac 1999022976 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Statuten van weerstander tegen het nazisme in de ingelijfde gebieden en van verplicht ingelijfde bij het Duitse leger en zijn rechthebbenden. - Benoemingen Bij Koninklijk Besluit van 24 september 1999 worden benoemd : 1° bij de Commissies v in de hoedanigheid van afgevaardigde van de Minister : Mevr. Mennessaire, Karin, van Eupen; in (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000000081 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 13 januari 2000 is de heer De Corte, Frédéric, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Itter . Bij koninklijk besluit d.d. 13 januari 2000 is de(...) (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000016024 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Kabinet. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 december 1999 wordt de heer Lode Vereeck, met ingang van 10 november 1999, benoemd tot deeltijds adjunct-kabinetschef van de Minister van Landbouw en Middenstand.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000009095 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - beambte bij de griffie : - van het hof van beroep te Antwerpen : 1; - van het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen : 1; - opsteller bij het parket van de arbeidsauditeur te Mec - administratief agent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanl(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2000 numac 2000022066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor de voleindiging van een mandaat als werkend lid van het Toezichtscomité In uitvoering van de artikelen 37 en 38 van de wet van 15 januari 1990 houdende Daar enerzijds de betrokkene sinds 1 juli 1999 in de Kamer van volksvertegenwoordigers zetelt, en a(...)
^