Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000009061 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 december 1999 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende **** **** koninklijk besluit van 21 december 1999 is machtiging verleend aan ****. **** ****, Hen(...) type wet prom. 28/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000022046 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/2000 pub. 28/01/2000 numac 2000009045 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de **** en van het personeel van de griffies en de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000012066 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000 is aan de heer Norbert Masson, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 2 maart 2000, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-ar (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Besluiten betreffende de leden van de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken Arbeidsrechtbank te Gent. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 9 april 1999, wordt aan de heer L. Segers, wonend Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. Arbeidshof te Bergen. - Onts(...) type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000022001 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 28/01/2000 numac 2000022082 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 1999024103 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1985 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van de gedialyseerde rechthebbenden type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000009034 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de bekwaamheidsexamens voor de verhoging in weddeschaal in de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000011051 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand januari 2000 De parameters N c en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen van ele N c = 0,9049 N E = 1,2380 type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000016014 bron ministerie van middenstand en landbouw Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten Vernieuwing van de mandaten Bij ministerieel besluit van 23 december 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2000 worden de mandaten van de commissarissen van het Beroepsins (...) type ministerieel besluit prom. 19/01/2000 pub. 28/01/2000 numac 2000022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot opname van de erkende functies « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » in de dringende geneeskundige hulpverlening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000027026 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité van de "Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture" type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000027027 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité binnen de "Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/11/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000031033 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening ten algemenen nutte door de G.O.M. van een onroerend goed gelegen aan de Anderlechtsepoort te Brussel, Herisstraat nr. 7, ter uitvoering van haar stadsvernieuwingsopdracht van de perimeter nr. 20 « HERIS »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000035041 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van verenigingen voor gezinseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000035049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 28/01/2000 numac 1999016417 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) PB C 347 van 03.12.1999 (1999/C 347/02). Lid-Staat van aanvraag : Italië. Naam van het produk(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/01/2000 numac 1999000984 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de bevolking nr. 2/99 Diefstal van identiteitskaarten in gemeentehuizen De hiernavermelde nummers zijn die van het nieuwe model, welke in een gemeentehuis werden ontvreemd. Stad Luik (diefstal op 4 juni 1999) 5(...) 407-0064958-54 409-0113997-66 409-0118451-58 409-0125334-54 409-0126459-15 409-012822(...) type bericht prom. -- pub. 28/01/2000 numac 1999024100 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Mededeling van het RIZIV over de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake moleculaire klinische biologie Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering deelt mee dat de e Overeenkomstig artikel 11, laatste lid, van het koninklijk besluit van 29 april 1999 tot wijziging (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000012062 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 14 januari 2000 is het laboratorium van de C.V. European Environment Consultants E.C.C., Arthur Maess - meten van de luchtverontreiniging in de werkplaatsen/bepaling van de asbestvezelconcentratie in l(...) type erkenning prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000012063 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenningen als externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 5 januari 2000 w(...) 1. I.I.D., Poortakkerstraat 94, 9051 Sint-Denijs-Westrem Territoriale bevoegdheid : de provinc(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000041701 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000003036 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - KENO - voor de maand februari 2000 De openbare trekkingen - KENO - voor de maand februari 2000 zullen plaatshebben : na 20 uur : iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; na 19 uur : iedere woensda na 18 uur : iedere zaterdag; ten zetel van de Nationale loterij, Belliardstraat 25/33, 1040 B(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000009078 bron ministerie van justitie Hoven en rechtbanken Inrichting van een vergelijkend **** voor de graad van beambte bij de griffie of het **** 1. In de loop van het jaar 2000 zal de Minister van Justitie een vergelijkend examen voor de graad van **** 2. Het vergelijkend **** bestaat uit twee proeven : De eerste proef bestaat uit een ****(...)

erratum

type erratum prom. 04/05/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juli 1987 tot vaststelling van de voor logiesverstrekkende bedrijven geldende exploitatievoorwaarden en tot regeling van de toekenning van de voor exploitatie vereiste vergunningen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000022011 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte en invalidititeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 december 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 1999, word Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Smet, A., benoemd tot plaatsvervangend lid bij voornoemd Behee(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000022044 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 20 december 1999, dat Bij hetzelfde besluit wordt de heer Milo, D. benoemd tot werkend lid bij voormeld Beheerscomité, al(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000022060 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 december 1999, dat in werk - de heer Herman, A., tot werkend lid en de heer De Backer, W., tot plaatsvervangend lid, als verte(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/01/2000 numac 1999010154 bron ministerie van justitie Vacante betrekking van administrateur-generaal Oproep tot de kandidaten De gegadigden wordt ter kennis gebracht dat de betrekking van administrateur-generaal bij het Bestuur van de Veiligheid van de Staat vacant is en bij een mandaat wordt ve De administrateur-generaal heeft de leiding van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat, zulks o(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000009081 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 1. De eerste aanwijzing van deze toegevoegde rechter zal de rechtbank van eerste aanleg te Leuven zijn. - rechter in Met toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek zal deze rechter gelijktijdig benoemd w(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000012065 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Gent ter vervanging van de heer Norbert Masson vanaf 2 De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000012067 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Brussel ter vervanging van de heer Walter Eraly, overleden De b De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

document

type document prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000003037 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - BINGOVISION - voor de maand februari 2000 De openbare trekkingen - BINGOVISION - voor de maand februari 2000 zullen plaatshebben vanaf 17 u 15 m : op zaterdag 5, 12, 19, 26 februari 2000. R.T.B.F., Studio O2, (...) type document prom. -- pub. 28/01/2000 numac 2000014024 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Luchtvaart Vertegenwoordiger van België in de Air Navigation Commission van de ICAO Binnen ICAO , gevestigd in Montreal, Canada, fungeert de Air Navigation Commission (ANC). Deze or(...) De Belgische commissaris behartigt in de ANC ook de belangen van de partners uit de ABIS-groep. ABI(...)
^