Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 januari 2000

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/01/2000 numac 2000053843 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ongehuwd(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, de registratie en de dom(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/1999 pub. 25/01/2000 numac 1999012646 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2000 numac 2000009067 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 januari 2000 is de heer Debrus, B., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Verviers. Bij koninklijk besluit van 14 januari 2000 is de vrijst Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 28/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 2000014008 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2000 numac 2000016012 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 november 1999 wordt verleend : De Gouden Medaille der Orde van Leopold II aan de heer Veys, Norbert, voorzitter van het Verbond van Snijbloementelers, te 8890 Moorslede. Hij neemt op de datum v (...) type koninklijk besluit prom. 08/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 2000022043 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 2000022048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling voor het jaar 1998 van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangerekende kosten, verbonden aan de mededeling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten meedelen en tot vaststelling voor het jaar 1998 en 1999 van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangerekende kosten, verbonden aan de invoering van de sociale identiteitskaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 1999011439 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 78 houdende bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 08/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 1999011448 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de instellingen die opleidingen van veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 1 verstrekken type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 1999016415 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft de inwerkingtreding, van het ministerieel besluit van 6 juli 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 2000011008 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/01/2000 numac 2000014003 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur Een ministerieel besluit van 23 december 1999 wijzigt het Reglement van de Beheerder van de Spoorweginfastructuur Bundel 3.11 - Lastenkohier voor het per Dit reglement maakt deel uit van de normen en voorschriften, inzake de veiligheid van de spoorwegin(...) type ministerieel besluit prom. 15/11/1999 pub. 25/01/2000 numac 2000027021 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de gebruikers-klanten van het "Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau"

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. 09/03/1999 pub. 25/01/2000 numac 1999012898 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1977 betreffende de voorwaarden en modaliteiten van de erkenning van havenarbeiders in het Antwerpse havengebied. - Vernietiging door de Raad van State

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/01/2000 numac 1999021625 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 115/99 van 10 november 1999 Rolnummers 1341 en 1460 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 8, eerste lid, van de besluitwet van 14 september 1918 betreffende o.m. de wijze van stemmen in het Militair Gerechtsh Het Arbitragehof, samengesteld uit voorzitter M. Melchior en rechter H. Boel, waarnemend voorzit(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/1999 pub. 25/01/2000 numac 1999029708 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een bijdrage ten laste van de peutertuinen en de crèches gesubsidieerd door de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2000 pub. 25/01/2000 numac 2000027019 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2000 pub. 25/01/2000 numac 2000029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering betreffende de aanstelling als Nationaal Voorzitter van het Rode Kruis van België

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 2000035009 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 1997 betreffende het toezicht door ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op de kwijting van het kijk- en luistergeld

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/06/1999 pub. 25/01/2000 numac 1999000819 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 27quater tot wijziging van de omzendbrief OOP 27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 04/05/1999 pub. 25/01/2000 numac 1999000877 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief OOP 28 aangaande de uitvoering van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/01/2000 numac 2000021028 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beslissing van 24 november 1999 in zake C. Kocks, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 8 december 1999, heeft « Schenden de artikelen 73, 142 tot 144 en 157 van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffend(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 25/01/2000 numac 1999010223 bron ministerie van justitie Commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers. - Samenstelling. - Wijziging In de Commissie tot bescherming van de maatschappij bij de hulpgevangenis te Leuven werd de heer Ru(...)

document

type document prom. -- pub. 25/01/2000 numac 1999031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 18 november 1999 wordt goedgekeurd de beslissing van 16 september 1999 waarbij de gemeenteraad van Oudergem de begrotingswijzigingen nrs. 2 en 3 voor 1999 heef KOEKELBERG. - Bij besluit van 10 november 1999 wordt goedgekeurd de beslissing van 30 september(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2000 numac 2000000056 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 januari 2000 is de heer De Wolf, Peter, benoemd tot commissaris van politie van de stad Gent . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2000 numac 2000003033 bron ministerie van financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 december 1999 dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de heer Karel De Boeck benoemd (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2000 numac 2000016015 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 30 november 1999 wordt Mevr. Mazay, Sybille, met ingang van 24 juli 1999 in vast verband benoemd tot ingenieur in het Frans taalkader bij de centrale diensten van het Ministeri Bij koninklijk besluit van 30 november 1999 wordt Mevr. Ruquois, Isabelle, met ingang van 7 aug(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2000 numac 1999016410 bron ministerie van middenstand en landbouw Bestuur Onderzoek en Ontwikkeling Inspectie-generaal Ontwikkeling Vacante betrekking van adviseur-generaal. - Oproep tot kandidaten Een vacante betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij wijze van bevordering door verhogi(...) Deze betrekking is vacant op 1 mei 2000. Ze is toegankelijk zowel voor mannen als voor vrouwen. (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2000 numac 2000009068 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1999. De kandidaturen voor een benoeming Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.
^